Parenteel van Cornelis Van KAMPEN


 
I.1    Cornelis Van KAMPEN, geboren 1550 te Oostwoud.
Gehuwd met N. N..
Uit dit huwelijk:
   1.  Claas (Nicolaus) (Smetser) (zie II.1).

II.1    Claas (Nicolaus) Van KAMPEN (Smetser), landman/veeman, geboren 1580 te Oostwoud, overleden na 1616 te Oostwoud. Alle onderzoekingen naar onze voorouders eindigen bij Claas, die moet geboren zijn - ruim gemeten - na 1560. Hij vormt de eerste schakel van een Westfries geslacht, dat de achternaam "Van Kampen" zou dragen, en ook zijn voornaam "Claas" zou tot in de 19e eeuw in deze familie gevoerd worden.
Vrijwel alle nazaten, voorzover door ons opgespoord, zouden tot in de twintigste eeuw West-Friesland als hun woongebied hebben. Hoe Claas in, naar alle waarschijnlijkheid, Oostwoud terecht is gekomen, zal onduidelijk blijven, maar tot ver in de achttiende eeuw zullen zijn achter-achter-kleinkinderen nog in dit dorp geboren worden en opgroeien.
De identiteit van Claas als onze voorvader is ons duidelijk geworden uit een doopinschrijving van een kleinzoon, Pieter genaamd, die in 1640 vermeld wordt in het doopboek van de Rooms-Katholieke kerk St. Werenfridus te Wervershoof met de tekst:
In Novembri 21 Petrus patr Maria Heddi par Adrianus Nicolai et Eva Theodori .. oostw (fragment uit DTB-4 Wervershoof pag. 9)
Uit deze gegevens maken we op dat geboren is Petrus (Pieter), peetmoeder is Maria, dochter van Heddus (Maartje Heddes), de ouders zijn Adrianus, zoon van Nicolaus (Aris Claasz) en Eva, dochter van Theodorus (Aafje Dirks). De woonplaats van Aris en Aafje is Oostwoud. Zo zijn we op de hoogte gekomen van het bestaan van Claas, zijn zoon Aris en diens zoon Pieter.
Pas bij de doop van een kind van deze Pieter op 27 juni 1675 eveneens in het doopboek te Wervershoof zien wij voor de eerste keer de naam "Van Kampen" (Maartje) vermeld staan. Hierdoor weten wij dat bovengenoemde Claas een "Van Kampen" is geweest. Wanneer hij geboren is, weten wij niet, evenmin met wie hij getrouwd was, noch hoeveel kinderen hij had, zelfs weten wij niet welk beroep hij uitoefende. Er van uitgaande dat Pieter de oudste zoon was van Aris en Aris op zijn beurt weer de oudste zoon was van Claas en we nemen voor het generatie-verschil 25 jaren, dan dateren wij de geboorte van Aris omstreeks 1615 en van Claas omstreeks 1590. Maar de lezer zal begrijpen dat deze berekening evenzeer 20 of 30 jaar eerder zal kunnen uitvallen, zodat wij de geboorte van Claas kunnen plaatsen tussen omstreeks 1560 en 1590. Immers, er bestond de gewoonte van het vernoemen. Claas zou zijn oudste zoon naar zijn vader genoemd hebben; aangezien we diens naam niet weten, zou dat Aris geweest kunnen zijn, maar evenzeer Pieter of Dirk, namen die we nog veelvuldig in onze familie zullen zien. Aris zou op zijn beurt zijn eerstgeboren zoon ongetwijfeld Claas hebben genoemd en zijn tweede zoon zou zonder meer zijn naam, Aris, hebben gekregen. Het ligt derhalve voor de hand dat Pieter niet de eerstgeboren zoon is geweest van Aris.
Wat wij wel weten, is dat zowel Aris als Claas hoogstwaarschijnlijk ook al in Oostwoud woonden. In een getuigenverklaring (NA 3403) op 29 maart 1700 bij openbaar notaris V. Varius te Oostwoud, verklaart Pieter samen met vijf anderen dat zij
"... van Oostwoudt van geboorte zijn soowel ouders als voor ouders ende altijt daar gewoont hebben, en noyt noch bij eygen experientie .. als ook van alle andere oude herkomen ingesetene anders vernomen te hebben, .. ". Bij het huwelijk van Pieter is onder andere als getuige aanwezig "Cornelis Nicolai"; mogelijk zou hij een oom van Pieter geweest kunnen zijn: Cees Claasz, en dus een tweede zoon van bovengenoemde Claas; maar omdat wij verder geen enkel spoor van hem hebben kunnen vinden, laten wij deze veronderstelling voor wat hij is. Zoon van Cornelis Van KAMPEN (zie I.1) en N. N..
Gehuwd met N. N..
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie III.1).
   2.  Aris (Adrianus) (zie III.3).

III.1    Cornelis Van KAMPEN, geboren 1610 te Oostwoud, overleden na 1670 te Wervershoof, zoon van Claas (Nicolaus) Van KAMPEN (Smetser) (zie II.1) en N. N..
Gehuwd met Grietje PIETERS, gedoopt 1615 te Oosteinde Wervershoof.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje, gedoopt op 10-02-1640 te Oosteinde Wervershoof.
   2.  Aagtje, gedoopt op 02-02-1642 te Oosteinde Wervershoof.
   3.  Arien, gedoopt op 20-01-1644 te Oosteinde Wervershoof.
   4.  Claas, gedoopt op 13-10-1646 te Oosteinde Wervershoof, overleden voor 1648 te Oosteinde Wervershoof.
   5.  Claas (zie IV.5).
   6.  Jan (zie IV.7).

IV.5    Claas Van KAMPEN, gedoopt 1648 te Oosteinde Wervershoof, overleden na 1680, zoon van Cornelis Van KAMPEN (zie III.1) en Grietje PIETERS.
Gehuwd voor de kerk 1675 met N.N..
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis, gedoopt 1675 te Wervershoof, overleden na 1750 te Hoogwoud.

IV.7    Jan Van KAMPEN, landbouwer, gedoopt 1651 te Oosteinde Wervershoof, overleden na 1686, zoon van Cornelis Van KAMPEN (zie III.1) en Grietje PIETERS.
Gehuwd voor de kerk 1680 met N.N..
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis, gedoopt 1680, overleden voor 1735 te Zuidermeer Berkhout.
   2.  Arien, gedoopt 1682, overleden na 1735 te Hoogwoud.
   3.  Grietje, gedoopt 1684, overleden 1726 te Nibbixwoud.
   4.  Anna, gedoopt 1686 te na 1711.

III.3    Aris (Adrianus) Van KAMPEN, snijder, geboren 1615 te Oostwoud, overleden na 1647 te Oostwoud. De gegevens die ons ter beschikking staan van Aris, zijn zeer summier. We moeten ons tevreden stellen met enkele gegevens uit het doop- en het trouwboek van de kerk te Wervershoof. Daaruit weten we dat de vrouw van Aris, Aafje, een zus had, Trijntje, die als peetmoeder optrad bij Neeltje. Bij het huwelijk van Pieter trad op als getuige onder andere "Theodorus Andreae" (Dirk Arisz), maar er bestaat geen registratie van zijn geboorte in het doopboek van Wervershoof, zodat het onduidelijk is of hij ook een zoon was van Aris. Dit lijkt voor de hand te liggen gezien het feit dat getuigen bij een huwelijk over het algemeen direkte familieleden waren; in het andere geval kon de pastoor volstaan met de aantekening "in facie ecclesiae" wat letterlijk betekent "voor het aangezicht van de kerk" ofwel: er waren geen getuigen aanwezig.
Wat betreft de voornaam "Aris" kunnen wij het volgende melden. Bij de doop van "Andreas" op 18-08-1681 stond expliciet in het doopboek vermeld (Aris). We kunnen hieruit concluderen dat de pastoor(s) de naam Aris de ene keer omzetten in de Latijnse naam Adrianus en de andere keer in de Latijnse naam Andreas. De naamgeving is een struikelblok voor onderzoekers naar familiegegevens. Aangewezen op de doop-, trouw- en begraafboeken van de locale pastoors moeten we ons behelpen met Latijnse namen. De pastoors vertaalden alle voorkomende namen in het Latijn en noteerden ook uitsluitend de Latijnse namen, zodat wij in onze tijd die Latijnse namen weer moeten omzetten in Nederlandse namen. Dit kan nogal eens verwarring scheppen zoals hierboven is vermeld met betrekking tot de naam Aris. In onze tijd zouden we Adrianus gemakkelijk kunnen vertalen in Ari, Aad, Ad, Adri, etc., terwijl Andreas in onze tijd eerder vertaald zal worden in Andreas, André, Dries of Dré om een paar voorbeelden te noemen. Gelukkig zijn er vele oud rechterlijke en notariële akten uit de zeventiende eeuw, die ons in staat stellen om de door de pastoors toegekende Latijnse namen te vergelijken met de "burgerlijke" namen. Bovendien komen bepaalde namen steeds weer in dezelfde familie voor. Zo zien we in onze familie eeuwenlang de namen Claas, Arie(n), Pieter en Dirk veelvuldig terug.
In de laatste alinea bij Claas vermeldden wij dat "Cornelis Nicolai", alias Cees Claasz mogelijk een oom van Pieter geweest kan zijn. Ook het is het mogelijk dat Cees een broer was van Macrina Claasz, de echtgenoot van Claas Arisz; zoals al eerder opgemerkt waren er bij een huwelijk of geen getuigen of de getuigen bestonden uit familieleden of goede kennissen. De andere getuige bij dit huwelijk was Dirk (Theodorus) Arisz en het kan haast niet anders dan dat hij een broer was van Pieter, doch behalve bovengenoemde regel hebben wij geen enkel aanknopingspunt gevonden om deze bewering te staven. Voor de derde maal moeten we een mogelijke familie-relatie beschouwen alsof die niet bestaan heeft, daar we geen feitelijke gegevens hebben kunnen aantonen. Zoon van Claas (Nicolaus) Van KAMPEN (Smetser) (zie II.1) en N. N..
Gehuwd (getuige(n): Dirk Arisz en Cees Claasz) met Aafje (Eva) DIRKS, gedoopt 1620, overleden na 1653.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Andreas (Pieter) (zie IV.9).
   2.  Cornelia (Neeltje) (zie IV.12).
   3.  Magdalena (Leentje), geboren te Oostwoud, gedoopt op 11-12-1644 te Wervershoof (getuige(n): Maartje Gerrits), overleden na 1677. In het doopboek van Wervershoof vonden we onder haar doopdatum de volgende gegevens:
---> Magdalena patr Maria Gerardi par Adrianus Nicolai et Eva Theodori ____ OW <---
Doopgetuige was dus Maartje Gerrits.
   4.  Elisabetha (Lysbeth), geboren te Oostwoud, gedoopt op 23-04-1647 te Wervershoof (getuige(n): Maartje Gerrits). In het doopboek van Wervershoof vonden we onder haar doopdatum de volgende gegevens:Elisabetha patr Maria Gerardi par Adrianus Nicolai et Eva Theodori ____ OW Evenals bij haar zus Leentje was Lysbeths doopgetuige ook Maartje Gerrits.
   5.  Dirk, gedoopt 1650 te Oostwoud.

IV.9    Petrus Andreas (Pieter) Van KAMPEN, (ver)koper van onroerend goed, geboren op 21-11-1640 te Oostwoud, gedoopt (RK) op 21-11-1640 te Wervershoof (getuige(n): Maartje Heddus), overleden op 31-08-1722 te Noorddijk Wervershoof op 81-jarige leeftijd. Uit de gegevens in het DTB-4 Wervershoof pag 9 maken we op dat geboren is Petrus (Pieter), peetmoeder is Maria, dochter van Heddus (Maartje Heddes), de ouders zijn Adrianus, zoon van Nicolaus (Aris Claasz) en Eva, dochter van Theodorus (Aafje Dirks). De woonplaats van Aris en Aafje is Oostwoud. Zo zijn we op de hoogte gekomen van het bestaan van Claas, zijn zoon Aris en diens zoon Pieter.
Pas bij de doop van een kind van deze Pieter op 27 juni 1675 eveneens in het doopboek te Wervershoof zien wij voor de eerste keer de naam "Van Kampen" (bij Maartje) vermeld staan. Hierdoor weten wij dat Claas een "Van Kampen" is geweest.
Zowel Aris als Claas woonden hoogstwaarschijnlijk ook al in Oostwoud. In een getuigenverklaring (NA 3403) op 29 maart 1700 bij openbaar notaris V. Varius te Oostwoud, verklaart Pieter samen met vijf anderen dat zij
"... van Oostwoudt van geboorte zijn soowel ouders als voor ouders ende altijt daar gewoont hebben, en noyt noch bij eygen experientie ..... als ook van alle andere oude herkomen ingesetene anders vernomen te hebben, .."
In de laatste alinea bij Claas vermeldden wij dat "Cornelis Nicolai", alias Cees Claasz mogelijk een oom van Pieter geweest kan zijn. Ook het is het mogelijk dat Cees een broer was van Macrina Claasz, de echtgenoot van Claas Arisz. De andere getuige bij dit huwelijk was Dirk (Theodorus) Arisz en het kan haast niet anders dan dat hij een broer was van Pieter, doch behalve bovengenoemde regel hebben wij geen enkel aanknopingspunt gevonden om deze bewering te staven. Voor de derde maal in dit kort bestek moeten we een mogelijke familie-relatie beschouwen alsof die niet bestaan heeft, daar we geen feitelijke gegevens hebben kunnen aantonen.
Gelukkiger mogen we zijn met de volgende teksten die ons een vage beschrijving geven waar Pieter gewoond heeft. In de Gaarder van Medemblik nr. 52 wordt vermeld dat "Pieter Aarssen Camp te Owd in 1689 2 m.(orgen) grasland" heeft gekocht. In nr. 56 wordt melding gemaakt van het feit dat iemand in 1696 een huis koopt "beoosten het sluisje, naast het sluisje belend Pieter van Kampen". In nr. 61 anno 1700 wordt een huis genoemd "belend Pieter van Kampen ten oosten". Kennelijk bestond er te Oostwoud een sluisje, ten oosten waarvan een huis stond; in het huis daarnaast moet dus onze voorvader Pieter gewoond hebben.
In een getuigenverklaring van een notariële akte nr. 3403 d.d. 29-03-1700 verklaren - op verzoek van de regenten - zes mannen, waaronder Pieter Arisz van Campen dat zij absoluut geen cent uit verkopingen of veilingen van roerende of onroerende goederen hebben betaald aan de secretaris van Medemblik. Wel hebben ze geld betaald aan de schoolmeester en de koster voor schrijfwerk dat ze verricht hebben en aan de bode voor het veilen. Ze hebben ook niet van iemand anders gehoord dat er ook maar iets in het jaar 1699 aan de secretaris van Medemblik is betaald. Als bewijsvoering geven de zes mannen te kennen dat zijzelf, hun ouders en voorouders geboortig zijn van Oostwoud en daar altijd al hebben gewoond. Misschien mogen we concluderen dat de secretaris van Medemblik steekpenningen had ontvangen en dat deze verklaring een onderdeel uitmaakt van een onderzoek daarnaar.
(Twee fragmenten uit akte 3403: beginzin en ondertekening.)
In ieder geval blijkt uit bovenstaande dat Pieter koper en verkoper was van roerende en onroerende goederen, dat hij een stuk land bezat en dat hijzelf, zijn ouders en voorouders geboren en getogen zijn in Oostwoud. Bovendien blijkt dat Pieter niet kon schrijven: hij kon slechts met moeite zijn initialen tekenen! Van groot belang is dit geschrift vooral, omdat hier het oudste "levende" teken door één van onze voorouders ter schrift is gesteld, datum: 29 maart 1700!
De volledige tekst van bovengenoemde getuigenverklaring luidt:
Wij ondergesz Pieter Symensz oudt 62 jaren Claas Walighsz oudt 60 jaren Cornelis P.rsz Fray oudt 54 jaren Jacob Claasz oudt 70 jaren Hedde Jansz 51 oudt jaren P.r Arisz van Campen oudt 59 jaren alle wonende tot Oostwoudt Verklaren mitsdesen ten versoeke van onse tegenwoordige Regenten, voor de suyvere en oprechte waarhz, waar en waarachtigh te zijn, dat wij alhier ter plaatse noyt aan den secretaris: tot Medenbl hebben betaalt of gegeven eenigh het minste salaris van verkoopen of veylen van goederen 't zy meub'len ofte immeuble, die hier in veylingen ofte anders zyn verkocht, maar wel aan onse Coster en schoolm.r wegens schrijven ende aan onse Bood voor veylen die altans als pb~persoonen tot het verkoopen en veylen van alle de goederen, contineel, geemployeert, ja, ter Contrarie noyt gehoort voor desen van yemant gedaan te zyn, als inde verleden jare 1699, als wanneer twee persoonen genoeghsaam gedwongen, om boven 't salaris dat sij aan onsen schoolm.r en bood hadden betaalt, ook noch aan gemelte secretaris: hebben voldaan. Gevende Wij deposanten redenen van wetenschap dat wij meerendeel van Oostwoudt van geboorte zijn soowel ouders als voor ouders ende altijt daar gewoont hebben, en noyt noch bij eygen experientie als zijnde wij alle wel copers van immeuble goederen geweest als ook van alle andere oude herkomen ingesetene anders vernomen te hebben, met presentat.. het selve des noots met eede solemneel nader gestant te doen, sonder Frade Alds gedaan in't schoolhuys tot Oostwoudt ende tot teken den waarh is dese met onse onderteken bevestight op den 29. maart ao. 1700.
jacob claasz
pieter sijmensz
claas walighsz
PAK
cornelis pieterse fraij
hedde jansz
in presentie van
mij Residerende tot Oostwoudt
V. Varius nots.pub.

Opvallend aan deze notariële akte is dat er doorhalingen zijn gemaakt, aantekeningen in de tekst zijn geplaatst tussen de regels en tekens in de tekst zijn gezet die weer verwijzen naar aantekeningen in de marge; dit stuk kenmerkt zich wel door een prachtig regelmatig handschrift, dat de tekst goed leesbaar maakt en bovendien door de ondertekening. De zes mannen om wie het gaat in deze akte ondertekenen bijna allemaal met een schrift dat meer op hiërogliefen lijkt dan een degelijk Nederlands handschrift; en wat te zeggen van de schitterende krullen verbonden aan de handtekening van notaris V. Varius! Zoon van Aris (Adrianus) Van KAMPEN (zie III.3) en Aafje (Eva) DIRKS.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 05-01-1670 te Wervershoof (RK) (getuige(n): Theodorus Andrea, Cornelis Nicolai) met Jantje JANS, geboren te Oostwoud. Pieter en Jantje trouwden in de kerk te Wervershoof en hun acht kinderen werden ook allen gedoopt te Wervershoof. In het doop- en trouwboek staan alle namen in het Latijn; behalve de naam van Pieter zelf als die van zijn zoon Aris, is er geen bewijs van juiste vertaling in Nederlandse naamgeving. In het trouwboek treffen we de volgende tekst aan:
Anno 1670 5 Janii Petrus Andreae et Joanna Jo~is Testes Theodorus Andreae et Cornelis Nicolai (Fragment uit DTB-4 Wervershoof)
Vert: Pieter Arisz en Jantje Jans getuigen Dirk Arisz en Cees Claasz etc.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Maartje), geboren te Oostwoud, gedoopt op 06-01-1673 te Wervershoof (getuige(n): Neeltje Arisz), overleden voor 1675 te Oostwoud. In het doopboek van Wervershoof vonden we onder haar doopdatum de volgende gegevens:
Maria patr Cornelia Adriani par Petrus Andreae van Kampen et Joanna Jo~is .. OW
De peetmoeder is Neeltje Arisz, de tante van Maartje en zus van haar vader.
Aangezien de ouders van Maartje een in 1675 geboren dochter opnieuw Maartje noemen, moeten we aannemen dat Maartje voor die tijd is overleden. Misschien is zij als baby al overleden; in ieder geval is zij absoluut niet ouder geworden dan twee jaar.
   2.  Maartje, geboren te Oostwoud, gedoopt op 26-06-1675 te Wervershoof (getuige(n): Neeltje Arisz van Kampen), overleden voor 1684 te Oostwoud. In het doopboek van Wervershoof vonden we onder haar doopdatum de volgende gegevens:
Maria patr Cornelia Adriani par Petrus Andreae van Kampen et Joanna Jo~is . OW
De peetmoeder is Neeltje Arisz, de tante van Maartje en zus van haar vader.
De spelling van voor- en achternamen geven heel wat varianten:
- Maria van Kampen: doopboek Wervershoof 1675; dit is de eerste keer dat onze achternaam te schrift is gesteld
- Pieter Aarssen Camp: Gaarder Medemblik nr. 52 in 1689
- Aris Kamp: Jaarboek 1991 van het CBG, genoteerd in 1714
- Aris Pietersz Kampen: Bouwers van de zee, door Piet Boon, genoemd te Danzig 1723
- Pieter Arisz van Campen: notarisakte NA 3403 uit 1700

Aangezien de ouders van Maartje een in 1684 geboren dochter opnieuw Maartje noemen, moeten we aannemen dat ook deze Maartje voor die tijd is overleden.
   3.  Jan, geboren te Oostwoud, gedoopt op 03-10-1677 te Wervershoof (getuige(n): Neeltje Arisz van Kampen), overleden voor 1687 te Oostwoud. In het doopboek van Wervershoof vonden we onder zijn doopdatum de volgende gegevens:
Jo~is patr Cornelia (Neel) Adriani par Petrus Andreae van Kampen et Joanna Joannis... OW
De peetmoeder is Neeltje Arisz, de tante van Jan en zus van zijn vader. Door de toevoeging "Neel" weten we zeker dat Neeltje de juiste vertaling is van de Latijnse naam "Cornelia".
Aangezien de ouders van Jan een in 1687 geboren zoon opnieuw Jan noemen, moeten we aannemen dat Jan voor die tijd is overleden. In 1681 en in 1683 worden er twee broertjes van Jan geboren, Aris en Claas. Hieruit mogen we concluderen dat Jan na 1683 is overleden, anders zou het kindje dat in 1681 werd geboren, niet de naam Aris, maar de naam Jan hebben gekregen. Jantje is hoogstwaarschijnlijk op zijn minst ruim drie jaar oud geworden.
(Fragment uit het doopboek van Wervershoof).
   4.  Aris (Andreas), zeevarende/schipper, geboren te Oostwoud, gedoopt op 18-08-1681 te Wervershoof (getuige(n): Neeltje Walighs), overleden na 1723 te Danzig. In het doopboek van Wervershoof vonden we onder zijn doopdatum de volgende gegevens:
Andreas (Aris) patr Cornelia Walenci par Petrus Andreae van Kampen et Joanna Jo~is .. OW
Vert: Aris, peetmoeder Neeltje Walighs, ouders Pieter Arisz van Kampen en Jantje Jans uit Oostwoud
De vraag is nu of Neeltje Walighs de tante van Aris en de zus van zijn vader is. Door de toevoeging "Aris" achter de Latijse naam Andreas, weten we ook dat zijn grootvader deze naam droeg.
In het Jaarboek 1991 van het Centraal Bureau voor Genealogie vinden we op pagina 180 dat "Aris Kamp van Oostwoud" in 1714 inschrijving vraagt als burger van Danzig; zijn beroep is zeevarende. In het boek Bouwers van de zee door Piet Boon lezen we op pagina 88: ".. Aris Pietersz Kampen, afkomstig uit Oostwoud, vertrok in 1714 als zeevarende naar Danzig, maar wordt pas in 1723 als schipper vermeld. Hij was n van de weinigen die ook nadat de vrede was weergekeerd, in het buitenland bleef en mogelijk voorgoed emigreerde." En op pagina 228 lezen we dat Aris Pietersz Kampen, woonplaatsen Oostwoud en Danzig, in 1723 te Danzig genoemd wordt als schipper: kennelijk had Aris nu een eigen schip onder zijn beheer. Dit laatste idee wordt nog versterkt als hij in in 1723 bij de boedelscheiding na het overlijden van zijn ouders zich laat vertegenwoordigen door de "edele heer Gerrit Dekker" en bovendien een deel van zijn erfenis aan zijn drie broers schenkt.
Op 18 mei 1723 passeert bij notaris Pieter van der Wolff te Medemblik een akte van boedelscheiding, omdat Aris' ouders pas geleden zijn gestorven.
Behalve hijzelf zijn de andere erfgenamen zijn zus Maartje en zijn drie broers Claas, Jan en Dirk. Zoals hierboven vermeld, wordt Aris vertegenwoordigd door Gerrit Dekkker en wordt Maartje vertegenwoordigd door haar man Jacob Germentsz. Er zijn twee partijen: enerzijds Aris, Jan en Maartje, en anderzijds Dirk en Claas. De vijf "comparanten" hebben de koeien getaxeerd op ?? Voorblad bij de boedelscheiding? 500, en aangezien ieder recht heeft op? 250, is de totale waarde van de nalatenschap ? 1.250. Behalve over de koeien wordt er in de akte ook gesproken over een inventaris. Dirk en Claas kopen de andere drie uit, dus moeten zij ieder ? 250 betalen; dat willen zij doen in twee termijnen: a) ? 100 meteen en b) ? 150 in mei 1724.
Aris laat zijn deel van de koeien ad ? 100 vervallen aan zijn drie broers; hij hoeft nog maar ? 150 te krijgen, en dat deel van ? 100 moet verdeeld worden onder Dirk, Claas en Jan, zodat Dirk en Claas 1/3 van 100 moeten betalen aan Jan, zijnde ? 33-6-10 (= 33 gulden-6 stuivers-tien penningen).
De volledige tekst van de verdeling van de nalatenschap van Pieter van Kampen en Jantje Jans luidt als volgt:
Heden desen 18 may van den jare 1723 compareerden voor mij Pieter van der Wolff openbaar notaris bij den Hove van Hollant geadmitteert binnen Medemblik residerende, in tegenwoordigheyt van de naargen~. getuijgen, de E. Gerrit Dekker als last en procuratie hebbende van Aris Pietersz. Kampen schipper en burger tot Dantzik, en Jan Pietersz, en Jacob Germentsz. getrout aan Maartje Pieters, ten eene en Dirk en Klaas Pietersz ten andere sijde alle alzo kinderen en erfgenaamen van Pieter van Campen en Jannetje Jans, wonende alle tot Oostwout dog sijnde althans binnen dese stat mij notaris bekent, te kennen gevende en verklarende, dat eenige tijt geleden haar comparanten ouders Pr. van Campen en Jannetje Jans sijn overleden nalatende haar comparanten tot hun erfgenaamen dat sij comparanten met den andere hebben gemaakt van de gerede nalatenschap van hun ouders, uyt en jnschuldig genoegsaam staat en inventaris en daarop ook gedaan een begroting van alles, en onder andere mede van de koeijen, bij hun ouders nagelaten die sij onderling genomen en getaxeert hebben op vijfhondert guldens met onderlinge bewilliging, toestemming, en een jders genoeging, dat sij comparanten met dienstigvinden die boedel en nalatenschap onderling in vijf gedeeltes te ?delen te rades ware (?) geworden en voor jder profijtelijkst geoordeelt deswege met de andere te accorderen bij fovus(?) van uijtcoop; gelijk zij dan na examinatie van dier staat nits (?) begrotingh naar rijp overleg sijn geaccordeert bij fovus(?) van uijtcoop gelijk sij self voor bedagtlijk als nog verklaren te doen bij desen als namentlijk, dat Dirk en Claas Pietersz de twee laatste comparanten in desen bij fonnis van uijtcoop sullen voldoen en betalen aan jder van de drie eerste comparanten in volcomen voldoening van sluis vaders en moeders erfenis voor al een som van twee hondert en vijftig guldens, in twee payen als namentlijk een hondert gulden gereets en het restant ter som van een hondert en vijftig gulden, pro may van de aanstaande jare 1724: waartegen de twee laatste comparanten als dan in volcomen eygendom sullen hebben en behouden alle de goederen, en effecten eye (egen?) uijtgesondert bij hun ouders nagelaten afstaande en remucierende (?) sij drie eerste comparanten voorbedagtelijk daarvan bij desen voor haar, haere Erven en nacomelingen en iedereen dierhalve als haar twee broeders de laatste comparanten in desen al 't regt 'tgeen haar daar op eenigsints heeft gecompeteert behoudentlijk nogtans dat Uedele Gerrit Dekker in sijn voornoemde qualiteyt volgens schriftelijke nadere ordre op de opgegeven som van twee hondert & vijftig gulden sal laten korten en vallen de som van ? 100 gulden in gelt dewijl hij de koeijen die getaxeert en begroot sijn op vijfhondert gulden waar in hij een vijfde soud hebben kunnen pretenderen heeft gelaten en afgestaan aan de twee laatste comparanten mitgaders aan Jan Pietersz een der drie eerste comparanten zodat de meege.... (?) G. Dekker in sijne qualiteyt niet meerder sal hebben te ontvangen dan een hondert en vijftig gulden, die de laatste comparanten alsvore~ aan hem sullen moeten betalen gelijk sij twee laatste comparanten mede sullen moeten uijtkeren de som van ? 33-6-10 aan Jan Pietersz zijnde een geregt derde deel in de hondert gulden die Ue Gerrit Dekker alsvore heeft laten korten sulx boven de twee hondert en vijftig gulden, die waartegen dan de twee laatste comparanten sullen aan Ue
Gerrit Dekker in zijn qualiteyt moeten uijtkeeren boven en behalve de eenhondert en vijftig gulden een bed waaraan de meege... Aris Kampen den eygendom heeft gepretendeert de uijt en jnschulden sullen nu zijn tot schade en baten van de twee laatste comparanten.
Belovende sij resp. comparanten dese getrouwelijk te sullen naarcomen en malkander 't effect te presseren en dat u gerrits en daartegen niet te doen direct nog indirect, afstaand van relief en reductie, en alle andere schuldmiddelen(?) van regts dese contrarie verbindend tot pressatie vant gunt voorsz haarzelfs personen en goederenen voorts als naar reghten.
gedaan binnen Medenblik in tegenwoorddigheijt van Markus Croonenburgh en Johannes Groot als getuijghe
Gerrit Dekker
Jan Pietersz
Jacob Germentsz
Dirck Pietersz
Claas Campen
Marcus Kroonenburgh
Johannus Groot
Pieter van der Wolff.
   5.  Claas, waarschijnlijk boer, geboren te Oostwoud, gedoopt op 03-01-1683 te Wervershoof (getuige(n): Neeltje Walighs), overleden na 1726 te Wervershoof. In het doopboek van Wervershoof vonden we onder zijn doopdatum de volgende gegevens:
Nicolaus patr Cornelia Walenci par Petrus Andreae van Kampen et Joanna Jo~is .. OW
Vert: Claas peetmoeder Neeltje Walighs ouders Pieter Arisz van Kampen en Jantje Jans uit Oostwoud.
De peetmoeder, Neeltje Walighs is misschien zijn tante en de zus van zijn vader.
Bij zijn huwelijk was Claas al 43 jaar oud. Op 12-04-1726 betaalden zowel hijzelf als Pietertje ieder ? 3,= als impost op het huwelijk te Medemblik. Daarbij werd Claas genoemd als "jongeman van Oostwoud" en Pietertje als "weduwe van Onderdijk". Dat ze beiden impost betaalden, betekent dat ze over een klein vermogen en/of bezit beschikten. Onbekend is of Pietertje uit haar vorig huwelijk kinderen had; het is ook niet vast te stellen of Claas en Pietertje samen nog kinderen hebben verwekt. Pietertje was peetmoeder bij de geboorte van Trijntje in 1726, Dirk in 1727 en Claas in 1730.
Op 18 mei 1723 passeert bij notaris Pieter van der Wolff te Medemblik een akte waarin de boedelscheiding van de ouders van Claas wordt geregeld omdat "eenige tijt geleden haar comparanten ouders Pr. van Campen en Jannetje Jans sijn overleden". Volgens deze acte kopen Claas en Dirk hun broers Jan en Aris en hun zus Maartje uit (zie verder onder Aris IV:16). Uit het feit dat Claas en Dirk de anderen uitkopen, mogen we misschien concluderen dat zij "boeren" op het bedrijf van hun ouders; beiden zijn in 1723 nog ongehuwd.
Dankzij het passeren van deze akte zijn we in het kostbare bezit gekomen van de handtekening van Claas, het tweede schriftelijke teken van onze voorouders.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 12-05-1726 te Wervershoof met Pietertje Jans, overleden na 1730.
   6.  Maartje Pieters (zie V.13).
   7.  Jan (Joannis) (zie V.14).
   8.  Theodorus (Dirk) (zie V.16).

V.13    Maartje Pieters Van KAMPEN, geboren te Oostwoud, gedoopt op 03-11-1684 te Wervershoof (getuige(n): Neeltje Walighs), overleden op 07-12-1740 te Oostwoud op 56-jarige leeftijd. In het doopboek van Wervershoof vonden we onder haar doopdatum de volgende gegevens:
Maria patr Cornelia Walenci par Petrus Andreae van Kampen et Joanna Jo~is .. OW
Vert: Maartje peetmoeder Neeltje Walighs ouders Pieter Arisz van Kampen en Jantje Jans uit Oostwoud.
Bij het huwelijk was Maartje 29 jaar oud.
In het trouwboek van Wervershoof (DTB-4, p. 111) staat vermeld:
Jacobus Gerbens et Maria Pieters testes Bartholomaeus Pauluse et Joannes Reijnders
Bij de boedelscheiding na het overlijden van Maartjes ouders treedt namems Maartje als getuige op "Jacob Germentsz. getrout aan Maartje Pieters" en "wonende tot Oostwout". In deze akte van 18 mei 1723 bij notaris Pieter van der Wolff te Medemblik krijgt Maartje 100 contant en 150,-- te voldoen voor mei 1724. Jacob is één der comparanten bij het passeren van de akte en dus moest hij zijn handtekening zetten. Dochter van Petrus Andreas (Pieter) Van KAMPEN (zie IV.9) en Jantje JANS.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 14-01-1714 te Wervershoof (getuige(n): Bartholomeus Pauluse en Joannes Reijnders) met Jacob Germentzen NEUVEL, 26 jaar oud, geboren op 06-06-1687 te Wervershoof, overleden te Lagedijk Wervershoof op 70-jarige leeftijd, begraven op 14-04-1758 te Oostwoud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Digna, geboren te Oostwoud, gedoopt op 08-01-1715 te Wervershoof (getuige(n): Hendrikje Gerrits).
   2.  Anna, geboren te Oostwoud, gedoopt op 01-11-1716 te Wervershoof (getuige(n): Jantje Jans).
   3.  Gerbrand, geboren te Oostwoud, gedoopt op 08-02-1718 te Wervershoof (getuige(n): Lysbeth Cornelis).
   4.  Pieter, geboren te Oostwoud, gedoopt op 30-11-1719 te Wervershoof (getuige(n): Tryntje Meinderts).
   5.  Jan, geboren te Oostwoud, gedoopt op 14-03-1722 te Wervershoof (getuige(n): Aafje Maartens).
   6.  Cornelis Jacobs, gedoopt op 29-07-1723 te Wervershoof, begraven op 09-11-1793 te Wervershoof op 70-jarige leeftijd.
   7.  Jantje, geboren te Oostwoud, gedoopt op 30-11-1724 te Wervershoof (getuige(n): Lysbeth Cornelis).
   8.  Tryntje, geboren te Oostwoud, gedoopt op 10-12-1726 te Wervershoof (getuige(n): Pietertje Jans).

V.14    Jan (Joannis) Van KAMPEN, geboren te Oostwoud, gedoopt op 20-12-1687 te Wervershoof (getuige(n): Neeltje Walighs), overleden op 19-04-1754 te Oostwoud op 66-jarige leeftijd. In het doopboek van Wervershoof vonden we onder zijn doopdatum:
Jo~is patr Cornelia Walenci par Petrus Andreae van Kampen et Joanna Jo~is .. OW
Vert: Jan peetmoeder Neeltje Walighs ouders Pieter Arisz van Kampen en Jantje Jans uit Oostwoud.
De peetmoeder is misschien de zus van zijn vader.
Jan is bij het huwelijk 33 jaar oud. In het trouwboek van Wervershoof (DTB-4, p. 113) treffen we de tekst:
Joannes Pieterse Kampen et Cornelia Theodori testes Theodorus Pieterse Kampen et Aleijdis Weijers
We moeten aannemen dat we hier als getuige te maken hebben met zijn broer Dirk, alsmede ene Aleyt Weijers. Deze laatste getuigt bij heel veel huwelijken zoals in het trouwboek te lezen valt.
Op 18 mei 1723 passeert bij notaris Pieter van der Wolff te Medemblik een akte waarin de boedelscheiding wordt geregeld omdat "eenige tijt geleden haar comparanten ouders Pr. van Campen en Jannetje Jans sijn overleden". Jan woont blijkens deze akte in Oostwoud en ontvangt 100 contant en zal voor mei 1724 nog eens 150,- krijgen. Bovendien schenkt zijn broer Aris, die in Dantzig woont, honderd gulden van zijn erfdeel aan Jan, Claas en Dirk, zodat Jan nog eens 33-6-10 (33 gulden 6 stuivers en 10 penningen) ontvangt.
Dankzij het passeren van deze akte zijn we in het kostbare bezit gekomen van de handtekening van Jan, het derde schriftelijke teken van één van onze voorouders. Zoon van Petrus Andreas (Pieter) Van KAMPEN (zie IV.9) en Jantje JANS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30-03-1721 te Wervershoof (getuige(n): Theodorus Pieterse Kampen en Aleijdis Weijers) met Cornelia (Neeltje) DIRKS, overleden na 1727.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje, geboren te Oostwoud, gedoopt op 13-03-1722 te Wervershoof (getuige(n): Aafje Maartens). Wervershoof index 4-5 DTB.
   2.  Dirk Janz (Dirk Jans Kramer) (zie VI.10).

VI.10    Dirk Janz Van KAMPEN (Dirk Jans Kramer), geboren te Oostwoud, gedoopt op 24-08-1727 te Wervershoof (getuige(n): Pietertje Jans). Wervershoof index 4-5 DTB, zoon van Jan (Joannis) Van KAMPEN (zie V.14) en Cornelia (Neeltje) DIRKS.
Gehuwd met Aaltje JURRIAANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, gedoopt op 11-02-1752 te Spanbroek (getuige(n): Aaltje Jans), overleden voor 1753.
   2.  Pieter, gedoopt op 11-02-1752 te Spanbroek (getuige(n): Guurtje Jans), overleden voor 1756.
   3.  Jan, gedoopt op 30-08-1753 te Spanbroek (getuige(n): Aaltje Jans), overleden op 21-01-1824 te Venhuizen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-09-1780, gehuwd voor de kerk op 24-09-1780 te Opmeer met Trijntje Pieters ROOMS.
   4.  Trijntje, gedoopt op 03-03-1755 te Spanbroek.
   5.  Anna, gedoopt op 12-09-1756 te Spanbroek.
   6.  Pieter, gedoopt op 12-09-1756 te Spanbroek, overleden op 25-08-1804 te Zwaag op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 29-10-1781 te Opmeer met Sussanna van WESTEN.
   7.  Jurriaan, gedoopt op 24-05-1758 te Spanbroek.
   8.  Lammert KAMPER (zie VII.10).
   9.  Dieuwertje.
Gehuwd voor de kerk op 28-10-1780 te Opmeer met Cornelis CLOMP.

VII.10    Lammert KAMPER, gedoopt op 28-02-1760 te Spanbroek, overleden op 11-08-1826 te Wadway (Wognum) op 66-jarige leeftijd. Kamper is waarschijnlijk een verbastering van Van Kampen. Zoon van Dirk Janz Van KAMPEN (Dirk Jans Kramer) (zie VI.10) en Aaltje JURRIAANS.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 03-11-1782 te Opmeer met Johanna (Anna) Janz BRAGT, overleden op 08-02-1816 te Wognum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrica (Heintje), gedoopt op 21-02-1784 te Wadway (Wognum), overleden op 07-01-1859 te Schagen op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 26-07-1810 te Heerhugowaard met Cornelis Mattheus ROOSLOOT, 32 jaar oud, geboren op 21-09-1777 te Heiloo, overleden op 22-05-1847 te Schagen op 69-jarige leeftijd.
   2.  Dirk (zie VIII.3).

VIII.3    Dirk KAMPER, gedoopt op 09-04-1786 te Wadway (Wognum), overleden op 22-10-1852 te Wadway (Wognum) op 66-jarige leeftijd, zoon van Lammert KAMPER (zie VII.10) en Johanna (Anna) Janz BRAGT.
Gehuwd voor de kerk (1) 1811 te Nibbixwoud met Ansje (Antje) MEESTER, geboren 1786 te Nbbixwoud, overleden op 27-12-1820 te Wadway (Wognum).
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 07-09-1823 te Wognum met Anna Catharina TEUNESSE, geboren 1799 te Blokker, dochter van Pieter TEUNESSE (Teunisse) en Marijtje GROOT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Dirkz (zie IX.1).
   2.  Aaltje, geboren op 15-05-1815 te Wadway (Wognum).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 14-02-1836 te Spanbroek met Jacob KIEFT, 23 jaar oud, geboren op 12-08-1812 te Veenhuizen (Heerhugowaard).
   3.  Pieter, geboren 1817 te Wognum.
Gehuwd voor de kerk op 09-04-1843 te Soest met Maria HEINEN, geboren 1808 te Wageningen, dochter van Johannes HEINEN en Maria ERPEN.
   4.  Cornelis (zie IX.7).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Maria (Maartje), geboren op 18-01-1825 te Wadway (Wognum).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 25-04-1846 te Wognum met Jan BLEEKER (Booij), 28 jaar oud, geboren op 11-01-1818 te St. Maarten, zoon van Jan BLEEKER (Booij) en Marijtje KEEREMAAKER.
   6.  Lambert, geboren 1827 te Wognum.

IX.1    Jan Dirkz KAMPER, geboren op 10-01-1812 te Wognum, overleden op 05-08-1890 te Beemster op 78-jarige leeftijd, zoon van Dirk KAMPER (zie VIII.3) en Ansje (Antje) MEESTER.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 05-06-1836 te Beemster met Trijntje Barents OUD (Outs Out Oudt), 34 jaar oud, gedoopt op 04-11-1801 te Beemster, overleden op 17-05-1887 te Beemster op 85-jarige leeftijd, dochter van Barend OUD en Antje Jacobsd KWAKKEL (Kwak).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje, geboren op 05-03-1837 te Beenster, overleden 1838 te Beemster.
   2.  Antje, geboren op 15-02-1839 te Beemster.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 14-01-1860 te Schermerhorn met Jacob BLEEKER, geboren 1836 te Schermerhorn, zoon van Willem BLEEKER en Aaltje de WIT.
   3.  Dirk (zie X.4).

X.4    Dirk KAMPER, geboren op 12-03-1841 te Beemster, overleden op 06-11-1891 te Beemster op 50-jarige leeftijd, zoon van Jan Dirkz KAMPER (zie IX.1) en Trijntje Barents OUD (Outs Out Oudt).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27-01-1867 te Beemster met Elisabeth VLAAR, 25 jaar oud, geboren op 31-03-1841 te Beemster, overleden op 13-09-1911 te Ursem op 70-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas (Klaas) VLAAR en Adriana (Ariaantje) TAAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, geboren op 27-07-1868 te Haarlemmermeer, overleden voor 1869 te Haarlemmermeer.
   2.  Johannes, geboren op 17-09-1869 te Haarlemmermeer.
   3.  Adriana (Jaantje), geboren op 07-10-1870 te Haarlemmermeer, overleden op 01-07-1948 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd, begraven te Ursem.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 24-04-1891 te Ursem met Nicolaas (Klaas) PRINSE, 26 jaar oud, geboren op 13-06-1864 te Ursem, overleden op 02-07-1913 te Ursem op 49-jarige leeftijd. Hersenbloeding, zoon van Cornelis PRINSE en Cornelia (Neeltje) SEITS (Sijts Seijts Seyts Cijs).
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 29-09-1914 te Ursem met Jacob VELDBOER, 42 jaar oud, geboren op 25-04-1872 te Ursem, overleden op 17-09-1960 te Ursem op 88-jarige leeftijd.
   4.  Catharina (Trien), geboren op 23-11-1873 te Beemster, overleden op 08-02-1874 te Beemster, 77 dagen oud.
   5.  Catharina (Trien), geboren op 30-12-1874 te Beemster.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 30-01-1900 te Beemster met Theodorus SOMBROEK, geboren 1876 te Purmerend, zoon van Kasparus SOMBROEK en Alida Maria de BOER.
   6.  Johanna (Jo), geboren op 26-06-1877 te Beemster.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 11-09-1912 te Obdam met Jan DUIN, geboren 1880 te Nibbixwoud, zoon van Jan DUIN en Diewertje VLAAR.
   7.  Anna, geboren op 21-11-1880 te Beemster, overleden op 17-06-1886 te Beemster op 5-jarige leeftijd.

IX.7    Cornelis KAMPER, geboren 1820 te Wognum, zoon van Dirk KAMPER (zie VIII.3) en Ansje (Antje) MEESTER.
Gehuwd voor de kerk op 07-01-1847 te Wognum met Neeltje KNOL, geboren 1827 te Nibbixwoud, dochter van Jacob KNOL en Aafje MANSHANDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (zie X.6).
   2.  Antje, geboren op 17-12-1848 te Spanbroek.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20-04-1874 te Zwaag met Simon BUIS, 29 jaar oud, geboren op 20-03-1845 te Zwaag, zoon van Jan BUIS en Duifje KUNST.
   3.  Jantje, geboren 1850 te Spanbroek.
Gehuwd voor de kerk op 26-04-1877 te Spanbroek met Jan KLAVER, geboren 1847 te Spanbroek, zoon van Gerbrand KLAVER en Sijbrecht BEERS.
   4.  Aafje, geboren 1852 te Spanbroek.
Gehuwd voor de kerk op 15-02-1874 te Spanbroek met Elbert BOOTS, geboren 1849 te Spanbroek, zoon van Cornelis BOOTS en Aafje WINNIPS.
   5.  Jacob (zie X.14).
   6.  Maartje, geboren 1857 te Spanbroek.
Gehuwd voor de kerk op 22-04-1880 te Wognum met Dirk BOS, geboren 1854 te Wognum, zoon van Jan BOS en Maartje LIGHTHART.
   7.  Keetje, geboren 1861 te Spanbroek.
Gehuwd voor de kerk op 28-09-1916 te Spanbroek met Jacob APPELMAN, geboren 1863 te Hensbroek, zoon van Lourens APPELMAN en Neeltje DUNSELMAN.
   8.  Trijntje, geboren 1861 te Spanbroek.
Gehuwd voor de kerk op 01-02-1883 te Wognum met Pieter de BOER, geboren 1857 te Hoogkarspel, zoon van Tijmen de BOER en Pietertje DEKKER.

X.6    Dirk KAMPER, geboren 1848 te Spanbroek, zoon van Cornelis KAMPER (zie IX.7) en Neeltje KNOL.
Gehuwd voor de kerk op 24-04-1873 te Berkhout met Grietje PUT, geboren 1847 te Berkhout, dochter van Jan PUT en Maartje WAGEMAKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis, geboren 1874 te Berkhout.
Gehuwd voor de kerk op 27-08-1902 te Wormer met Afra Alida BEIJER, geboren 1879 te Wijde Wormer, dochter van Hendrik BEIJER en Immetje KOMEN.
   2.  Maartje, geboren 1876 te Berkout.
Gehuwd voor de kerk op 19-02-1903 te Berkhout met Pieter KONING, geboren 1873 te Berkhout, zoon van Dirk KONING en Elisabeth KOPPES.
   3.  Neeltje, geboren 1877 te Berkhout.
Gehuwd voor de kerk op 11-11-1903 te Alkmaar met Simon BIJL, geboren 1879 te Alkmaar, zoon van Klaas BIJL en Trijntje PEPERKAMP.
   4.  Aafje, geboren 1891 te Berkhout.
Gehuwd voor de kerk op 26-04-1917 te Berkhout met Hendrik BAKKER, geboren 1884 te Spanbroek, zoon van Jan BAKKER en Anna Van de NES.

X.14    Jacob KAMPER, geboren 1853 te Spanbroek, zoon van Cornelis KAMPER (zie IX.7) en Neeltje KNOL.
Gehuwd voor de kerk (1) op 15-02-1878 te Blokker met Maartje GROOT, geboren 1853 te Blokker, dochter van Pieter GROOT en Gerritje KEIJZER.
Gehuwd voor de kerk (2) op 02-05-1886 te Venhuizen met Geertje VOLKERS, geboren 1854 te Spanbroek, dochter van Klaas VOLKERS en Elisabeth BLOKKER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis (zie XI.20).

XI.20    Cornelis KAMPER, geboren 1879 te Westwoud, zoon van Jacob KAMPER (zie X.14) en Maartje GROOT.
Gehuwd voor de kerk op 23-04-1903 te Wognum met Vrouwtje KAMP, geboren 1877 te Wognum, dochter van Bernardus KAMP en Jannetje SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje, geboren 1881 te Zwaag.
Gehuwd voor de kerk op 08-06-1905 te Noord-Scharwoude met Pieter GOEDHART, geboren 1883 te Noord-Scharwoude, zoon van Matheus (Matthijs) GOEDHART en Aafje SMIT.

V.16    Theodorus (Dirk) Van KAMPEN, geboren te Oostwoud, gedoopt op 21-12-1689 te Wervershoof (getuige(n): Macrina Nicolai), overleden 1756. In het doopboek van Wervershoof vonden we onder zijn doopdatum:
Theodorus patr Macrina Nicolai par Petrus Andreae van Kampen et Joanna Jo~is .. OW
Vert: Dirk, peetmoeder Macrina Claasz, ouders Pieter Arisz van Kampen en Jantje Jans uit Oostwoud.
De peetmoeder is wellicht zijn tante en schoonzus van zijn vader, Neeltje. Het zou kunnen zijn dat zij een tante is van Pieter: Macrina Claasz.
Omdat Macrina een zeldzaam voorkomende naam is, moeten ook de volgende gegevens van haar zijn uit het doopboek van Wervershoof (DTB-4), gedateerd 11-08-1675:
Nicolas patr. Catharina Nicolai par. Nicolas Adriani et Macrina Nicolai .. OW
(geboren Claas, peetmoeder Trijn Claasz, ouders Claas Arisz en Macrina Claasz) Trijn zou dan haar zus moeten zijn; Claas Arisz is haar man en hoogstwaarschijnlijk een tweede zoon van Aris, vernoemd naar diens vader, Claas. Deze gedachten winnen nog aan waarschijnlijkheid als op 17-10-1677 nog een kind geboren wordt met de naam Aris(!), die als doopgetuige heeft Neeltje Ariens (is zij Neeltje, tante van de pasgeborene en zus van vader Claas?). Voor de volledigheid zij nog vermeld dat Macrina en Claas in 1673 een dochter kregen die zij Aafje noemden, waarschijnlijk naar de moeder van Claas, Aafje Dirks; peetmoeder was opnieuw Neeltje Ariens; alle drie kinderen, Aafje, Claas en Aris werden geboren te Oostwoud.
Bij zijn huwelijk is Dirk 36 jaar oud. Op 13-11-1725 betaalt "Dirk Pieters", jongeman te Oostwoud 3,= impost op het huwelijk, terwijl "Lijsbeth Gers", jongedame van de Somerdijk niets betaalde; deze overdracht vond plaats te Medemblik.
Dirk en Lijsbeth zijn te Wervershoof getrouwd op dezelfde dag als Willem Maartens en Geertje Claasz blijkens de volgende tekst:
(Fragment uit het trouwboek van Wervershoof (DTB-4B)
"30 Decemb. willem martensse et geert claes testes pieter claesse et Judith van der Horst eodem Derrick pieters et lijsbeth gerrits testes pieter et Judith antegredi"
Vert: 30 december Willem Maartens en Geertje Claasz getuigen Pieter Claasz en Judith van der Horst hierbij ook Dirk Pieters en Lijsbeth Gerrits getuigen Pieter en Judith voorafgaand
In de acte van boedelscheiding op 18 mei 1723 wordt Dirk genoemd als partij en woont hij te Oostwoud, mogelijk in de ouderlijke woning. Er is sprake van koeien die eigendom waren van zijn ouders en die hij samen met Claas "afkoopt" van zijn twee broers Aris en Jan en van zijn zus Maartje voor het bedrag van 500,--.
Dankzij het passeren van bovengenoemde akte zijn we in het kostbare bezit gekomen van de handtekening van Dirk; hij schreef "Dirck Pietersz"
Dirk moet zijn overleden voor 27 januari 1756; op deze datum maken zijn zoon Pieter en diens vrouw Antje Bent hun testament op, waarin alleen de vader van Antje en de moeder van Pieter als erfgenamen worden genoemd. Zoon van Petrus Andreas (Pieter) Van KAMPEN (zie IV.9) en Jantje JANS.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 30-12-1725 te Wervershoof met Lysbeth GERRITS, overleden 1756.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie VI.12).
   2.  Aris (Backer) (zie VI.14).
   3.  Claas (Claas Dirkse Bakker) (zie VI.18).

VI.12    Pieter Van KAMPEN, gedoopt op 10-10-1726 te Noordermeer (getuige(n): Ariaantje Gersz), overleden op 24-04-1794 te Hoogwoud op 67-jarige leeftijd. De spelling van de naam geeft heel wat varianten:
- Pieter van Campen: notarisakten 4774B/020 en 030 uit 1754 en 1755; in de eerste akte ondertekent Pieter zelf met: -- Pieter Dirk Kampen
- Pieter Dirks Campen: notarisakte 4774B/046 uit 1756; Pieter ondertekent zelf met: Piet Dirk Kampen
- Piet van Campen: trouwregister Nibbixwoud, doopregister Nibbixwoud van zijn kinderen Stijntje (geb. 1756) en Dirk(geb. 1758)
- Piet van Kampen: doopregister Nibbixwoud van zijn kinderen Dirk (geb. 1757), Dirk (geb. 1760) en Klaas (geb. 1763)
- Pieter Dircks Kampen: doopregister Wognum van zijn kind Lysbet (geb. 1766)
- Pieter Dirckze Campen: doopregister Wognum van zijn kind Grietje (geb. 1767)
- Pieter Dirkse Kampen: doopregister Hoogwoud van zijn kind Grietje (geb. 1771)
- Pieter Dirks van Kampen: begraafregister Hoogwoud (1794)
De impost op het huwelijk van Pieter en Antje bedroeg _ 3,=. Dit bedrag moest ook als impost afgedragen worden bij het overlijden van hun tweede, derde en vijfde kind.
Bij de doop van Grietje te Hoogwoud in 1771 werd vermeld woonplaats te Opmeer en deze vermelding stond ook bij de begraafnotities van Pieter in 1794. Het gezin woonde vanaf 1755 tot ca. 1764 te Benningbroek, daarna tot ca. 1768 te Wognum, hoewel ze ook in Benningbroek gewoond kunnen hebben maar in plaats van hun kinderen te Nibbixwoud te laten dopen, lieten ze dit nu doen te Wognum. Rond 1770 tot tenminste 1794 heeft het gezin in Opmeer gewoond.
Van Pieter zijn drie notarisakten bekend, die bij notaris Lap te Sijbekarspel zijn opgemaakt.
Aktenummer 4774B/020 d.d. 02-07-1754 - borgstelling: In deze akte verschenen Pieter van Campen en Jan Aarentsz Bijman voor de notaris en "... verklaarden haarlieden te saamen en elk int bijsonder ten behoeve van 't gemene lant, voor vijffhondert Caroli guldens te stellen als borgen en sulx als selfs schuldigen, van alle sodanige boetens, weegens begane fraudatien en contraventien als - Gerrit Germontsz Mulder meelmolenaar te Benningbroek voornoemd (overhopelijk) mag te komen te plegen en alsoo aan den landen verschuldigt worden .." was getekend door o.a. Pieter Dirk Kampen
Aktenummer 4774B/030 d.d. 27-01-1755 - volmacht: Claas Jan Sz Bent te Benningbroek, schoonvader van Pieter, is voor éénvierde deel erfgenaam geworden van de nalatenschap van wijlen Gerrit Boon (ov. 25-11-1754 op de Bobeldijk). Claas Jan Bent moet alles aangeven in Hoorn en verdelen, maar ".. overmits des comparants hoogejaaren en swakheyt des lichaams als niet in staat zijnde omme sulx in persoon te kunnen waarnemen dierhalve genootsaakt is geworden te versoeken en wel speciaal te qualificeren .."Pieter van Campen "... omme in naam ende van weege de comparant (met en benevens de verdere erfgenamen) te verschijnen ten secretarie den Stadt Hoorn en aldaar te doen behoorlijke aangifte van de goederen .." (Claas Jans Bent is op 22-07-1756 overleden te Wognum, impost bedroeg _ 3,--).
Aktenummer 477B/046 d.d. 27-01-1756 - testament:
In dit document maken "Pieter Dirks Campen" en "Antje Claas Bent te Benningbroek" hun testament op. Zij bepalen hierin dat 1) wanneer ze beiden komen te overlijden zonder kinderen of kinderen bij anderen verwekt in leven nagelaten de moeder van Pieter en de vader van Antje alles zullen erven, en dat 2) als een van beiden komt te overlijden alles door de langstlevende zal worden geërfd, en dat 3) na de dood van de langstlevende en in geval er geen kinderen zijn (of bij anderen verwekt, etc.) alles zal worden nagelaten aan de wederzijdse ab intestato erfgenamen; was getekend Piet Dirk Kampen en Antje Claas Bent. Zoon van Theodorus (Dirk) Van KAMPEN (zie V.16) en Lysbeth GERRITS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-05-1755 te Sijbekarspel, gehuwd voor de kerk op 15-05-1755 te Nibbixwoud met Antje Claas BENT, 23 jaar oud, gedoopt op 15-11-1731 te Nibbixwoud, overleden na 1771 te Opmeer, dochter van Klaas Janz BENT en Stijntje MAARTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntje, geboren te Benningbroek, gedoopt op 28-03-1756 te Nibbixwoud (getuige(n): Sijbregt Claas), overleden op 23-07-1841 te Zwaag op 85-jarige leeftijd. Getuige bij de geboorte van Stijntje was Sijbregt Claas (waarschijnlijk een zus van haar moeder). Evenals haar vier broers werd Stijntje gedoopt te Nibbixwoud. De parochianen van Nibbixwoud behoorden tot de statie Nibbixwoud, Hauwert en Benningbroek, met de St. Cunera-kerk te Nibbixwoud en bijkerken te Hauwert en Benningbroek. Reeds in 1633 was er te Nibbixwoud een pastoor. Ook de parochianen van Midwoud behoorden tot deze statie. Het is mogelijk dat een klein gedeelte van de parochianen behoorden tot staties in de omringende plaatsen. Nibbixwoud en Hauwert behoorden tot het rechtsgebied van Hoorn. Vanaf 1795 beschouwden beide dorpen zich als zelfstandig met een eigen gerecht, gaarder en gequalificeerde. Van Hauwert zijn geen registers aanwezig. Bij het huwelijk was Stijntje 40 jaar en Klaas 24 jaar, een nogal ongebruikelijk leeftijdsverschil. Zij trouwden in de R.K. Kerk St. Maarten te Zwaag "in facie ecclecio", d.w.z. dat er geen getuigen aanwezig waren (dit was destijds niet vreemd). De pastoor schreef "Stijntje Pieters Kampen". De impost op dit huwelijk was pro deo, wat betekende dat beide echtelieden minvermogend waren. Ten tijde van de huwelijkssluiting woonden beiden te Zwaag.
Stijntje en Klaas lieten op 26-06-1809 een testament opmaken onder aktenummer 4788/061; hierin verklaarden Claas Jansz Bakker en Stijntje Pieters Kampen, echtelieden te Zwaag, beneden _ 1000,= gegoed te zijn, en dat de langstlevende alles zou erven, en indien de langstlevende overlijdt de ene helft naar ab intestato (onleesbaar) van testateur en de andere helft naar ab intestato (onleesbaar) van testatrice zal gaan. Zowel Klaas als Stijntje ondertekenden met een kruisje. Gezien het feit dat Stijntje op dit moment reeds 55 jaar is en geen kinderen worden genoemd als erfgenamen, mag men aannemen dat dit huwelijk kinderloos is gebleven.
In het overlijdensdocument van Stijntje staat "... zijnde gehuwd nalatende echtgenoot Klaas Bakker ...". (Opnieuw worden hier geen - nagelaten - kinderen genoemd). De aangevers van haar overlijden zijn Gerrit Meijer, winkelier, 61 jaar, aanbehuwd broeder en Gerrit Keizer, tuinman, 46 jaar, nabuur van de overledene. De betekenis van "aanbehuwd broeder" is onduidelijk; Gerrit Meijer overlijdt op 28-02-1860 te Zwaag op 80-jarige leeftijd als echtgenoot (!) van Elisabeth Dekker. In het overlijdensdocument van Klaas staat "... weduwnaar van Stijntje Pieterse Kampen...". Verder dat Klaas ruim 79 jaren telde en woonde op Oosteind no. 39 te Zwaag; aangever was wederom Gerrit Meijer, winkelier te Zwaag, 72 jaar, "goede bekende van de overledene".
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 19-02-1797 te Zwaag (St Maartenskerk) met Klaas Janz BAKKER, geboren 1773 te Zwaag, overleden op 13-04-1852 te Zwaag, zoon van Jan BAKKER.
   2.  Dirk, geboren te Benningbroek, gedoopt op 01-09-1757 te Nibbixwoud (getuige(n): Dirkje Dirks), begraven op 01-12-1757 te Benningbroek, 91 dagen oud. Getuige bij de doop van Dirk was Dirkje Dirks. Bij de overlijdensdatum is de datum van betaling van impost vermeld.
   3.  Dirk, geboren te Benningbroek, gedoopt op 15-10-1758 te Nibbixwoud (getuige(n): Dirkje Dirks), begraven op 25-07-1759 te Benningbroek, 283 dagen oud. Getuige bij de doop van Dirk was Dirkje Dirks.
   4.  Dirk Pieterz (zie VII.18).
   5.  Klaas, geboren op 04-01-1763 te Benningbroek (getuige(n): Marie Sijmens), overleden op 04-02-1763 te Benningbroek, 31 dagen oud. Getuige bij de doop van Klaas was Marie Sijmens.
   6.  Lijsbet, geboren op 20-04-1766 te Wognum, overleden 1797. Doopgetuige van Lijsbet was Marie Sijmens (Marytje Zymens).
Samen met Geertje Rentenaar was Lijsbet Pieters van Kampen getuige bij de doop van Pieter, zoon van Dirk van Kampen, d.d. 16-07-1796 te Zwaag; Lijsbet was toen 30 jaar, zus van Dirk en dus kersverse tante van de pasgeboren Pieter.
   7.  Grietje, geboren op 16-11-1767 te Wognum, overleden voor 1771. Doopgetuige van Grietje was "syberigh claase bent".
   8.  Grietje, geboren op 06-10-1771 te Hoogwoud Opmeer, overleden op 25-07-1835 te Spanbroek op 63-jarige leeftijd. Doopgetuige van Grietje was "Sijbreghje Klaase" (die ook bij Stijntje getuige was gewest).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 29-04-1810 te Opmeer met Gerrit MEIJER, geboren 1779 te Apeldoorn, overleden op 28-02-1860 te Zwaag.

VII.18    Dirk Pieterz Van KAMPEN, landman, geboren te Benningbroek, gedoopt op 21-04-1760 te Nibbixwoud (getuige(n): Dirkje Dirks), overleden op 23-12-1827 te Spanbroek op 67-jarige leeftijd. Bij het huwelijk was Dirk 31 jaar en Trijntje 24 jaar oud; Pieter woonde te Zwaag en Trijntje te Zwaagdijk. Zwaagdijk werd in die tijd verdeeld in Laag en Hoog Zwaagdijk; Laag Zwaagdijk viel onder Zwaag. De impost op hun huwelijk was pro deo, d.w.z. dat beiden een gering inkomen of vermogen hadden.
Getuigen bij de doop van hun kinderen
Antje= Stijntje Kampen en Geertje Claase Rentenaar
Dirk= Ariaantje Dirks en Rijno Jans
Pieter= Stijntje van Kampen en Sijtje van der woninge
Pieter= Lijsbeth Pieters van Kampen en Geertje Rentenaar
Dirk= Trijntje Jans
Klaas= Stijntje Pieterse Campen 7 Huis
Er is geen familieband gevonden tussen Trijntje Bakker en Klaas Bakker, de echtgenoot van Stijntje (28 3 1756). Zoon van Pieter Van KAMPEN (zie VI.12) en Antje Claas BENT.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 15-05-1791 te Zwaag met Trijntje Dirkz BAKKER, 24 jaar oud, geboren op 19-07-1766 te Zwaag (getuige(n): Geertje Jacobs), overleden op 18-04-1828 te Spanbroek op 61-jarige leeftijd, dochter van Dirk Janse BAKKER en Trijntje TEUNIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje, gedoopt op 21-05-1792 te Zwaag, overleden op 06-08-1792 te Zwaag, 77 dagen oud. Bij de doop van Antje waren de getuigen of peetmoeders: "Stijntje Kampen", haar tante en Geertje Claase Rentenaar. Geertje is ook getuige bij de doop van Pieter. In het begraafboek van Zwaag, DTB nr. 9, staat vermeld onder 1792 bij 6 aug.: Antje dirks van kampen pro deo. "Pro deo" heeft betrekking op de impost op de begrafenisrechten.
   2.  Dirk, gedoopt op 08-07-1793 te Zwaag, overleden op 03-07-1797 te Zwaag op 3-jarige leeftijd. Bij de doop van Dirk waren de getuigen: Ariaantje Dirks (een zus van Dirk moeder?) en Rijno Jans. Opmerkelijk is dat "Rijno Jans van Spanbroek" in 1765 en 1773 ook doopgetuige was geweest bij twee zusjes van Trijntje Bakker. In het begraafboek van Zwaag, DTB nr. 9, staat vermeld onder 1797: "den 3 july 't lijk van dk. dirksz kampen te Swaag ovl: nal. ouders .. pro deo". Dit laatste slaat op de betaling van de impost op het begraven.
   3.  Pieter, gedoopt op 12-12-1794 te Zwaag, overleden op 01-07-1796 te Zwaag op 1-jarige leeftijd. Bij de doop van Pieter waren de getuigen: Stijntje van Kampen, zijn tante uit Zwaag, en "Sijtje van der woninge". Pietertje werd slechts n jaar en 29 weken oud. Op 16 juli 1796, ruim twee weken na zijn dood, werd er opnieuw een kind geboren in het gezin Van Kampen: dit jongetje werd nu eveneens Pieter genoemd. In het begraafboek van Zwaag, DTB nr. 9, staat vermeld onder 1796: "den 1 july 't lijk van pr. Dirksz van kampen te Swaag ovl. nal. ouders .. pro deo". Dit laatste slaat op de betaling van de impost op het begraven.
   4.  Pieter (zie VIII.9).
   5.  Dirk, arbeider, gedoopt (rk) op 21-05-1798 te Zwaag (getuige(n): Trijntje Jans). Bij het huwelijk is Dirk 27 jaar. Zijn ouders en hijzelf wonen dan te Spanbroek. Geertje is dienstmeid, haar ouders zijn beiden overleden te Berkhout. Getuige bij dit huwelijk is oa Pieter van Kampen, 29 jaar, landman te Spanbroek, broer van de bruidegom.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-04-1826 te Spanbroek (getuige(n): Pieter van Kampen, 29 jaar, landman te Spanbroek, broer van de bruidegom) met Geertje van BAAR, dienstmeid, geboren 1805, gedoopt op 13-04-1805 te Spierdijk/Berkhout (getuige(n): Geertje Sijmens van Baar, tante), dochter van Louweris van BAAR en Neeltje COMMANDEUR.
   6.  Klaas, gedoopt op 09-11-1802 te Zwaag (getuige(n): Stijntje Pieterse Campen, tante, tevens woonachtig te Zwaag).

VIII.9    Pieter Van KAMPEN, arbeider, geboren op 16-07-1796 te Laag Zwaagdijk, overleden op 03-07-1844 te Spanbroek/Obdam op 47-jarige leeftijd, begraven op 06-07-1844 te Spierdijk. De getuigen bij de geboorte van Pieter waren Lijsbet Pieters van Kampen, tante van Pieter en Geertje Rentenaar.
De aangevers bij het overlijden van Pieter waren: Arie Stromer, 28 jaar, en Pieter Floris, 30 jaar oud, beiden landman te Spanbroek en bekenden van de overledene. Zoon van Dirk Pieterz Van KAMPEN (zie VII.18) en Trijntje Dirkz BAKKER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1822 te Obdam met Aagje BOOTS, 25 jaar oud, boerin, geboren op 15-10-1796 te Wogmeer, overleden op 22-05-1847 te Spierdijk op 50-jarige leeftijd, begraven op 26-05-1847 te Spierdijk. De ouders van Aagje Boots, Dirk Boots en Agie Olofs, trouwden te Obdam op 01-02-1794. Agie Olofs was geboren te Obdam op 30-03-1770 en overleed aldaar op 12-10-1798 (28 jaar). Dirk Boots trouwde opnieuw te Obdam op 20-09-1800. Dochter van Dirk Cornelisz BOOTS en Aagje OLOFS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie IX.12).
   2.  Dirk (zie IX.14).
   3.  Catharina (Trijntje), geboren op 02-10-1825 om 5.00 uur te Spierdijk, overleden op 06-11-1827 te Spierdijk op 2-jarige leeftijd. Van Trijntje is op 2 oktober om 8.00 uur aangifte gedaan, Zij was diezelfde nacht geboren om 5.00 uur.
Getuigen waren Leendert van Etten, dorpsbode, 72 jaar en Jan Huijberts, 49 jaar, landman te Spanbroek.
Bij de aangifte van haar overlijden was de enige getuige eveneens Leendert van Etten, dorpsbode, nu 74 jaar. Trijntje was "des moregens ten vier ure" overleden.

IX.12    Pieter Van KAMPEN, landman/veehouder, geboren op 13-02-1823 om 2100 uur te Spanbroek, gedoopt op 15-02-1823, overleden op 30-11-1896 te Spanbroek op 73-jarige leeftijd, begraven op 03-12-1896 te Spierdijk. Van Pieter is aangifte gedaan op 15 februari om 15.00 uur. Hij was geboren 's avonds tevoren om 21.00 uur. Getuigen waren Jan de Groot, landman te Spanbroek, 37 jaar en Hendrik de Leeuw, schoolmeester, wonende onder Obdam.
Pieter is 23 jaar oud als hij trouwt. Twee van zijn zeven kinderen overlijden kort na hun geboorte, één kind wordt slechts zes jaar. Aagje is ook 23 jaar oud bij hun huwelijk. Zij was weduwe van Kees Stam, geb. te Wognum 14-06-1817, ov. Hoogkarspel 13-07-1845 (28 jaar). Zij woonde te Hoogkarspel; toen ze weduwe werd, waren haar beide ouders al overleden.
Uit het huwelijk tussen Aagje en Kees Stam werd een zoon geboren, Jan Stam, op 08-03-1843 te Hoogkarspel. Hij trouwde in april 1863 met Geertje Schilder en ging wonen te Spierdijk-Berkhout; totdan woonde hij steeds bij zijn moeder en "stiefvader Pieter van Kampen" thuis. Hij is overleden te Spierdijk 09-06-1905. Jan Stam was bijna 30 jaar kerkmeester te Spierdijk. Jan en Geertje hadden vele kinderen en onder hen veel dochters.
De ouders van Aagje Bijvoet, Arien Bijvoet en Sijtje Koenis, trouwden te Sijbekarspel op 02-05-1819. Arien Bijvoet was geboren te Obdam (Berkmeerdijk) op 28-05-1797 en overleed te Berkhout op 16-09-1825 (28 jaar); hij was landman (veehouder). Sijtje Koenis was geboren te Sijbekarspel.
De ouders van Arien Bijvoet waren Jan Bijvoet, geb. Obdam 16-10-1764 en Antje Arize Stet. De ouders van Sijtje Koenis waren Cornelis Koenis, geb. 1759 en .....
In het gebouwtje van het gemaal van de polder Obdam aan de Obdammerdijk 15 hangt een plaquette van het "Banne- en polderbestuur van Obdam 1877". De namen van het bestuur bestaande uit tien leden, te weten een voorzitter, een secretaris/penningmeester, vier leden en vier hoofdingelanden, met daarnaast nog een polderbaas, staan op deze gedenktegel vermeld. Piet was destijds hoofdingeland, hetgeen betekende dat hij eigenaar was van een bepaald aantal hectaren land binnen de polder.
In het bevolkingsregister te Spanbroek staat dat de familie tussen 1850 en 1860 woonde op het adres Oosteind 103 en tussen 1860 en 1880 op het adres Wijk C no. 192 (154 is doorgestreept). Zowel Oosteind 103 als Wijk C no. 192 (of 154) kunnen hetzelfde adres zijn, omdat het een soort kadastrale aanduiding kan zijn. Uit de gegevens van dit register blijkt dat Jan Stam, "zoon des vrouws", op 26-06-1863 naar Berkhout vertrok en dat Dirk (28 9 1824), de broer van Pieter, zeker tot 1880 bij dit gezin inwoonde; beroep van Dirk is landman. Uit dit register valt bovendien te lezen dat het een gaan en komen was van knechten en dienstmeiden:
- Jan Mak (Hensbroek 1824), vanaf 1850 dienstbaar tot .....
- Catharina Nieuwboer (Spanbroek 1830) vertrekt 01-11-1855 naar Obdam
- Aagje Koenis (Berkhout 1831) vanaf 1850 tijdelijk dienstbaar
- Cornelis Boots (Obdam 1831) vanaf 02-02-1853 tijdelijk dienstbaar
- Jacob Commandeur (Berkhout 1829) arbeider na juni 1854 tot 02-11-1855, vertrekt naar Obdam
- Jan Commandeur (Spanbroek 03-07-1853) kind van Jacob, 1855 naar Obdam
- Trijntje Commandeur (Spanbroek 13-09-1854) kind van Jacob, 1855 naar Obdam
- Pieter Commandeur (Berkhout 16-02-1834) na febr. 1858 tijdelijk dienstbaar
- Trijntje Dekker (Spanbroek 04-09-1836) na febr. 1858 tijdelijk dienstbaar
- Dirk van Baar (HHWaard 06-01-1833) na febr. 1858 tijdelijk dienstbaar
- Geertje Koenis (Berkhout 07-12-1839) na febr. 1858 dienstbaar tot overlijden op 01-12-1878
- Pieter Koppedraijer (Lambertschaag 1832) na febr. 1858 tijdelijk boerenknecht
- Jacob Kamper (Spanbroek 31-10-1852) na 1860 vertrekt 27-02-1878 naar Westwoud wegens huwelijk
- Dina van Berkum (Hoorn 1832) in dienst na 1860, vertrekt 27-12-1862 naar Hensbroek
- Grietje Laan (Hoorn 1839) 20-12-1862 in dienst vanuit Wognum, vertrekt 29-08-1866 naar Wognum
- Cornelis Koenis (Berkhout 26-01-1836) in dienst vanaf 02-03-1865, komt uit Sijbekarspel
- verder nog Trijntje Vlaar (vertrokken 1869), Trijntje de Wit (vertrokken 1869), Maartje van Ophem (1877-1879), Aafje Kamp (vanaf 1879) en Marijtje Hand (vanaf 1879). Zoon van Pieter Van KAMPEN (zie VIII.9) en Aagje BOOTS, boerin.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-11-1846 te Spanbroek met Aagje BIJVOET, 23 jaar oud, geboren op 01-09-1823 te Berkhout NH, overleden op 18-02-1866 te Spanbroek op 42-jarige leeftijd, dochter van Arien BIJVOET, landman, en Lijntje Helena KOENIS. {Zij was eerder gehuwd op 18-jarige leeftijd op 12-09-1841 te Hoogkarspel met Cornelis (Kees) STAM, 24 jaar oud, geboren op 14-06-1817 te Wognum, overleden op 13-07-1845 te Hoogkarspel op 28-jarige leeftijd, zoon van Jan STAM en Marijtje PRONK.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie X.23).
   2.  Agatha (Aagje), geboren op 05-09-1849 te Spierdijk, overleden op 19-09-1849 te Spierdijk, 14 dagen oud. In het bevolkingsregister Spanbroek deel I 1850-1860 wordt Aagje niet genoemd; wel staan geregistreerd Pieter, geb. 1847 en Arien, geb. 1851, alsmede haar andere broers: Cornelis (1852), Dirk (1854), Jan (1856) en Jan (1858). Aagje heeft slechts veertien dagen geleefd.
   3.  Arien (zie X.27).
   4.  Cornelis (Kees), geboren op 03-09-1852 te Spanbroek, overleden op 30-10-1858 te Spanbroek op 6-jarige leeftijd. In het bevolkingsregister van Spanbroek deel I 1850 - 1860 wordt "Cornelis vermeld en niet "Kees".
   5.  Dirk (zie X.30).
   6.  Jan, geboren op 03-02-1856 te Spanbroek, overleden op 19-10-1856 te Spanbroek, 259 dagen oud.
   7.  Joannes (Jan) (zie X.33).

X.23    Pieter Van KAMPEN, Landman, raadslid Hoogkarspel, geboren op 26-10-1847 te Spierdijk, overleden op 08-01-1908 om 1:00 uur te Hoogkarspel op 60-jarige leeftijd, begraven op 11-01-1908 te Hoogkarspel, jaar van inschrijving 1 jan 1890
Huizing A 16
Ingekomen 24 mei 1868 uit Spanbroek
Zie nieuw register blad no 277
op 24 mei 1868 naar Hoogkarspel
Bij zijn eerste huwelijk was Pieter 20 jaar en Maartje 19 jaar. Getuigen bij hun huwelijk waren o.a Dirk, landman te Spanbroek en oom van Pieter en Cornelis Schipper, landman te Obdam, 33 jaar en oom van de bruid. Maartje kwam uit een gezin van alleen maar meiden. Maartje is na 18 jaar huwelijk in haar kraambed overleden samen met haar eerstgeborene. Ten tijde van het huwelijk woonde Maartje te Wognum en Pieter te Spanbroek.
Bij zijn tweede huwelijk, een jaar na de dood van Maartje Zeeman, was Pieter 39 jaar en Antje 23 jaar oud. Ten tijde van dit huwelijk woonde Pieter te Hoogkarspel op het bedrijf van zijn eerste vrouw Maartje Zeeman. Getuige bij dit tweede huwelijk was o.a. de opa van Antje, Joris de Boer, burgemeester te Blokker, 78 jaar oud.
Pieter was een gewiekste man. Hij kocht en verkocht land en vee, haalde strijkgeld op bij verkopingen en werd een man met veel land. Na het overlijden van Pieter in 1908 zou Antje de Boer drie boerderijen in bezit hebben:
1) de boerderij waar Anna en Cees de Haan kwamen te wonen in 1926;
2) de boerderij op de hoek van de Koggeweg waar Dirk in 1916 kwam te wonen;
3) de boerderij Streekweg 30 waar zij zelf woonde. Alle kinderen hadden bij hun trouwen een boerderij.
Een stukje genealogie van Antje.
-- De ouders van Antje de Boer, Jan de Boer en Antje Dekker, trouwden te Blokker op 03-05-1855. Jan de Boer was geboren te Blokker op 04-10-1833 en overleed te Westwoud op 22-03-1880 (46 jaar). Antje Dekker was geboren te Blokker op 29-01-1832 en overleed te Westwoud op 28-11-1903 (71 jaar).
-- De ouders van Jan de Boer, Joris de Boer en Antje Dudink, trouwden te Blokker op 03-05-1823. Joris de Boer was geboren te Blokker op 29-11-1808 en overleed te Blokker op 01-09-1888 (79 jaar). Antje Dudink was geboren te Blokker op 09-03-1809 en overleed te Blokker 13-08-1884 (75 jaar).
-- De ouders van Antje Dekker, Klaas Dekker en Trijntje Koopman, trouwden te Blokker op 09-04-1825. Klaas Dekker was geboren te Westwoud in 1802. Trijntje Koopman was geboren te Wervershoof op 30-10-1802 en overleed te Blokker op 25-11-1875 (73 jaar).
-- De ouders van Joris de Boer, Jan Joris de Boer en Immetje Willemsz, trouwden te Blokker op 17-03-1796. Immetje Willemsz overleed te Blokker op 30-12-1823.
-- De ouders van Antje Dudink, Willem Dudink en Trijntje Karsten, trouwden te Blokker op 22-04-1803. Trijntje Karsten overleed te Blokker op 08-09-1842.
-- De ouders van Klaas Dekker waren Arien Dekker en Maartje Jacobus Laan. De ouders van Trijntje Koopman waren Cornelis Koopman en Dieuwertje Ariëns.
Gegevens uit overlevering door Piet van Kampen, zv Dirk van Kampen, geb. 23-06-1892 te Hoogkarspel en Marie Schilder, geb. 15-03-1895 te Spierdijk.
Opa Pieter is geboren 26-10-1847 te Spierdijk gem. Spanbroek, eerst gehuwd met Maartje Zeeman, overleden 17-08-1886, 2e keer met Antje de Boer gehuwd 12-09-1887, gewoond Streekweg 30 Hoogkarspel. Bij overlevering vernomen dat Pieter, geboren 16-07-1796 te Zwaag, dit is de grootvader van Pieter X Antje de Boer, als eerste arbeider huwde met Aagje Boots, geboren 25-10-1796 te Wognum, als weduwe boerin, beiden overleden Obdam mogelijk op de Zonnewijzer. De families bezaten uitgestrekte landerijen van hoek Koggeweg tot .... nader uit te zoeken kadaster Alkmaar (ook uitzoeken of Pieter X Antje de Boer waar geb. Zonnewijzer?). Grootvader Pieter was eerst gehuwd met Maartje Zeeman, overleden 17-08-1886 na 18 jaar huwelijk; bij zware bevalling moeder en kind overleden. Maartje Zeeman bezat de boerderij op Streekweg 30 (Nu Niek van Dirk) en omgeving. De boerderij toen verbouwd, ijzeren hek aan de weg, kaasboet erbij, later het huis-boerderij gebouwd voor broer Jan en Trijntje Buis er naast (Streekweg 20). Opa Piet leefde in de tijd van grote crisis rond 1890, veel boeren konden de boerderijen niet houden, moesten verkopen; opa Piet bezat ruim geld, was strijkgeldloper, had overal connecties en kocht veel de eerste koe van de stal bij families en verkocht deze weer aan buitenland (Amerika via firma Zuurbier Alkmaar - handel van levende schapen en lammeren op Londen). In de familie is een ets (ik heb een reproductie) van de Fa BB en Son Starkville NY) waarop koeien zijn getekend (toen nog geen fotografie) en een gouden medaille, gewonnen door opa Piet in Schagen met een inzending van 7 melkgevende koeien in 1881. Opa Piet is op 60 jarige leeftijd overleden aan kanker. Zoon van Pieter Van KAMPEN (zie IX.12) en Aagje BIJVOET.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 24-04-1868 te Wognum met Maartje ZEEMAN, 19 jaar oud, geboren op 23-03-1849 te Wognum, overleden op 17-08-1886 te Hoogkarspel op 37-jarige leeftijd, dochter van Klaas ZEEMAN en Elisabeth SCHIPPER.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 12-09-1887 te Westwoud met Antje de BOER, 23 jaar oud, veehoudster, geboren op 08-09-1864 te Westwoud, overleden op 25-03-1948 om 4:00 uur te Hoogkarspel op 83-jarige leeftijd (aangifte door: Marth van Kampen), begraven op 29-03-1948 te Westwoud. A 18 ingekomen 15 sept 1887 uit Blokker
W. 8 jan 1908, dochter van Jan de BOER, landman, boer, en Antje DEKKER, veehoudster.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Levenloos, geboren op 17-08-1886 te Hoogkarspel, overleden op 17-08-1886 te Hoogkarspel, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Petrus (Piet), Pastoor, geboren op 18-04-1889 te Hoogkarspel, overleden op 12-08-1977 te Alkmaar op 88-jarige leeftijd, vertr 8 mei 1900 naar St Michelsgestel Noord Brabant
Piet werd wereldheer, priester gewijd te Haarlem op 15-8-1913. Hij was kapelaan in verschillende parochies en pastoor in Burgerbrug en later pastoor in Kethel bij Rotterdam. Als pastoor in ruste woonde hij te Alkmaar, Graaf Jankade 21. Bij zijn overlijden was Piet bijna 64 jaar priester. Het schijnt dat huishoudsters niet lang bij Piet in dienst bleven vanwege zijn royale levensstijl, waarbij hij vaak vele gasten uitnodigde. Zijn zus Emma kwam daarom van ca. 1930 tot aan zijn dood als huishoudster bij hem.
Hij was zeer gehecht aan familie en als de gelegeheid zich voordeed organiseerde hij een groot feest voor de hele familie. Diverse familieleden moesten opdraaien voor de bediening etc.. Voor zijn kapelaans scheen hij niet altijd de gemakkelijkste te zijn geweest, maar voor zijn parochianen was hij een goede herder: "hij kende kinderen en koeien bij naam".
Anno 1997 wordt zijn huis te Alkmaar bewoond door Jan Bruin, een zoon van Annie de Haan, de oudste dochter van Anna van Kampen.
   3.  Jan Baptist (zie XI.24).
   4.  Theodorus (Dirk) (zie XI.26).
   5.  Martha (Ma), religieuze 25-10-1921, geboren op 05-10-1893 te Hoogkarspel, overleden op 16-12-1955 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd. Ma was religieuze bij de Zusters van Liefde van Tilburg. De heilige professie deed zuster M. Gregoire op 25 october 1921 te Tiburg. Zij woonde bij haar congregatie aan de Nieuwe Passeerderstraat 2 te Amsterdam, waar de nonnen een oudemannenhuis bestierden. Dit tehuis was verdeeld in een verblijf voor eerste, tweede en derde klasse. Zo beschikte de tweede klasse, waar Ma werkte, over een slaapvertrek, een biljartvertrek en een zitruimte. Ma was daar heersend aanwezig en trachtte op allerlei wijzen de leefomstandigheden van de mannen, vaak weduwnaars, te veraangenamen. Zo vroeg zij ooit eens als verjaardagscadeau een kist sigaren en flessen wijn voor "haar mannen". Ook wist zij bij de regenten van het tehuis 13 leunstoelen voor haar afdeling te verkrijgen.
   6.  Agatha (Aagje) (zie XI.30).
   7.  Anna (Antje) (zie XI.32).
   8.  Joris (zie XI.33).
   9.  Maria Antonia Gertrudis (Marie), geboren op 09-12-1899 te Hoogkarspel, overleden 1900 te Hoogkarspel.
   10.  Emma Johanna, huishoudster, geboren op 24-06-1902 te Hoogkarspel, overleden op 06-05-1992 te Alkmaar op 89-jarige leeftijd, begraven op 09-05-1992 te Alkmaar. Emma heeft T.B.C. gehad en bleef een altijd wat ziekelijke vrouw.
Ze woonde bij haar moeder tot diens overlijden in 1948. Vanaf ca. 1930 trad ze bij haar broer Piet (18 4 1889), die pastoor was, in dienst als huishoudster, werk dat ze tot diens dood in 1977 bleef doen. Daarna bleef ze wonen in hun woning te Alkmaar. Emma had bij een boedelscheiding de boerderij op Streekweg 72 geërfd, die ze verhuurde aan haar tantezegger Piet (30 4 1917). Emma was een voorbeeld van een vrouw van rijke ouders: ze deed veel goede werken en verwachtte van haar neven en nichten tante-zeggers dat ze van alles voor haar deden: even afhalen voor een visite, leveren van groente en aardappelen, etc.
   11.  Catharina (Trien), religieuze, geboren op 09-12-1904 te Hoogkarspel. Trien was evenals haar zus Ma (5 10 1893) non bij de Zusters van Liefde van Tilburg. Zij deed haar plechtige professie in Tilburg. Zij leefde in een kloostergemeenschap te Moergestel waar zij poortwachter ofwel gastenzuster was. Zij had de opleiding voor kleuterleidster voltooid en was een buitengewoon lieve en aardige zuster.

XI.24    Jan Baptist Van KAMPEN, RK Landman, geboren op 30-06-1890 te Hoogkarspel, overleden op 09-12-1976 te Spierdijk op 86-jarige leeftijd, vertr 30 aug 1902 naar St Michelsgestel Noord Brabant
op 4 okt 1905 uit St Michelsgestel
Bij het huwelijk was Jan 28 jaar en Jaantje 26 jaar oud. Jan trouwde op dezelfde dag als zijn broer Joris en zijn tweelingzussen Antje en Agie. In 1959 vierden deze vier echtparen hun 40-jarig huwelijksfeest.
Jan en Jaantje woonden vanaf hun huwelijk op Noord-Spierdijkerweg 210, de eerste boerderij over het spoor. In 1926 verhuisde het gezin naar de hoek Noord-Spierdijk no 202, hoek Koggeweg. Zijn broer Dirk (getrouwd met Marie Schilder) verhuisde uit deze woning naar Hoogkarspel. Aan de Spierdijkerweg 210, kwamen Jans zus, Anne, en haar echtgenoot Cees de Haan te wonen. Op 22-08-1944 ging de boerderij van Jan door blikseminslag in vlammen op. De boerderij werd in fasen herbouwd tussen 1952 en 1954 en werd daarna bewoond door een zoon van Jan Baptist, Dirk van Kampen en zijn vrouw Truus Koopman. Jan Baptist oefende veel publieke functies uit: wethouder en loco-burgemeester van Spanbroek, hoofdingeland van de Vier Noorder Koggen, directeur van de Boerenleenbank (nu RABO) Spierdijk, lid van de Landelijke Raad van Toezicht van de Boerenleenbank en voorzitter van de LTB.
De moeder van Jaantje, Anthonia Zuurbier, is een zus van Mina Zuurbier, de moeder van Marie Schilder, de vrouw van Dirk, zoon van Pieter Van KAMPEN (zie X.23) en Antje de BOER, veehoudster.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-04-1919 te Hoogkarspel, gehuwd voor de kerk op 23-04-1919 te Westwoud met Adriana (Jaantje) DUIJN, 26 jaar oud, geboren op 22-05-1892 te Spanbroek, overleden op 04-02-1963 te Obdam op 70-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas DUIJN en Antonia ZUURBIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria (Annie) (zie XII.4).
   2.  Anthonia Maria (Tonie) (zie XII.6).
   3.  Piet (zie XII.7).
   4.  Willem Joseph (Broeder Andreas S.S.C.C.), geboren op 22-03-1924 te Spierdijk/Obdam. Na twee jaar seminarie te Sint Oedenrode en vervolgens de lagere landbouwschool te Spanbroek, ging Willem naar de landbouwwinterschool te Voorhout. Aangetrokken door het religieuze leven vertrok hij op 02-02-1948 naar de Paters van H.H. Harten te Bavel. Van september 1949 tot eind 1957 verbleef hij in het klooster te Valkenburg. Op 24-09-1952 deed hij zijn eeuwige gelofte te Bavel. In 1957 vertrok hij als missionaris naar Moambique met als standplaats uiteindelijk in 1968 Inhaminga. Daar moest hij wegens oorlogsomstandigheden in 1984 de statie verlaten en kwam terecht in de havenstad Beira. Hier maakte hij zich nuttig met het geven van katechese en vorming voor toekomstige studenten. Ook kwam hij hier vluchtelingen tegen uit zIjn statie Inhaminga. Na een welverdiende vakantie in Holland vertrok hij in juli 1992 weer naar Mozambique met het innig verlangen dat er spoedig vrede zal komen.
   5.  Catharina Maria (Trien) (zie XII.11).
   6.  Simon Wilhelmus (zie XII.12).
   7.  Theodorus Petrus (Dirk) (zie XII.14).
   8.  Jacobus Andreas (Jaap), priester, geboren op 14-07-1930 te Spierdijk/Spanbroek, overleden op 19-01-1973 te Rotterdam op 42-jarige leeftijd. Jaap studeerde bij de paters van het H.H. Hart (MSC), waar hij op 21-09-1951 zijn eerste gelofte aflegde en op 02-09-1956 tot priester werd gewijd. Zijn ideaal, kloosterling en priester worden, mocht hij beleven toen hij als jonge priester naar Irian Barat werd gezonden. Daar werd hem de zwaarste post, het Frederik Hendrik-eiland, toegewezen. Naast verkondiging schonk hij ook veel aandacht aan ontwikkelingswerk waar hij, via relaties uit Nederland, zorgde voor gereedschap. Hij leerde daarmee zijn mensen werken. Een zelfde werkwijze ontplooide hij in zijn tweede standplaats Woropko. Daar werd hij geplaatst na zijn eerste verlof. Na een verlof in Nederland constateerde men een ongeneeslijke inheemse leverziekte, Amoebe, waaraan hij bezweek in het Sint Franciscusziekenhuis te Rotterdam. Hij werd begraven op het kloosterkerkhof te Tilburg, Bredaseweg 204.
   9.  Georgius Johannes Joseph (George), priester, geboren op 17-04-1932 te Spierdijk/Spanbroek. Na de lagere school ging hij op 04-09-1945 naar het Overijsselse Zenderen bij de paters Carmelieten. Op 19-09-1950 vertrok hij na zijn lagere studies naar Brazili om daar zijn hogere studies voort te zetten in Sao Paulo. Op 21-01-1952 trad hij in het noviciaat van de paters Carmelieten en deed op 22-01-1953 zijn eerste gelofte. In Sao Paulo werd hij daarna priester gewijd op 19-12-1959. Drie jaar werkte hij in Sao Paulo en vertrok daarna
in 1962 naar Angra dos Reis waar hij werkte als missionaris voor een periode van 20 jaar. In 1982 vertrok hij naar Unai waar hij momenteel, anno 1992, nog werkt in een parochie met circa 63 bij-staties.
   10.  Nicolaas Gerardus (Nico), onderwijzer, geboren op 01-08-1933 te Spierdijk/Spanbroek, overleden op 15-10-2000 te Wervershoof op 67-jarige leeftijd, begraven op 19-10-2000 te Wervershoof. Nico bezocht na de lagere school in Spierdijk een jaar de Aloysius ULO te Hoorn en twee jaar de lagere landbouwschool te Spanbroek. Daarna een jaar de Latijnse school in Den Haag, gevolgd door het seminarie te Hageveld. Vervolgens vertrok hij voor drie jaar naar het klooster van de paters van de H.H. Harten te Bavel, bleef een jaar op de Avond-Ulo te Alkmaar en deed toen de opleiding voor onderwijzers te Beverwijk, waar hij op 21-06-1962 slaagde. Op 01-07-1962 kreeg hij een baan in Wervershoof, waar hij 23 jaar werkte. Nico en Cora hadden geen kinderen.
Gehuwd met Cornelia (Cora) KEUSKAMP, Administratief medewerkster, geboren op 14-10-1932 te Rijswijk, dochter van Hendricus KEUSKAMP en Anthonia van de BRAAK.
   11.  Jan Baptist (zie XII.20).

XII.4    Anna Maria (Annie) Van KAMPEN, geboren op 21-06-1920 te Spierdijk/Obdam, overleden op 02-10-1997 te Weesp op 77-jarige leeftijd. Bij het huwelijk was Annie 21 jaar en Kees 27 jaar oud. Kees was achtereenvolgens onderwijzer te Heerhugowaard, Breezand, Ursem en Ter Apel, nadien hoofd van de Tuinbouwschool te Heerhugowaard tot 1972 en tenslotte leraar te Schagen. Annie en Kees hebben daarna gewoond in Middenbeemster en tenslotte in Weesp. Zij hadden 14 kinderen, waaronder een tweeling: Peter en Paul.
De kinderen van Annie en Kees:
1) Ton huwt met José Pessel; hij is hoofdonderwijzer te Kamerik; zij hebben twee kinderen; adres: Reigerstraat 6, Kamerik (ZH).
2) Adri is adj.-kraamverpleegster; zij huwt John van den Berg, hoofd-verpleegkundige MCA/Alkmaar; zij hebben drie kinderen; adres: Magnolialaan 48, St. Pancras.
3) Ria is verpleegkundige en is ongehuwd; adres: Vergierdeweg 63, Haarlem.
4) Anneke huwt met Rob Planken, automatiserings-vertegenwoordiger; zij hebben twee kinderen; adres: Lepelaar 28, St. Pancras.
5) Jan is electro-technisch ingenieur; hij huwt te Moskou met Natalia Wladimirrovna-Anochina; zij hebben twee kinderen; adres: Cederlaan 16, Heerhugowaard.
6) Tineke is verpleegster en huwt met Ben Hart, verlader; zij hebben twee kinderen uit het eerste huwelijk van Ben; adres: Rookamer 23, Heiloo.
7) Marga huwt met Kees Pessel, brood- en banketbakker; zij hebben een kind; woonplaats Kamerik (ZH).
8) Kees was tekenaar/opzichter en ongehuwd.
9) Andr is hydraulic-tool-specialist, huwt met Paneh-Abdishoo-Kouss (Iran); zij hebben twee kinderen; woonplaats Nibbixwoud.
10) Leny huwt met Hans Peek, agrarir; zij hebben drie kinderen; adres: Blokland 108, Montfoort.
11) Peter is systeem-analist, huwt met Rebecca Mbonkone Sebe (Kameroen); zij hebben vijf kinderen; adres: Weerestraat 23, Obdam.
12) Paul is tekenaar/assistent systeembeheerder, huwt met Louisette Engoung-Abengmony (Kameroen); zij hebben twee kinderen; adres: Koggewaard 194, Alkmaar.(1999 te Hoorn)
13) Jos is verkoper en ongehuwd; te Obdam.
14) Loys is assistent-veredelaar en ongehuwd; tijdens een vakantie samen met zijn neef Wimjan van Kampen worden zij beiden in een buitenwijk van Recife bij een roofmoord doodgeschoten. Dochter van Jan Baptist Van KAMPEN (zie XI.24) en Adriana (Jaantje) DUIJN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-05-1942 te Spanbroek met Cornelis Jacobus (Kees) OVERTOOM, 27 jaar oud, geboren op 15-07-1914 te Heerhugowaard, zoon van Antonius OVERTOOM en Maria KOOPMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ton, geboren op 07-05-1943 te 't Kruis/Heerhugowaard.
   2.  Adri, geboren op 25-04-1944 te 't Kruis/Heerhugowaard.
   3.  Ria, geboren op 10-07-1945 te 't Kruis/Heerhugowaard.
   4.  Anneke, geboren op 25-08-1946 te 't Kruis/Heerhugowaard.
   5.  Jan, geboren op 28-11-1947 te Vlagtwedde.
   6.  Tineke, geboren op 30-11-1948 te Vlagtwedde.
   7.  Marga, geboren op 21-01-1950 te Vlagtwedde, overleden op 16-02-1978 te Kamerik op 28-jarige leeftijd.
   8.  Kees, geboren op 11-08-1951 te Heerhugowaard, overleden 1994 te Obdam.
   9.  André, geboren op 26-12-1952 te Heerhugowaard.
   10.  Leny, geboren op 30-06-1954 te Heerhugowaard.
   11.  Paul, geboren op 01-04-1956 te Heerhugowaard.
   12.  Peter, geboren op 01-04-1956 te Heerhugowaard.
   13.  Jos, geboren op 04-02-1958 te Heerhugowaard.
   14.  Aloysius Theodorus (Loys), geboren op 25-06-1961 te Heerhugowaard, overleden op 27-12-1996 te Recife (Brazilië) op 35-jarige leeftijd.

XII.6    Anthonia Maria (Tonie) Van KAMPEN, geboren op 19-07-1921 te Spierdijk/Obdam, overleden op 20-10-1992 te Hoorn op 71-jarige leeftijd. Piet was veehouder op de Zuid Spierdijkerweg 90 tot 1977. Daarna verkocht hij zijn bedrijf aan zoon Jan en schoonzoon Jac. Laan en werd het veehoudersbedrijf een bloembollen- en tuindersbedrijf.
De kinderen van Tonie en Piet:
1) Anton is electromonteur en huwt met Afra Appelman; zij hebben twee kinderen; adres: Kruisgang 57, Grootebroek.
2) Jan is tuinder/bollenkwekeren is ongehuwd; adres: Spierdijkerweg 125, Spierdijk.
3) Gerda huwt met Jac. Laan, tuinder/bollenkweker; zij hebben vier kinderen; adres: Zuid-Spierdijkerweg 90a, Spierdijk.
4) Jeanette huwt met Jan Appel, graficus/kleurendrukker; zij hebben twee kinderen; adres: Baljuw 2, Hoorn.
5) Corry huwt met Thomas Laan, bedrijfsleider boekhandel; zij hebben drie kinderen; adres: Verlaatsweg 42, Spierdijk.
6) Wim overlijdt op 19-jarige leeftijd in het ziekenhuis te Hoorn aan een hersen-virus.
7) Tini huwt met Rob de Groot, technisch ambtenaar; zij hebben twee kinderen; adres: Ds. M.L. Kingweg 53, Purmerend.
8) Tonny huwt met Kees Ligthart, veehouder; zij hebben twee kinderen; adres: Westerweg 21a, Heiloo.
9) Ria huwt met Koos Molenaar, leraar HTS/Alkmaar; zij hebben 4 kinderen; adres: Zuidermeerweg 46, Zuidermeer.
10) Peter is bouwvakker/timmerman en ongehuwd; adres: Dr. Bloemstraat 19, Spierdijk.
11) Ko is werkvoorbereider en ongehuwd; adres: Pieter Koppesstraat 10, Spierdijk.
12) Jos is schilder en ongehuwd; adres: Dr. Bloemstraat 17e, Spierdijk.
13) Jos huwt met Co Knijn, bouwvakker/timmerman; zij hebben een kind; adres: De Goorn 42, De Goorn.
14) Anita huwt met Mark Knijn, firmant bollenbedrijf D. en M. Knijn; adres: De Leet 41, Ursem. Dochter van Jan Baptist Van KAMPEN (zie XI.24) en Adriana (Jaantje) DUIJN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-06-1943 te Spanbroek met Petrus (Piet) BUIS, 26 jaar oud, geboren op 10-10-1916 te Noordermeer/Wognum, overleden op 30-07-2000 te Spierdijk op 83-jarige leeftijd, begraven op 03-08-2000 te Spierdijk, zoon van Anthonius (Teunis) BUIS en Geertje STAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anton, geboren op 10-04-1944 te Spierdijk/Berkhout.
   2.  Jan, geboren op 21-04-1945 te Spierdijk/Berkhout.
   3.  Gerda, geboren op 26-06-1946 te Spierdijk/Berkhout.
   4.  Jeanette, geboren op 26-06-1947 te Spierdijk/Berkhout.
   5.  Corry, geboren op 22-07-1948 te Spierdijk/Berkhout.
   6.  Wim, geboren op 30-10-1949 te Spierdijk/Berkhout, overleden op 14-01-1969 te Hoorn op 19-jarige leeftijd.
   7.  Tini, geboren op 20-12-1950 te Spierdijk/Berkhout.
   8.  Tonny, geboren op 25-02-1952 te Spierdijk/Berkhout.
   9.  Ria, geboren op 07-05-1953 te Spierdijk/Berkhout.
   10.  Peter, geboren op 22-07-1956 te Spierdijk/Berkhout.
   11.  Ko, geboren op 18-07-1958 te Spierdijk/Berkhout.
   12.  Jos, geboren op 26-10-1959 te Spierdijk/Berkhout.
   13.  José, geboren op 22-03-1962 te Spierdijk/Berkhout.
   14.  Anita, geboren op 21-10-1963 te Spierdijk/Berkhout.

XII.7    Piet Van KAMPEN, geboren op 22-11-1922 te Spierdijk/Obdam, overleden op 13-01-1992 te Port Colborne (Can) op 69-jarige leeftijd. Piet emigreerde in augustus 1948 naar Canada en had daar met de gebroeders Cees en Joh. Stoop een agrarisch bedrijf, zoon van Jan Baptist Van KAMPEN (zie XI.24) en Adriana (Jaantje) DUIJN.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12-01-1957 te Wainfleet (Can) met Melanie Marie (Lien) GROETELAARS, 26 jaar oud, geboren op 03-11-1930 te Arcen, dochter van Johannes L. GROETELAARS en Johanna M. TIMMERMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  John Leo, mechanical engineer, geboren op 01-12-1957 te Port Colborne (Ontario-Canada).
   2.  Leo Peter (zie XIII.30).
   3.  George Joseph (zie XIII.32).
   4.  Gerard Leo (Jerry), kassen-instructeur, geboren op 21-01-1965 te Port Colborne (Ontario-Canada).
   5.  Carol Mary Ann (zie XIII.36).
   6.  Mary Joan (zie XIII.38).

XIII.30    Leo Peter Van KAMPEN, electronic engineer, geboren op 11-04-1959 te Port Colborne (Ontario-Canada), zoon van Piet Van KAMPEN (zie XII.7) en Melanie Marie (Lien) GROETELAARS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1984 te Cambridge met Joanne DONKERS, 24 jaar oud, geboren op 15-03-1960 te Branchton, dochter van Augustinus DONKERS en Martina van HELVOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daryl John, geboren op 19-11-1985 te Cambridge (Ontario Canada).
   2.  Jaquelin Mary, geboren op 28-05-1987 te Cambridge (Ontario Canada).

XIII.32    George Joseph Van KAMPEN, farmer, geboren op 15-01-1961 te Port Colborne (Ontario-Canada), zoon van Piet Van KAMPEN (zie XII.7) en Melanie Marie (Lien) GROETELAARS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-11-1985 te Cambridge met Dawn MCILWRAITH, 23 jaar oud, geboren op 04-01-1962 te Wthorn (Scotland), dochter van George MCILWRAITH en Elisabeth JOHNSTONHOOD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jessica Amelia, geboren op 13-04-1986 te Cambridge.
   2.  Meghan Janet, geboren op 20-03-1988 te Cambridge.
   3.  Heather Angelica, geboren op 22-03-1991 te Cambridge.

XIII.36    Carol Mary Ann Van KAMPEN, health care aid, geboren op 20-02-1968 te Hamilton (Ontario-Canada). Carol is een aangenomen kind, dochter van Piet Van KAMPEN (zie XII.7) en Melanie Marie (Lien) GROETELAARS.
Gehuwd met Lucio Leondro ARTUSO, geboren op 21-11-1965 te Cancecon di Ezzelini (Ital.), zoon van Valentino ARTUSO en Maria LORRO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel Marie, geboren op 24-06-1991 te Hamilton.

XIII.38    Mary Joan Van KAMPEN, health care aid, geboren op 12-02-1970 te St. Catharines (Ontario-Canada), dochter van Piet Van KAMPEN (zie XII.7) en Melanie Marie (Lien) GROETELAARS.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-09-1989 te Wainfleet (Canada) met Adriaan STOOP, farmer, zoon van Johannes STOOP en Elisabeth FELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Lois, geboren op 24-02-1992 te Welland Ontario (Canada).

XII.11    Catharina Maria (Trien) Van KAMPEN, geboren op 07-06-1925 te Spierdijk/Obdam. Bij hun huwelijk was Trien 24 jaar en Herman 24 jaar oud. Van hun vijftien kinderen overleed de eerste op de dag van zijn geboorte. Er waren ook twee tweelingen: Rianne en Rini en Lidia en Trudia. Herman was veehouder en het echtpaar woonde tot 1963 te Spierdijk, daarna in Warder bij Oosthuizen. In 1982 vestigden zij zich op een boerderij aan de Koggeweg 3 te Venhuizen, waar zoon Jan later kwam te wonen. Samen met broer George runt hij het veehoudersbedrijf. Dochter van Jan Baptist Van KAMPEN (zie XI.24) en Adriana (Jaantje) DUIJN.
Gehuwd met Hermanus Johannes (Herman) KOOPMAN, veehouder, geboren op 21-06-1925 te Wogmeer/Obdam, overleden op 22-07-1983 te Venhuizen op 58-jarige leeftijd, zoon van Jacobus KOOPMAN en Catharina Van de HULST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus, geboren op 09-03-1951 te Spierdijk, overleden op 09-03-1951 te Spierdijk, 0 dagen oud.
   2.  Jacobus Johannes Joseph (Sjaak), Biologische boer, geboren op 03-03-1952 te Spierdijk/Spanbroek. Ze hebben vijf kinderen.
Gehuwd met Fransje DEKKER.
   3.  Adriana Anna Maria (Riane), geboren op 08-10-1953 te Hoorn.
Gehuwd met Kees KOMEN, leraar KTS Hoorn. Ze hebben twee kinderen.
   4.  Catharina Lucia Anthonia (Rini), geboren op 08-10-1953 te Hoorn.
Gehuwd met Erik MARTENS, Uitgeverij "De Horizon".
   5.  Anthonia Catharina Maria, geboren op 11-12-1954 te Spierdijk/Obdam. Zij hebben drie kinderen.
Gehuwd met Raymond LARRIVEE, geboren te USA.
   6.  Johannes Maria (Jan), Veehouder, geboren op 13-05-1956 te Spierdijk/Obdam. Zij hebben vier kinderen.
Gehuwd met Agatha van WONDEREN.
   7.  Maria Lidwina Gertrudis (Marieke), geboren op 23-08-1957 te Spierdijk/Obdam. Zij hebben een kind.
Gehuwd met Kees LANSER.
   8.  Anna Lucia Gertrudis (Annette), geboren op 16-11-1958 te Spierdijk/Obdam. Zij voeren samen een veehouderij op "De Klaverhoeve"; zij hebben vier kinderen.
Gehuwd met Jan VROLIJK.
   9.  Georgius Hermanus Walter (George), geboren op 25-01-1960 te Spierdijk/Obdam. Zij hebben drie kinderen.
Gehuwd met Barbara BLOM.
   10.  Lucia Anna Bernadette, geboren op 07-06-1961 te Spierdijk/Obdam. Zij hebben twee kinderen.
Gehuwd met Kees KONIJN, fruitkweker.
   11.  Gertrudis Catharina Maria (Trudia), geboren op 28-12-1962 te Spierdijk/Obdam. Zij hebben twee kinderen.
Gehuwd met Henk VLAAR, leraar MTS Hoorn.
   12.  Lidwina Anthonia Maria (Lydia), geboren op 28-12-1962 te Spierdijk/Obdam. Zij hebben drie kinderen.
Gehuwd met André KONIJN, Electriciteitszaak.
   13.  Hermanus Wilhelmus Petrus (Herman), Ingenieur tropische veeteelt, geboren op 21-08-1964 te Warder. Zij hebben drie kinderen.
Gehuwd te Samarinda-Indonesië met Susy LOWATI.
   14.  Paulina Adriana Maria (Paulien), geboren op 03-07-1966 te Warder.
   15.  Josephina Catharina Martha (Jos), geboren op 09-10-1967 te Warder.
Gehuwd met Bo de LANGE.

XII.12    Simon Wilhelmus Van KAMPEN, boer, geboren op 31-12-1926 te Spierdijk/Spanbroek, overleden op 07-09-1984 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd. Bij hun huwelijk betrok het echtpaar de boerderij vlak bij het spoor. Na het overlijden van Simon zette Miep het bedrijf voort samen met haar zoon Sjors. Wimjan werd op tragische wijze van zijn leven beroofd tijdens zijn vakantie met zijn neef Loys in Recife (Brazili. Beiden werden daar bij een roofmoord doodgeschoten. Zoon van Jan Baptist Van KAMPEN (zie XI.24) en Adriana (Jaantje) DUIJN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-10-1954 te Berkhout met Wilhelmina Maria (Miep) RUITER, 25 jaar oud, geboren op 24-01-1929 te Zuidermeer/Berkhout, dochter van Simon RUITER en Elisabeth RUITER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rian, opbouwwerkster, geboren op 11-09-1955 te Spierdijk/Spanbroek.
Samenwonend te Amsterdam met Ad van BEUSEKOM, muzikant.
   2.  Els (zie XIII.70).
   3.  Jan, ingenieur weg en waterbouwkunde, geboren op 29-06-1958 te Spierdijk/Spanbroek.
   4.  Anneke (zie XIII.73).
   5.  Siem, zaal- terraskelner, geboren op 15-01-1961 te Opmeer.
Gehuwd met Ellen SCHROOT.
   6.  Helmy (zie XIII.77).
   7.  Jaap, productie-medewerker, geboren op 27-10-1963 te Spierdijk/Opmeer.
   8.  Sjors, veehouder, geboren op 07-09-1965 te Spierdijk/Opmeer. Sjors is veehouder op de boerderij van zijn moeder op de Noord Spierdijkerweg 207.
Samenwonend 2005 met Rihima WESSEL.
   9.  Wilhelmus Adrianus Johannes (Wimjan), agrarisch medewerker, geboren op 24-03-1968 te Spierdijk/Opmeer, overleden op 26-12-1996 te Recife Brazilië op 28-jarige leeftijd.
   10.  Marion, administratief medewerkster, geboren op 24-04-1970 te Opmeer, woont thuis.
   11.  Ardo, student, geboren op 02-12-1974 te Opmeer.

XIII.70    Els Van KAMPEN, geboren op 11-01-1957 te Spierdijk/Spanbroek, dochter van Simon Wilhelmus Van KAMPEN (zie XII.12) en Wilhelmina Maria (Miep) RUITER.
Samenwonend te Hoorn met Rein DEKKER.
Uit deze relatie:
   1.  Thijs, geboren op 14-08-1989 te Hoorn.
   2.  Nick, geboren op 13-10-1991 te Hoorn.

XIII.73    Anneke Van KAMPEN, geboren op 31-08-1959 te Opmeer, dochter van Simon Wilhelmus Van KAMPEN (zie XII.12) en Wilhelmina Maria (Miep) RUITER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-04-1983 te Berkhout met Bob KONING, 24 jaar oud, rijschoolhouder, geboren op 26-02-1959 te Noorddijk/Ursem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Chris, geboren op 03-07-1983 te Berkhout, overleden op 14-10-1983 te Spierdijk, 103 dagen oud.
   2.  Tim, geboren op 05-03-1986 te De Goorn.
   3.  Nové, geboren op 25-08-1987 te De Goorn.
   4.  René, geboren op 03-01-1991 te De Goorn.

XIII.77    Helmy Van KAMPEN, geboren op 30-07-1962 te Opmeer, dochter van Simon Wilhelmus Van KAMPEN (zie XII.12) en Wilhelmina Maria (Miep) RUITER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-12-1984 te Wester-Koggenland met Jos KOOPMAN, 21 jaar oud, bouwvakker, geboren op 12-01-1963 te Mijzen/Avenhorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joëlle, geboren op 03-10-1983 te Hoorn, overleden op 24-02-1987 te De Goorn op 3-jarige leeftijd.
   2.  Marijke, geboren op 10-04-1986 te De Goorn.
   3.  Dion, geboren op 14-06-1988 te De Goorn.
   4.  Jory, geboren op 19-02-1991 te De Goorn.

XII.14    Theodorus Petrus (Dirk) Van KAMPEN, veehouder, geboren op 03-01-1929 te Spierdijk/Spanbroek, overleden op 08-11-2010 te Alkmaar op 81-jarige leeftijd, begraven op 13-11-2010 te Spierdijk. Dirk is veehouder en hij kwam met zijn vrouw te wonen op de hoek Noord Spierdijkerweg/Koggeweg, waar een nieuwe boerderij stond. De vorige was door blikseminslag op 22-08-1944 verbrand. Hoogstwaarschijnlijk was daarvoor 1890 ook al een boerderij aan de rode haan ten offer gevallen door hooibroei. Momenteel is dit dan de derde boerderij op deze plaats.
Adres: Noordspierdijkerweg 211, 1643 NP Spierdijk, zoon van Jan Baptist Van KAMPEN (zie XI.24) en Adriana (Jaantje) DUIJN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-10-1954 te Obdam met Gertrudis Johanna (Truus) KOOPMAN, 24 jaar oud, geboren op 20-07-1930 te Wogmeer/Obdam, dochter van Jacobus KOOPMAN en Catharina Van de HULST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rianne (zie XIII.85).
   2.  Jan, geboren op 04-01-1957 te Spierdijk/Spanbroek, overleden op 19-07-1958 te Spierdijk/Spanbroek op 1-jarige leeftijd.
   3.  Ineke (zie XIII.88).
   4.  John (zie XIII.89).
   5.  Lucienne (zie XIII.92).
   6.  Sjaak (zie XIII.93).
   7.  André, veehouder, geboren op 17-02-1964 te Spierdijk/Spanbroek, werkt bij zijn vader op het bedrijf.
   8.  Irma, geboren op 20-08-1965 te Spierdijk/Spanbroek.
Gehuwd met Hendrik.
   9.  Marian (zie XIII.99).

XIII.85    Rianne Van KAMPEN, docente, geboren op 06-09-1955 te Spierdijk/Spanbroek, dochter van Theodorus Petrus (Dirk) Van KAMPEN (zie XII.14) en Gertrudis Johanna (Truus) KOOPMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-11-1979 te Hoorn met Sjaak DEKKER, 26 jaar oud, mecanicien, geboren op 25-06-1953 te De Goorn/Berkhout.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingrid, geboren op 06-12-1985 te Hoorn.
   2.  Niels, geboren op 10-02-1988 te Hoorn.
   3.  Ella.
   4.  Friso.

XIII.88    Ineke Van KAMPEN, psychologe, geboren op 21-04-1958 te Spierdijk/Spanbroek, dochter van Theodorus Petrus (Dirk) Van KAMPEN (zie XII.14) en Gertrudis Johanna (Truus) KOOPMAN.
Gehuwd met Luc.
Uit dit huwelijk:
   1.  Diederik.

XIII.89    John Van KAMPEN, levensmiddelentechnoloog, geboren op 18-09-1959 te Spierdijk/Spanbroek, zoon van Theodorus Petrus (Dirk) Van KAMPEN (zie XII.14) en Gertrudis Johanna (Truus) KOOPMAN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-08-1990 te Winterwijk met Judith BRUNTINK, 27 jaar oud, geboren op 20-06-1963 te Winterwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kelly, geboren op 04-08-1991 te Obdam.
   2.  Thijmen.
   3.  Melissa.

XIII.92    Lucienne Van KAMPEN, geboren op 30-03-1961 te Spierdijk/Spanbroek, dochter van Theodorus Petrus (Dirk) Van KAMPEN (zie XII.14) en Gertrudis Johanna (Truus) KOOPMAN.
Gehuwd met Tivo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nuria.

XIII.93    Sjaak Van KAMPEN, slager, geboren op 19-11-1962 te Spierdijk/Spanbroek, zoon van Theodorus Petrus (Dirk) Van KAMPEN (zie XII.14) en Gertrudis Johanna (Truus) KOOPMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-07-1988 te Obdam met Selina HAMETEMAN, 22 jaar oud, geboren op 04-08-1965 te Obdam, dochter van Bram HAMETEMAN en Bets REUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joyce, geboren op 04-08-1990 te Obdam.
   2.  Roy Lucas, geboren op 12-02-1993 te Alkmaar.

XIII.99    Marian Van KAMPEN, onderwijzeres, geboren op 13-12-1967 te Spierdijk/Spanbroek, dochter van Theodorus Petrus (Dirk) Van KAMPEN (zie XII.14) en Gertrudis Johanna (Truus) KOOPMAN.
Gehuwd met Kees.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lianne.
   2.  Tino.

XII.20    Jan Baptist Van KAMPEN, geboren op 10-01-1936 te Spierdijk/Spanbroek. Jan emigreerde op 02-05-1957 naar Canada en vestigde zich te Mont Hope (Ontario). Daarna nog te Strathroy en Lambeth. Vanaf 01-03-1966 bewoont hij met zijn gezin een boerderij in Dutton. Adres: RR3 Dutton, Ontario, Canada, NOL.IJO, zoon van Jan Baptist Van KAMPEN (zie XI.24) en Adriana (Jaantje) DUIJN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-04-1965 te Wallacetown (Can) met Martina Josephina (Tine) van den BOSCH, 24 jaar oud, geboren op 16-03-1941 te Bakel (NB), dochter van M. van den BOSCH en H. van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janice Yolanda, studente Thunder Bay University, geboren op 12-03-1968 te St. Thomas (Ontario Canada).
   2.  Andrea Christina, studente University of Guelph, geboren op 30-07-1972 te St. Thomas (Ontario Canada).
   3.  Kevin John, student, geboren op 09-08-1974 te St. Thomas (Ontario Canada).
   4.  Daniël Patrick, student, geboren op 11-02-1976 te St. Thomas (Ontario Canada).

XI.26    Theodorus (Dirk) Van KAMPEN, Landman, geboren op 23-06-1892 te Hoogkarspel, overleden op 20-03-1963 te Hoogkarspel op 70-jarige leeftijd. Bij het huwelijk was Dirk 23 jaar en Marie 21 jaar oud. Vanaf hun huwelijk in 1916 kwamen zij te wonen in Noord Spierdijk/hoek van de Koggeweg, huidig adres Noord Spierdijkerweg 202, waar daarvoor Maartje Karsten (6 5 1854) en Pieter Ruiter (8 1 1863) woonden. Dit bedrijf was van zijn ouders Pieter van Kampen en Antje de Boer. In 1926 verhuisden Dirk en Marie naar Hoogkarspel, huidig adres Streekweg 30, en kwam zijn broer Jan (30 6 1890) op zijn boerderij op de hoek van de Koggeweg.
Tegenwoordig woont Dirk's zoon Nico nog op Streekweg 30.
De verhuizing op 3 mei 1926 van Spierdijk naar Hoogkarspel was een gevolg van de onderlinge verdeling van de vier boerderijen van de familie. Meubelstukken en inventaris werden op de paardenkar geladen, twee oude koeien en wat kleinvee werden met een kleine veeauto vervoerd, de rest van het vee werd te voet voort gedreven via de Zuidermeer, Wognum, Zwaagdijk en Westwoud naar de Streekweg. Dirk had gekozen voor verhuizing naar Hoogkarspel, omdat het land daar hoger en zwaarder was dan in Spierdijk. Zoon van Pieter Van KAMPEN (zie X.23) en Antje de BOER, veehoudster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-05-1916 te Spierdijk gem. Berkhout met Maria Helena (Marie) SCHILDER, 21 jaar oud, geboren op 15-03-1895 te Spierdijk/Berkhout, overleden op 12-06-1968 te Hoorn op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan SCHILDER en Mina ZUURBIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Johannes (Piet) (zie XII.22).
   2.  Jan, geboren op 06-07-1918 te Spierdijk/Spanbroek. Jan emigreerde naar Urugay en daarna naar Holambra II in Brazili.
Gehuwd met Cornelia Huberta (Til) de GRUITER.
   3.  Anna Maria (Annie), religieuze, geboren op 23-05-1920 te Spierdijk/Spanbroek. Op 1 mei 1944 deed Annie haar intree bij de congregatie van de Zusters van Liefde te Tilburg. Als zuster Maria Heleni heeft zij de eeuwige gelofte afgelegd op 24 mei 1948. Annie was lerares kunstnaaldwerk.
   4.  Theodorus Petrus Cornelis (Dirk) (zie XII.27).
   5.  Simon Mattheus (Siem) (zie XII.29).
   6.  Wilhelmina Catharina (Mien) (zie XII.32).
   7.  Georgius Andreas (George) (zie XII.33).
   8.  Cornelis Joseph (Cor) (zie XII.35).
   9.  Nicolaas Maria (Nic) (zie XII.37).
   10.  Maria Helena (Marie), geboren op 08-09-1933 te Hoogkarspel.
Gehuwd met Arie van DIEPEN.
   11.  Piet (Peter) (zie XII.41).
   12.  Mattheus (Mattee), pater, geboren op 29-03-1938 te Hoogkarspel. Hij werd pater Coventueel en kreeg de naam Matthe. Hij deed zijn plechtige Professie en werd priester gewijd op 26 3 1966.
   13.  Catharina Petronella Martha (Tiny) (zie XII.45).

XII.22    Petrus Johannes (Piet) Van KAMPEN, veehouder, geboren op 30-04-1917 te Spierdijk/Spanbroek, overleden op 17-05-2001 te Hoogkarspel op 84-jarige leeftijd. Piet heeft gedurende ruim twee jaar een opleiding gevolgd te Pey-Echt (L) bij de paters Trappisten, het St. Bernarduscollege. Piet wilde graag boer worden en wegens de slechte financiële omstandigheden rond 1930 (beurskrach 1929), kwam hij bij zijn vader op het bedrijf. Tussen 1933 en 1935 bezocht hij met zeer goed gevolg de Landbouwwinterschool te Voorhout. Vanaf 1937 werkte hij met veel plezier bij de Rijkslandbouwvoorlichting Rijnstreek West tussen Leiden en Alphen aan de Rijn. In 1943 stapte hij over naar het Rijksveeteeltconsulentschap in Utrecht tot 1947. In 1948 verbleef Piet een jaar in Zuid-Afrika voor de landbouwvoorlichting.
Bij het huwelijk was Piet 37 jaar en Riet 27 jaar oud. Zij kwamen te wonen op de boerderij van hun tante Emma, Streekweg 72. Door een felle brand in 19.., waarschijnlijk tengevolge van kortsluiting, werd de stolp volledig verwoest. Op dezelfde plek verscheen een prachtig landhuis. Zoon van Theodorus (Dirk) Van KAMPEN (zie XI.26) en Maria Helena (Marie) SCHILDER.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 17-06-1954 te Wognum met Maria Geertruida (Riet) ROOD, 27 jaar oud, wijk-kraamverpleegster, geboren op 31-01-1927 te Waarland/Harenkarspel, overleden op 04-05-2006 te Westwoud op 79-jarige leeftijd, begraven op 09-05-2006 te Westwoud, dochter van Klaas ROOD en Margretha ROOZENDAAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Margaretha Helena Anna (Marietje), geboren op 29-04-1955 te Hoogkarspel, overleden op 12-10-1956 te Hoogkarspel op 1-jarige leeftijd. Marietje is verdronken in de sloot naast de boerderij. Terwijl ze nog overhuis stond, werd de tweede dochter geboren. Kist en wieg stonden onder een dak.
   2.  Maria Helena Margaretha Anna (zie XIII.106).
   3.  Theodorus Johannes Petrus Maria (Dirk-Jan) (zie XIII.107).
   4.  Nicolaas Jacobus Karel (Nijac) (zie XIII.109).
   5.  Johannes Henricus Antonius Robertus (Robèrt), geboren op 09-10-1962 te Hoogkarspel.
Gehuwd met Ellen.

XIII.106    Maria Helena Margaretha Anna Van KAMPEN, geboren op 15-10-1956 te Hoogkarspel, dochter van Petrus Johannes (Piet) Van KAMPEN (zie XII.22) en Maria Geertruida (Riet) ROOD, wijk-kraamverpleegster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1982 te Hoogkarspel met Paul de JONG, 27 jaar oud, werkt in oliebusiness, geboren op 09-11-1954 te Hoorn, zoon van Jan de JONG en Janna MEELKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pieter, geboren op 03-12-1982 te Hoogkarspel.
   2.  Joris, geboren op 04-06-1987 te Hoorn.
   3.  Tom, geboren op 04-10-1990 te Hoorn.

XIII.107    Theodorus Johannes Petrus Maria (Dirk-Jan) Van KAMPEN, geboren op 25-10-1958 te Hoogkarspel, zoon van Petrus Johannes (Piet) Van KAMPEN (zie XII.22) en Maria Geertruida (Riet) ROOD, wijk-kraamverpleegster.
Gehuwd met Jolanda STEENBERGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esmée.

XIII.109    Nicolaas Jacobus Karel (Nijac) Van KAMPEN, software-consultant, geboren op 14-10-1960 te Hoogkarspel, zoon van Petrus Johannes (Piet) Van KAMPEN (zie XII.22) en Maria Geertruida (Riet) ROOD, wijk-kraamverpleegster.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-10-1988 te Venhuizen met Marlena Afra (Marleen) RAVEN, 22 jaar oud, ambtenaar, geboren op 07-02-1966 te Venhuizen, dochter van Willem RAVEN en Wilhelmina BREED.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frank, geboren op 04-02-1994 te Hoorn.
   2.  Wessel, geboren op 22-06-1995 te Venhuizen.
   3.  Thijs, geboren op 28-02-1998 te Venhuizen.

XII.27    Theodorus Petrus Cornelis (Dirk) Van KAMPEN, citrusteler, geboren op 18-02-1922 te Spierdijk/Spanbroek, overleden op 19-06-2010 te Hollambra, Brazilië op 88-jarige leeftijd. Dirk emigreerde naar Holambra I in Brazilie.
Dirk en Mientje zijn na hun huwelijk samen geemigreerd naar Brazilie. Aanvankelijk was Dirk assistent-veearts.Hij hielp mee gebieden bouwrijp te maken voor de kolonie Holambra I. Later begon hij een citrusbedrijf en hield hij pluimvee. De citrusteeelt omvatte op een bepaald moment 30 hectaren. Mientje gaf huishoudlessen op Halambra I. Dirk is nu gepensioneerd. Zoon van Theodorus (Dirk) Van KAMPEN (zie XI.26) en Maria Helena (Marie) SCHILDER.
Gehuwd met Mien SCHOORLEMMER, lerares, geboren op 02-03-1928.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida (zie XIII.114).
   2.  Dirk, geboren op 11-03-1954 te Jaquariuna.
Gehuwd met Maria Theresa, geboren op 18-12-1956.
   3.  Maria, geboren op 14-09-1955 te Jaquarina.
   4.  Miriam (zie XIII.119).
   5.  Jan (zie XIII.120).
   6.  Til (zie XIII.123).

XIII.114    Aleida Van KAMPEN, geboren op 18-10-1952 te Jaquariúna, dochter van Theodorus Petrus Cornelis (Dirk) Van KAMPEN (zie XII.27) en Mien SCHOORLEMMER, lerares.
Gehuwd met Paulus DEKKER, geboren op 15-12-1950.
Uit dit huwelijk:
   1.  André, geboren op 14-11-1979.
   2.  Gustavo, geboren op 06-09-1981.
   3.  Karin, geboren op 11-08-1983.

XIII.119    Miriam Van KAMPEN, geboren op 13-11-1956 te Jaquarina, dochter van Theodorus Petrus Cornelis (Dirk) Van KAMPEN (zie XII.27) en Mien SCHOORLEMMER, lerares.
Gehuwd met Bart van de VEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mart Jeroen, geboren op 01-05-1984.
   2.  Renate, geboren op 16-09-1987.

XIII.120    Jan Van KAMPEN, geboren op 13-08-1958 te Jaquarina, zoon van Theodorus Petrus Cornelis (Dirk) Van KAMPEN (zie XII.27) en Mien SCHOORLEMMER, lerares.
Gehuwd met Maria Regina RIBEIRO de MIRANDA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcelo, geboren op 21-05-1984.
   2.  Rodrigo, geboren op 02-06-1986.
   3.  Helena, geboren op 28-04-1988.

XIII.123    Til Van KAMPEN, geboren op 13-12-1960 te Jaquarina, dochter van Theodorus Petrus Cornelis (Dirk) Van KAMPEN (zie XII.27) en Mien SCHOORLEMMER, lerares.
Gehuwd met Christino KÜRMANN, geboren op 14-01-1957.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angela, geboren op 22-01-1986.

XII.29    Simon Mattheus (Siem) Van KAMPEN, citrusteler, geboren op 23-11-1923 te Spierdijk/Spanbroek. Simon emigreerde naar Holambra I in Brazilie.
Siem is samen met zijn broer Dirk naar Brazilie geemigreerd. Beide broers waren pioniers bij de ontginning en het bouwrijp maken van Holambra I. Siem verzorgde later op Holambra de uitgebreide citrusteelt; hij bewerkte de jonge bomen en spruiten, later kweekte hij vele andere soorten. Annie hield toezicht bij de verzorging van de slachtkuikens (zo'n 10.000 stuks), ze lette onder anderen op het voederen en het watergeven. Zoon van Theodorus (Dirk) Van KAMPEN (zie XI.26) en Maria Helena (Marie) SCHILDER.
Gehuwd met Annie van der HEIDEN, geboren op 25-08-1937 te Den Dungen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodoro Gilberto, geboren op 24-07-1966 te Jacquariuna.
Gehuwd met Katja.
   2.  Gilberto, geboren op 06-12-1967 te Jacquariuna, overleden op 14-05-1994 op 26-jarige leeftijd.
   3.  Maria Helena, geboren op 22-12-1970 te Jacquariuna.
   4.  Simone Theresia Imelda, geboren op 02-04-1979 te Jacquariuna.

XII.32    Wilhelmina Catharina (Mien) Van KAMPEN, geboren op 03-08-1925 te Spierdijk/Spanbroek, dochter van Theodorus (Dirk) Van KAMPEN (zie XI.26) en Maria Helena (Marie) SCHILDER.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 27-05-1961 te Renkum met Herman Adam Maria BOUWENS, 38 jaar oud, technicus, geboren op 17-01-1923 te Rotterdam, zoon van Adam BOUWENS en Maria van WIETMARSCHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Cornelia Elisabeth Wilhelmina (Marieke), geboren op 29-04-1962 te Weert.
   2.  Abraham Theodorus (Bram), geboren op 04-11-1963 te Weert.
   3.  Anna Maria Catharina (Annemarie), geboren op 19-03-1966 te Weert.

XII.33    Georgius Andreas (George) Van KAMPEN, veeverzorger/grondwerker, geboren op 30-05-1927 te Hoogkarspel, zoon van Theodorus (Dirk) Van KAMPEN (zie XI.26) en Maria Helena (Marie) SCHILDER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 03-06-1960 te Midwoud met Geertruida Maria (Truus) URSEM, 25 jaar oud, geboren op 14-02-1935 te Midwoud, overleden op 12-03-2013 te Hoogkarspel op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Cornelia Maria (Margreet) (zie XIII.133).
   2.  Theodorus Wilhemus Georgius (Theo), rijwielhersteller, geboren op 22-08-1962 te Hoogkarspel. Hobby muziek, speelt in een band en treedt regelmatig op.
Gehuwd met Nadia.
   3.  Andrea Helana Maria (zie XIII.137).
   4.  Wilhemus Corneleis Mattheus (Wim) (zie XIII.138).

XIII.133    Margaretha Cornelia Maria (Margreet) Van KAMPEN, geboren op 24-05-1961 te Slootdorp, dochter van Georgius Andreas (George) Van KAMPEN (zie XII.33) en Geertruida Maria (Truus) URSEM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-04-1986 te Zoetermeer met Nicolaas (Nico) van WALSUM, 35 jaar oud, geboren op 24-03-1951.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbertus Andreas (Gijs), geboren op 19-08-1986 te Zoetermeer.
   2.  Arend Pieter (Aart), geboren op 11-01-1988 te Nijmegen, overleden op 21-01-1988 te Nijmegen, 10 dagen oud.
   3.  Frederik Nicolaas (Freek), geboren op 16-01-1989 te Velp.
   4.  Rosa Margaretha (Roos), geboren op 14-10-1991 te Zoetermeer.
   5.  Paul Gerard, geboren op 17-06-1997 te Zoetermeer.

XIII.137    Andrea Helana Maria Van KAMPEN, cash-manager bij pensioenfonds, geboren op 13-08-1964 te Hoogkarspel, dochter van Georgius Andreas (George) Van KAMPEN (zie XII.33) en Geertruida Maria (Truus) URSEM.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-08-1994 te Rijswijk met Erik Jan KUIPER, 33 jaar oud, huisman, geboren op 29-01-1961 te Rijswijk, zoon van Jan KUIPER en Julia PRAUSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nora Hendrika, geboren op 08-11-1996 te Voorburg.
   2.  Mark Floris Andreas, geboren op 12-10-1998 te Voorburg.

XIII.138    Wilhemus Corneleis Mattheus (Wim) Van KAMPEN, bouwvakker, geboren op 31-03-1970 te Hoogkarspel, zoon van Georgius Andreas (George) Van KAMPEN (zie XII.33) en Geertruida Maria (Truus) URSEM.
Gehuwd met Catriona.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ilse.

XII.35    Cornelis Joseph (Cor) Van KAMPEN, landman/fabrieksarbeider, geboren op 31-05-1929 te Hoogkarspel, overleden op 19-09-2003 te Westwoud op 74-jarige leeftijd. Cor emigreerde naar Holambra in Brazilie na zijn huwelijk in 1959. Hij werkete daar als landbouwer. In maart 1968 keerden ze met zes kleine kinderen na 8 jaar weer terug naar Nederland.Sindsdien oefende Cor verschillende functies uit. Zoon van Theodorus (Dirk) Van KAMPEN (zie XI.26) en Maria Helena (Marie) SCHILDER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-09-1959 te Giethoorn met Theresa Johanna Maria (Threes) van GALEN, 26 jaar oud, geboren op 26-03-1933 te Steenwijkerwold, overleden op 17-10-1999 te Westwoud op 66-jarige leeftijd, begraven op 21-10-1999 te Westwoud, dochter van Adrianus van GALEN en Maria BLUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena (Marleen) (zie XIII.141).
   2.  Theodoro Simaô, bedrijfskunige, geboren op 21-04-1962 te Jacquariuna(Br). Theo heeft gestudeerd in Tiburg en Groningen. Hij heeft enige tijd in Roermond gewoond.
   3.  Gemma Maria (zie XIII.144).
   4.  Antonio Germano (Toon), geboren op 09-01-1965 te Jacquariuna (Br).
Samenwonend te Hoogkarspel met Miranda.
   5.  Alexandro Guilherme (Alex) (zie XIII.147).
   6.  Petrus Matheus (Peter), geboren op 14-12-1967 te Jacquariuna (Br), overleden op 24-01-1979 te Westwoud op 11-jarige leeftijd. Peter had het besluit genomen om zelf zijn leven te beeindigen.
   7.  Hermanus Cornelis (Herman), implementatiespecialist melkrobots, geboren op 12-06-1972 te Westwoud.
Samenwonend sinds 01-05-1999 te Alkmaar met Maartje Helen HOENDERDOS, 27 jaar oud, maintenance engineer, geboren op 06-05-1971 te Alkmaar.

XIII.141    Maria Helena (Marleen) Van KAMPEN, geboren op 15-02-1961 te Jacquariúna (Br), dochter van Cornelis Joseph (Cor) Van KAMPEN (zie XII.35) en Theresa Johanna Maria (Threes) van GALEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-09-1981 te Drechterland met Hendricus Johannes Wilhemus (Harry) SLAGTER, 24 jaar oud, boekhouder, geboren op 05-02-1957 te Lutjebroek, zoon van Jan SLAGTER en Veronica LAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tineke, geboren op 01-02-1982 te Hoogkarspel.
   2.  Erik, geboren op 30-05-1986 te Hoorn.
   3.  Marco, geboren op 04-11-1991 te Lutjebroek.

XIII.144    Gemma Maria Van KAMPEN, geboren op 05-10-1963 te Jacquariuna (Br), dochter van Cornelis Joseph (Cor) Van KAMPEN (zie XII.35) en Theresa Johanna Maria (Threes) van GALEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-12-1985 te Hoogkarspel met Fredericus Jacobus Maria (Fred) KOSTER, 26 jaar oud, bloemkoolbouwer, geboren op 15-07-1959 te Grootebroek, zoon van Freek KOSTER en Annie HOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Linda Anna Maria, geboren op 28-01-1988 te Hoorn.
   2.  Mirjam, geboren op 30-01-1990 te Grootebroek.
   3.  Irene, geboren op 15-03-1992 te Grootebroek.

XIII.147    Alexandro Guilherme (Alex) Van KAMPEN, keurmeester, geboren op 03-08-1966 te Jacquariuna (Br). Alex is keurmeester bij de Bloembollen KeuringsDienst (BKD), zoon van Cornelis Joseph (Cor) Van KAMPEN (zie XII.35) en Theresa Johanna Maria (Threes) van GALEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-06-1991 te Hoorn met Isabelle Nathalie WAKELKAMP, 18 jaar oud, peuterleidster, geboren op 05-07-1972 te Amsterdam, dochter van Cor WAKELKAMP en Eva GOEMAAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thirza, geboren op 04-01-1992 te Den Helder.
   2.  Lilian, geboren op 23-10-1993 te Den Helder.

XII.37    Nicolaas Maria (Nic) Van KAMPEN, veehouder, geboren op 25-10-1931 te Hoogkarspel, overleden op 18-04-2012 te Hoogkarspel op 80-jarige leeftijd, zoon van Theodorus (Dirk) Van KAMPEN (zie XI.26) en Maria Helena (Marie) SCHILDER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-08-1957 te Spanbroek met Catharina Maria (Tiny) SCHIPPER, 21 jaar oud, geboren op 15-10-1935 te Spanbroek, dochter van Wilhelmus (Willem) SCHIPPER en Catharina BEEREPOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (zie XIII.152).
   2.  Wim (zie XIII.154).
   3.  Tineke (zie XIII.157).
   4.  Mariëtte (zie XIII.159).

XIII.152    Dirk Van KAMPEN, geboren op 05-01-1959 te Hoogkarspel, zoon van Nicolaas Maria (Nic) Van KAMPEN (zie XII.37) en Catharina Maria (Tiny) SCHIPPER.
Gehuwd met Connie de WIT, geboren te Hoogkarspel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingrid, geboren op 26-12-1984.
   2.  Nico, geboren op 07-05-1987.
   3.  Leonie, geboren op 03-03-1990.

XIII.154    Wim Van KAMPEN, heeft een montagebedrijf, geboren op 14-02-1960 te Hoogkarspel, zoon van Nicolaas Maria (Nic) Van KAMPEN (zie XII.37) en Catharina Maria (Tiny) SCHIPPER.
Gehuwd met Marjan NOUWEN, wethouder, geboren op 25-04-1962 te Blokker, dochter van Jan NOUWEN, Hoofdonderwijzer, en Martha DUDOCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren op 06-08-1989.
   2.  Dirk, geboren op 30-08-1992.
   3.  Piet, geboren op 14-02-1994.
   4.  Anne, geboren op 19-11-1995.

XIII.157    Tineke Van KAMPEN, kinderverpleegkundige, geboren op 03-12-1961 te Hoogkarspel, dochter van Nicolaas Maria (Nic) Van KAMPEN (zie XII.37) en Catharina Maria (Tiny) SCHIPPER.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 23-08-2001 te Hoogkarspel met Klaas SALOMONS, 59 jaar oud, inspecteur van politie, geboren op 12-04-1942. {Hij was eerder gehuwd voor 1968 met Rimkje ROGGE, geboren op 02-11-1945 te Emmercompascum, overleden op 19-04-1997 te Hoorn op 51-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Ilse Catharina, geboren op 24-10-2002 te Hoorn.

XIII.159    Mariëtte Van KAMPEN, geboren op 31-10-1963 te Hoogkarspel, dochter van Nicolaas Maria (Nic) Van KAMPEN (zie XII.37) en Catharina Maria (Tiny) SCHIPPER.
Gehuwd met Patrick van DIEPEN, geboren op 02-02-1969.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rick, geboren op 13-06-1995.
   2.  Eva, geboren op 20-08-1997.
   3.  Thijs, geboren op 01-06-2000.

XII.41    Piet (Peter) Van KAMPEN, geboren op 05-01-1935 te Hoogkarspel, zoon van Theodorus (Dirk) Van KAMPEN (zie XI.26) en Maria Helena (Marie) SCHILDER.
Gehuwd met Elisabeth Anna Divera (Bets) DEKKER, geboren op 02-02-1938 te Schagen, dochter van Jacobus DEKKER en Anna VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Jacobus (Dirk) (zie XIII.160).

XIII.160    Theodorus Jacobus (Dirk) Van KAMPEN, geboren op 23-06-1969 te Hoogkarspel, zoon van Piet (Peter) Van KAMPEN (zie XII.41) en Elisabeth Anna Divera (Bets) DEKKER.
Gehuwd met Karin KOEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruud, geboren op 30-03-1999 te Westwoud.

XII.45    Catharina Petronella Martha (Tiny) Van KAMPEN, geboren op 22-08-1939 te Hoogkarspel, dochter van Theodorus (Dirk) Van KAMPEN (zie XI.26) en Maria Helena (Marie) SCHILDER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-05-1962 te Hoogkarspel met Cornelis Joseph Anthonius (Kees) BAKKER, 24 jaar oud, veefokker, geboren op 24-03-1938 te Blokker, zoon van Pieter BAKKER en Leentje SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Theodorus Cornelis (Piet), geboren op 24-02-1963 te Hoogkarspel.
   2.  Helena Maria Anna (Madelene), geboren op 22-03-1964 te Hoogkarspel.
   3.  Theodorus Mattheus (Theo), geboren op 16-01-1966 te Hoogkarspel.
   4.  Marcel Cornelis Joseph, geboren op 23-10-1967 te Hoogkarspel.
   5.  Anna Wilhelmina Maria (Antoinette), geboren op 30-04-1970 te Hoogkarspel.

XI.30    Agatha (Aagje) Van KAMPEN, geboren op 21-11-1894 te Hoogkarspel, overleden op 08-11-1962 te Bovenkarspel op 67-jarige leeftijd. Bij het huwelijk was Aagje 24 jaar en Cor 28 jaar oud. Aagje trouwde op dezelfde dag als haar broers Jan (30 6 1890) en Joris (27 6 1896) en haar tweelingzus Anna (21 11 1894). In 1959 vierden deze vier echtparen hun 40-jarig huwelijksfeest. De festiviteiten van Aagje en Cor werden echter uitgesteld omdat Tini T.B.C. had en zeer ernstig ziek was.
Cor, geboren in de Jordaan als zoon van een slager, werd op 2-jarige leeftijd "thuisgehaald" bij Cornelis Boon, burgemeester te Bovenkarspel en gehuwd met een zus van Anna Niehorster, omdat Cors moeder was overleden; Cornelis Boon had zelf geen kinderen.
Cor was handelaar in groente en aardappelen. Hij had een eigen schip, dat dagelijks van Broekerhaven naar Amsterdam voer, waar de op de veiling in Lutjebroek gekochte waren werden afgezet bij groenteboeren in de Jordaan en andere delen van Amsterdam. Zelf reisde Cor per trein van Enkhuizen naar Amsterdam om de bezorging van zijn producten bij zijn klanten te begeleiden. Crisistijd en vooral oorlogstijd, tijdens welke periode vele klanten van Cor om hun Joods-zijn werden opgepakt, hebben hem zeer aangegrepen en trokken een zware wissel op het handelaarsbestaan.
De kinderen van Aagje en Cor:
1) Annie is op 31-05-1945 getrouwd met Jaap Boon, tuinder, geboren 1914. Annie heeft de verpleegstersopleiding gevolgd in Anthoniushove te Voorburg, op aanraden van heeroom Heydeman. Zij heeft het beroep nooit uitgeoefend; zij is wel enige tijd, evenals enkele andere nichten, huishoudster geweest bij opoe Antje de Boer te Westwoud, een vrouw aan wie zij zeer prettige herinneringen bewaart. Annie en Jaap kregen tien kinderen: vier jongens en zes meisjes; een dochter van 2 jaar oud verongelukte bij huis en een zoon van 19 jaar oud, die op het seminarie zat, overleed aan kanker. Annie en Jaap wonen te Hem-Venhuizen, Westerkerkweg 59, 0228-541439.
2) Sophie (Fiet) is op 26-09-1946 getrouwd met Adriaan Fluitman, onderwijzer. Zij kregen acht kinderen. Adres: Stetweg 19, Wijk aan Zee. tel 0251 374421
3) Mart isoverleden aan te zware voeding verstrekt door de baker. In die tijden was er nog geen babyvoeding en als er geen borstvoeding kon worden gegeven kreeg de baby koeienmelk, verdund met water.
4) Riet, ongehuwd, heeft als wijkverpleegster op diverse locaties, onder andere in Obdam, gewerkt. Adres: Spechtlaan 317 te Leidschendam, 070-3273208.
5) Atie, ongehuwd, lijdt aan schizofrenie. 13 jaar heeft ze bij Annie gewoond, 6 jaar bij Sophie en enige tijd bij Emmie. Haar handicap is behandeld in een psychiatrische kliniek te Maastricht en Atie woont nu in een bejaardentehuis, Mauritskade 10, 1814 JB ALKMAAR.
6) Emmie is in 1957 getrouwd met Simon Roelofs, onderwijzer. Zij kregen zeven kinderen. Adres: Hamerstraat 95 te Heerlen.
7) Tini is getrouwd met Kees Besteman, slager; zij hebben twee dochters. Adres: Aardbeienkroft 1 te Beverwijk.
8) Dick werd architect en ging naar Berkeley in de USA om stedebouwkunde te studeren. Hij ontmoette daar een Amerikaanse van Joegoslavische afkomst met wie hij trouwde en enkele jaren in Bochum (Duitsland) woonde, waar hun zoon werd geboren. Dick bouwde daar aan een ziekenhuis. Na de bouw vertrok hij weer naar de USA, naar Portland. Inmiddels is hij gescheiden. Dochter van Pieter Van KAMPEN (zie X.23) en Antje de BOER, veehoudster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-04-1919 te Hoogkarspel, gehuwd voor de kerk op 23-04-1919 te Westwoud met Cornelis Johannes Petrus Maria (Cor) HEIJDEMAN, 27 jaar oud, groentehandelaar, geboren op 16-05-1891 te Amsterdam, overleden op 06-05-1967 te Alkmaar (zks) op 75-jarige leeftijd, begraven op 09-05-1967 te Bovenkarspel. Cor werd op 2 1/2-jarige leeftijd "thuisgehaald" bij Cornelis Boon, burgermeester te Bovenkarspel en gehuwd met een zus van Anna Niehorster, Cor's moeder die was overleden. Cornelis Boon had zelf geen kinderen. Cor was handelaar in groenten en aardappelen. Hij had een eigen schip, dat dagelijks van Broekerhaven naar Amsterdam voer. De op de veiling in Lutjebroek gekochte waren werden afgezet bij groenteboeren in de Jordaan en andere delen van Amsterdam. Zelf reisde Cor per trein van Enkhuizen naar Amsterdam om de bezorging van zijn producten bij zijn klanten te begeleiden. Crisistijd en vooral de oorlogstijd, tijdens welek periode vele klanten van Cor werden opgepakt vanwege hun Jood-zijn, hebben hem zeer aangegregpen en trokken een zware wissel op het handelaarsbestaan. Zoon van Dirk HEIJDEMAN, slager, en Anna Maria Francesca NIEHORSTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Sophia Maria (Annie) (zie XII.47).
   2.  Sophia Maria (Fiet), geboren op 14-04-1921 te Bovenkarspel.
Gehuwd met Adriaan FLUITMAN, onderwijzer.
   3.  Martha Maria (Mart), geboren op 29-06-1923 te Bovenkarspel, overleden op 20-07-1923 te Bovenkarspel, 21 dagen oud.
   4.  Ann Maria Catherina (Riet), wijkverpleegster, geboren op 09-12-1924 te Bovenkarspel.
   5.  Agatha Maria (Atie), geboren op 14-04-1927 te Bovenkarspel, overleden op 09-04-2003 te Alkmaar op 75-jarige leeftijd.
   6.  Emma Maria (Emmy) (zie XII.54).
   7.  Catharina Petronella Maria (Tini), geboren op 08-01-1934 te Bovenkarspel.
Gehuwd met Kees BESTEMAN, slager.
   8.  Theodorus Cornelis Petrus Maria (Dick), stedebouwkundige, geboren op 28-02-1937 te Bovenkarspel.
Gehuwd met Rina.

XII.47    Anna Sophia Maria (Annie) HEIJDEMAN, verpleegster, geboren op 01-02-1920 te Bovenkarspel. Annie heeft, op aanraden van heeroom Heijdeman, de verpleegstersopleiding gevolgd in Anthoniushoeve te Voorburg. Zij heeft het beroep nooit uitgeoefend; zij is wel enige tijd, evenals andere nichten, huishoudster geweest bij opoe Antje de Boer in Westwoud. Dochter van Cornelis Johannes Petrus Maria (Cor) HEIJDEMAN, groentehandelaar, en Agatha (Aagje) Van KAMPEN (zie XI.30).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-05-1945 te Bovenkarspel met Jacobus Joseph (Jaap) BOON, 31 jaar oud, bloembollenkweker, geboren op 28-05-1914 te Bovenkarspel, zoon van Jacob BOON en Grietje RUYTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Albertus Jozef (Jaap), bollenkweker, geboren op 05-09-1946 te Bovenkarspel.
   2.  Cornelis Martinus Maria (Cees), geboren op 28-09-1948 te Bovenkarspel, overleden op 19-12-1967 te Venhuizen op 19-jarige leeftijd.
   3.  Marguerite Maria Bernadette (Margriet) (zie XIII.170).
   4.  Agatha Maria, geboren op 01-12-1951 te Venhuizen, overleden op 20-03-1954 te Venhuizen op 2-jarige leeftijd.
   5.  Albertus Johannes (Ab) (zie XIII.172).
   6.  Petrus Theodorus (Piet) (zie XIII.174).
   7.  Marie Jose (zie XIII.177).
   8.  Anna Marie (Antje) (zie XIII.179).
   9.  Gabriela Catharina Maria (Gabrie) (zie XIII.181).
   10.  Hildegardis Agatha Maria (Hilde) (zie XIII.183).

XIII.170    Marguerite Maria Bernadette (Margriet) BOON, geboren op 07-06-1950 te Venhuizen, dochter van Jacobus Joseph (Jaap) BOON, bloembollenkweker, en Anna Sophia Maria (Annie) HEIJDEMAN (zie XII.47).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-12-1973 te Venhuizen met Jacobus Paulus Cornelis (Ko) RUITER, 30 jaar oud, geboren op 21-10-1943 te Venhuizen, zoon van Simon Cornelis RUITER en Geertruida WAGENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Geertudis Marie (Annegeer), geboren op 07-06-1976 te Limmen.
   2.  Zeger Jacobus Albert, geboren op 03-08-1978 te Alkmaar.

XIII.172    Albertus Johannes (Ab) BOON, bollenkweker, geboren op 17-04-1953 te Venhuizen, zoon van Jacobus Joseph (Jaap) BOON, bloembollenkweker, en Anna Sophia Maria (Annie) HEIJDEMAN (zie XII.47).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-11-1983 te Venhuizen met Johanna Elisabeth (Jose) BEEREPOOT, 22 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 15-09-1961 te Venhuizen, dochter van Gerardus Petrus BEEREPOOT en Aafje Maria (Afie) de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Afra Maria (Anne), geboren op 15-04-1987 te Hoorn.
   2.  Gerardus Petrus Cornelis (Gerard), geboren op 20-09-1988 te Hoorn.
   3.  Afra Gabriella Maria, geboren op 19-07-1990 te Hoorn.
   4.  Jacobus Jozef (Jacob), geboren op 17-03-1993 te Hoorn.
   5.  Elisabeth Johanna Maria Elize, geboren op 10-12-1994 te Amsterdam.

XIII.174    Petrus Theodorus (Piet) BOON, bollenkweker, geboren op 15-10-1954 te Venhuizen, zoon van Jacobus Joseph (Jaap) BOON, bloembollenkweker, en Anna Sophia Maria (Annie) HEIJDEMAN (zie XII.47).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-11-1980 te Hoogwoud met Lizet van GALEN, 22 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 13-03-1958 te Bergh, dochter van Anthonius van GALEN en Catharina OUDHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Jacobus (Jan Jaap), geboren op 22-03-1984 te Hoorn.
   2.  Maria Catharina Anna (Marije), geboren op 24-03-1986 te Hoorn.
   3.  Frederik Anthonius (Freek), geboren op 19-06-1988 te Hoorn.

XIII.177    Marie Jose BOON, lerares, geboren op 06-03-1956 te Venhuizen, dochter van Jacobus Joseph (Jaap) BOON, bloembollenkweker, en Anna Sophia Maria (Annie) HEIJDEMAN (zie XII.47).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-09-1980 te Venhuizen met Jan KOK, 24 jaar oud, geboren op 08-04-1956 te Bovenkarspel, zoon van Petrus Alphonsus KOK en Fredrica KOOMEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Frederika Hildegard, geboren op 04-03-1983 te Hoorn.
   2.  Fredrika Maria Marguerite, geboren op 07-02-1987 te Hoorn.
   3.  Johannes Simon Petrus, geboren op 27-01-1990 te Hoorn.

XIII.179    Anna Marie (Antje) BOON, wijkverpleegkundige, geboren op 18-05-1958 te Venhuizen, dochter van Jacobus Joseph (Jaap) BOON, bloembollenkweker, en Anna Sophia Maria (Annie) HEIJDEMAN (zie XII.47).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-12-1986 te Venhuizen met Johannes Adrianus (Jan) BEEKMAN, 32 jaar oud, geboren op 16-11-1954 te Utrecht, zoon van Tijmen BEEKMAN en Wilhelmina Frederika (Wil) HEERTJES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ernst Hendrik, geboren op 09-06-1989 te Hoorn.
   2.  Anna Sophia (Sophie), geboren op 22-07-1991 te Assen.

XIII.181    Gabriela Catharina Maria (Gabrie) BOON, geboren op 19-12-1959 te Venhuizen, dochter van Jacobus Joseph (Jaap) BOON, bloembollenkweker, en Anna Sophia Maria (Annie) HEIJDEMAN (zie XII.47).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-06-1981 te Venhuizen met Ton LAAN, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 01-09-1957 te Marknesse, zoon van Jacobus LAAN en Anna RUITER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Albertus Johannes (Jaap), geboren op 05-12-1985 te Marknesse.
   2.  Simon Petrus Antonius, geboren op 14-08-1987 te Marknesse.
   3.  David Jozef, geboren op 28-11-1990 te Marknesse.

XIII.183    Hildegardis Agatha Maria (Hilde) BOON, geboren op 20-08-1961 te Venhuizen, dochter van Jacobus Joseph (Jaap) BOON, bloembollenkweker, en Anna Sophia Maria (Annie) HEIJDEMAN (zie XII.47).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-05-1984 te Venhuizen met Joseph Gerardus Maria (Jos) GROOT, 25 jaar oud, geboren op 07-03-1959 te Hem, zoon van Anthonius Petrus GROOT, bloembollenkweker, en Alida Margaretha Maria BEEREPOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Anna Gabriella (Anne), geboren op 14-12-1986 te Hem.
   2.  Anthonius Jacobus (Ton), geboren op 17-01-1989 te Hoorn.
   3.  Elisabeth Agatha Maria Elsbeth, geboren op 03-07-1991 te Hoorn.
   4.  Maria Josephina (Josefien), geboren op 05-10-1994 te Hem.

XII.54    Emma Maria (Emmy) HEIJDEMAN, geboren op 25-01-1932 te Bovenkarspel, dochter van Cornelis Johannes Petrus Maria (Cor) HEIJDEMAN, groentehandelaar, en Agatha (Aagje) Van KAMPEN (zie XI.30).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-07-1955 met Simon W.M. ROELOFS, onderwijzer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emmy (zie XIII.185).

XIII.185    Emmy ROELOFS, geboren op 28-12-1961 te Heerlen, dochter van Simon W.M. ROELOFS, onderwijzer, en Emma Maria (Emmy) HEIJDEMAN (zie XII.54).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1984 te Heerlen met Kees KOOPMAN, 30 jaar oud, witlofkweker, geboren op 26-04-1954 te Venhuizen, zoon van Jacobus KOOPMAN, tuinder/bloemenkweker, en Catharina van DIEPEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon, geboren op 09-04-1986 te Hoorn.
   2.  Letty, geboren op 10-08-1987 te Hoorn.
   3.  Roelof, geboren op 04-09-1989 te Hoorn.

XI.32    Anna (Antje) Van KAMPEN, geboren op 21-11-1894 te Hoogkarspel, overleden op 02-07-1969 te Spierdijk op 74-jarige leeftijd. Anna vormde samen met haar zus Aagje een tweeling; voorzover wij weten is dit de eerste tweeling in de familie Van Kampen. Ook Anna kreeg een tweeling: Tiny en Niek, de laatste twee kinderen. dit is de derde tweeling in de familie Van Kampen. Bij het huwelijk was Anna 24 jaar en Kees 30 jaar oud. Anna trouwde op dezelfde dag als haar broers Jan en Joris en haar tweelingzus Aagje. In 1959 vierden deze vier echtparen hun 40-jarig huwelijksfeest.
Kees de Haan was als boerenzoon geboren te Oudedick, een buurtschap tussen Westwoud en Zwaag. Hij was o.a. drie jaar sergeant in het leger en werkte op de gemeentesecretarie te Hoogkarspel.
Anna en Kees woonden eerst in Hoogkarspel, waar Kees op het gemeentehuis werkte. In die tijd was het een zuinig baantje en Kees werd boer. Ze hadden een boerderij in Noord Spierdijk, de eerste boerderij over het spoor. Kees was wethouder en loco-burgemeester van Obdam, kerkmeester van de H. Gregoriusparochie en kassier van de Boerenleenbank te Spierdijk.
Via de moeder van Anna, Antje de Boer, die in zeer goede doen verkeerde, kreeg het echtpaar in 1919 de boerderij op Streekweg 30 te Hoogkarspel; in 1926 kwam hier Dirk, een broer van Anna, te wonen en verhuisde de familie De Haan naar Noord Spierdijkerweg 210, waar totdan een andere broer van Anna woonde, Jan. Het ambtenaarschap zat Kees te zeer in het bloed, zodat hij naast zijn werk als veehouder vele nevenfuncties uitoefende. Hij was ca. 27 jaar wethouder van Obdam en loco-burgemeester, kerkmeester van de H. Gregorius-parochie, kassier van de Boerenleenbank te Spierdijk en vice-voorzitter van de melkfabriek Aurora te Opmeer. Ook was hij hoofdingeland van de "Banne of Polder Obdam". Zijn naam staat vermeld op een gedenksteen d.d. 27-09-1949 in het gemaalgebouwtje Obdammerdijk 15 te Obdam, dit ter gelegenheid van het in werking stellen van het dieselgemaal.
Dat de prijzen ook in het begin van de twintigste eeuw erg konden schommelen, bewijzen de volgende prijzen:
-- in 1916 kocht Dirk (23 6 1892) koeien voor _ 125,--;
-- in 1919 kocht Kees de Haan koeien voor _ 800,--;
-- in 1908 kostte een nieuwgebouwde boerderij _ 8.000,--;
-- rond 1926 kostte een boerderij met 12 ha. land _ 22.000,--.
De kinderen van Anna en Kees:
1) Kees leerde tijdens de oorlogsjaren bij zijn werk in de ondergrondse zijn vrouw, Mieke Spoorenberg, kennen, die als koerierster vanuit Ursem opereerde. Geboren in Deventer was Mieke kleuterleidster in Ursem. Kees was landbouwkundig ingenieur, afgestudeerd in Wageningen, en oefende het beroep van leraar natuurkunde/scheikunde/biologie uit op verschillende scholen, maar tenslotte jarenlang op het Geert Grote College te Deventer. Zij kregen vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. Adres: Pauwelandstraat 23, Deventer.
2) Annie trouwde met Jan Bruin, veehouder, geboren in 1917. Zij kregen 9 kinderen, waarvan er één vroegtijdig overleed; ze hebben vier jongens en vier meisjes. Adres: Huize "Boslust", Grote Sloot 134 te Burgerbrug
3) Vera trouwde met Jan Overtoom, die een administratiekantoor heeft; zij kregen negen kinderen, drie jongens en zes meisjes. Adres: Lindelaan 3 te Wognum.
4) Mart werd religieuze bij de Witte Zusters, waarbij zij in 1944 haar gelofte aflegde. Kort daarna vertrok ze voor een jaar naar Soedan, maar kwam verlamd terug, een handicap waarmee zij 34 jaar lang, tot haar dood moest leven.
5) Piet werd priester. Als kapelaan te Zierikzee werd hij na de overstromingsramp in 1953 aalmoezenier bij een werkkamp voor herstel van Zeeland. Na enige tijd als kapelaan gewerkt te hebben in Amsterdam, werd hij bedrijfsaalmoezenier te Beverwijk voor o.a, Van Gelder-papier, vervolgens pastoor te Zaandam Oostzijde en tenslotte pastoor te Egmond aan de Hoef alwaar hij in 1994 begraven is.
6) Jan trouwde met Ina Koopman; zij kregen acht kinderen, 3 jongens en 5 meisjes. Hij nam het kassierschap van de Boerenleenbank van zijn vader over. Langzamerhand begon hij een bollenbedrijf op het adres Noord Spierdijkerweg ???. Wegens zijn gezondheid moest hij hiermee stoppen en werkte enige tijd als verzekeringsagent bij Overtoom te Wognum. Nu heeft hij zelf een verzekerings/makelaardijkantoor te Wognum. Adres: Mandrill 8 Wognum.
7) Theo was ruim vuijf jaar kapelaan te Ursem, vervolgens kapelaan te Heiloo en daarna ca. 10 jaar pastoor te Bergen. Tenslotte was hij geestelijk verzorger in diverse tehuizen voor (demente) bejaarden o.a. te Bergen en Heerhugowaard. Adres: Van Teylingenlaan 23 Heerhugowaard.
8) Emmie is gehuwd met Wout Appel, woont te Spanbroek, Spanbroekerweg 119 en kreeg 7 kinderen, zes jongens en een meisje. Tweemaal werd een tweeling geboren, de eerste maal een jongen en een meisje, de tweede keer twee jongens, die helaas kort na de geboorte overleden.
9) Tiny is getrouwd met Jan Zuurbier, veehouder, Zomerdijk 22, 1715 KJ Spanbroek. Zij kregen zes kinderen, twee jongens en vier meisjes; een kind is op bijna drie-jarige leeftijd verdronken.
10) Niek is de tweelingbroer van Tiny. Hij is getrouwd met Gre Hoedjes, een boerendochter uit de Wogmeer. Zij wonen in het ouderlijk huis te Noord Spierdijk; Niek is veehouder. Zij hebben vier kinderen: Christa, Kees-Jan, Anita en Simone. Zij zijn bieden actief in een Westfriese zang- en dansgroep. Dochter van Pieter Van KAMPEN (zie X.23) en Antje de BOER, veehoudster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-04-1919 te Hoogkarspel, gehuwd voor de kerk op 23-04-1919 te Westwoud met Cornelis (Kees) de HAAN, 30 jaar oud, landman/veehouder, geboren op 01-03-1889 te Oudedick/Westwoud, overleden op 15-06-1976 te Spierdijk op 87-jarige leeftijd, zoon van Cornelis (Kees) de HAAN, landman, en Divera (Dieuwertje) ENTIUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Petrus (Kees), landbouwkundig ingenieur Wageningen/leraar natuur-,scheikunde,biologie, geboren op 04-11-1920 te Hoogkarspel.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-12-1952 met Mieke SPOORENBERG, kleuterleidster, geboren te Deventer.
   2.  Anna (Annie) (zie XII.62).
   3.  Divera Maria (Vera), geboren op 31-05-1923 te Hoogkarspel, overleden op 12-03-2002 te Wognum op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-04-1949 met Joannes Leo (Jan) OVERTOOM.
   4.  Martha, religieuze, geboren op 13-09-1924 te Hoogkarspel, overleden 11-1983.
   5.  Petrus (Piet), pastoor, geboren op 07-12-1925 te Hoogkarspel, overleden 1994 te Egmond a/d Hoef.
   6.  Joannes (Jan), geboren op 04-11-1927 te Spierdijk/Obdam, overleden op 28-08-2000 te Wognum op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd met Ina KOOPMAN.
   7.  Theodorus (Theo), pastoor, geboren op 27-10-1930 te Spierdijk/Obdam.
   8.  Emerentiana Maria (Emma), geboren op 24-03-1932 te Spierdijk/Obdam.
Gehuwd met Walter (Wout) APPEL.
   9.  Catharina Maria (Tiny), geboren op 14-04-1935 te Spierdijk/Obdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-02-1963 te Spierdijk met Johannes Anthonius (Jan) ZUURBIER.
   10.  Nicolaas (Nico), geboren op 14-04-1935 te Spierdijk/Obdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-12-1961 te Spierdijk met Margaretha Maria (Gré) HOEDJES.

XII.62    Anna (Annie) de HAAN, geboren op 01-12-1921 te Hoogkarspel, dochter van Cornelis (Kees) de HAAN, landman/veehouder, en Anna (Antje) Van KAMPEN (zie XI.32).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-04-1944 met Johannes Gerardus (Jan) BRUIN, 26 jaar oud, veehouder, geboren op 17-04-1918, overleden op 17-04-2002 te Burgerbrug op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ans.
   2.  Carla.
   3.  Cees.
   4.  Jan.
   5.  Jeannette.
   6.  Peter.
   7.  René.
   8.  Tineke.

XI.33    Joris Van KAMPEN, Veehouder, geboren op 27-06-1896 te Hoogkarspel, overleden op 01-02-1973 te Hoogkarspel op 76-jarige leeftijd. Verenigingsman 70 jaar gouden medaille Orde van Oranje Nassau

Bij het huwelijk was Joris 22 jaar en Anna 22 jaar oud. Joris trouwde op
dezelfde dag als zijn broer Jan (30 6 1890) en zijn tweelingzussen Anne (21 11 1894) en Agie (21 11 1894). In 1959 vierden deze vier echtparen hun 40-jarig huwelijksfeest. Anna was een zus van Kees de Haan (1 3 1889).
Naast zijn beroep als veehouder bekleedde Joris vele openbare functies: heemraad van Drechterland, bestuurslid van Het Grootslag, directeur van de plaatselijke Boerenleenbank, voorzitter van de vereniging voor veredeling van het fokvee en nog diverse andere functies. Zoon van Pieter Van KAMPEN (zie X.23) en Antje de BOER, veehoudster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-04-1919 te Hoogkarspel, gehuwd voor de kerk op 23-04-1919 te Westwoud met Anna Catharina Maria (Annie) de HAAN, 22 jaar oud, geboren op 21-11-1896 te Westwoud, overleden op 14-09-1969 te Hoogkarspel op 72-jarige leeftijd, dochter van Cornelis (Kees) de HAAN, landman, en Divera (Dieuwertje) ENTIUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus (Piet), geboren op 23-02-1920 te Hoogkarspel, overleden op 28-06-1995 te Hoogkarspel op 75-jarige leeftijd, begraven op 01-07-1995 te Westwoud. Was zeer begaafd, maar leed vanaf zijn puberteit aan een zenuwziekte. Is zijn leven lang thuis blijven wonen en na het overlijden van moeder en vader, liefdevol verzorgd door zijn broer Theo en diens vrouw Nel. Piet is begraven in het familiegraf op het R.K. kerkhof te Westwoud.
   2.  Divera Anna (Vera) (zuster Gregoria), geboren op 05-01-1921 te Hoogkarspel, overleden op 01-09-2013 te Aerdenhout op 92-jarige leeftijd, begraven op 06-09-2013 te Kloosterkerkhof 'Alverna' Aerdenhout. Koos van de ene op de andere dag voor een leven als religieuze.
   3.  Cornelis (Cees) (zie XII.78).
   4.  Joris, geboren op 18-01-1923 te Hoogkarspel, overleden op 19-02-1923 te Hoogkarspel, 32 dagen oud.
   5.  Joris (Joop) (zie XII.81).
   6.  Anna (Ans) (zie XII.84).
   7.  Theodorus Johannus (Theo), geboren op 26-03-1927 te Hoogkarspel, overleden op 31-10-2017 te Hoorn op 90-jarige leeftijd, gecremeerd op 04-11-2017 te Hoorn.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 25-03-1968 te IJmuiden met Neeltje (Nel) DIJKMAN, 34 jaar oud, geboren op 02-05-1933 te Velsen, dochter van Johannes DIJKMAN en Tonia de HAAS.
   8.  Martha Catharina Maria (Marth) (zie XII.88).
   9.  Catharina Margartha Maria (Tiny), geboren 05-1930 te Hoogkarspel, overleden op 04-12-1930 te Hoorn.
   10.  Johannes (Jan) (zie XII.90).
   11.  Catharina Petronella (Tiny) (zie XII.93).
   12.  Alida Catharina Maria (Leida) (zie XII.95).

XII.78    Cornelis (Cees) Van KAMPEN, tuinder, geboren op 23-12-1921 te Hoogkarspel, overleden op 01-12-1997 te Hoogkarspel op 75-jarige leeftijd, begraven op 05-12-1997 te Westwoud. Bewoonde na zijn huwelijk met Afra Broersen de oostelijke helft van het huis dat in 1911 door opoe Antje is gebouwd naast Vita Nova. Hij begon een tuinderij op een stuk land van zijn vader aan de Streekweg. In 1966 bouwde hij voor zijn gezin een nieuwe woning aan de Streekweg 101. Het huis wordt sinds 1983 bewoond door zijn oudste dochter Anneke met haar man Joop Reus en hun kinderen. Zoon van Joris Van KAMPEN (zie XI.33) en Anna Catharina Maria (Annie) de HAAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1949 te Lutjebroek met Afra Maria BROERSEN, 27 jaar oud, geboren op 01-01-1922 te Grootebroek, overleden op 24-12-1978 te Hoogkarspel op 56-jarige leeftijd, dochter van Cornelis BROERSEN en Bregje ROOD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Brigitta Maria (Anneke) (zie XIII.195).
   2.  Cornelis Georgius Jozef (Kees), geboren op 24-05-1951 te Hoogkarspel, overleden op 08-01-1975 te Hoogkarspel op 23-jarige leeftijd.
   3.  Brigitta Anna Meinarda (Rita), adm. medewerkster, geboren op 29-09-1952 te Hoogkarspel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-06-1977 te Hoogkarspel met Miki KARCZAG, 22 jaar oud, dakdekker, geboren op 01-05-1955 te Timisoara (Roemenië), zoon van Tiberiu KARCZAG en Elfrida NOTHOF.
   4.  Jeanne Gregoria Maria (Jeannet) (zie XIII.200).
   5.  Georgius Cornelis Maria (Jos), geboren op 02-09-1956 te Hoogkarspel, overleden op 05-07-2018 te Hoogkarspel op 61-jarige leeftijd.
   6.  Maria Afra Catharina (Marian), commercieel medewerker, geboren op 25-01-1960 te Hoogkarspel, 11 jaar in Hoorn gewoond aan de Koepoortsweg 38. Sinds 1977 in Alkmaar. Koos is werkzaam in de bouwbranche, woningbouw en utiliteitsprojecten. Hij is aktief in het verenigingsleven, voorzitter Emmakwartier. Marian vervulde diverse banen in de administratieve sector binnen onderwijsorganisaties. Thans werkzaam ten behoeve van de opleidingnen in de hout/bouwbranche.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 07-07-1994 te Hoorn met Cornelis Johannes Maria (Koos) VRIEND, 36 jaar oud, projectmanager, geboren op 03-07-1958 te Wognum, zoon van Olaf VRIEND en Martha KNIJN.

XIII.195    Anna Brigitta Maria (Anneke) Van KAMPEN, geboren op 19-03-1950 te Hoogkarspel, dochter van Cornelis (Cees) Van KAMPEN (zie XII.78) en Afra Maria BROERSEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-02-1976 te Hoogkarspel met Johannes Cornelis Joseph (Joop) REUS, 25 jaar oud, adviseur marketing, geboren op 09-03-1950 te Grootebroek, zoon van Johannes Wilhelmus REUS en Afra Louise Maria SCHIPPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Astrid Afra (zie XIV.101).
   2.  Erik Johannes Cornelis, geboren op 30-12-1986 te Hoogkarspel.

XIV.101    Astrid Afra REUS, geboren op 17-11-1982 te Hoorn, dochter van Johannes Cornelis Joseph (Joop) REUS, adviseur marketing, en Anna Brigitta Maria (Anneke) Van KAMPEN (zie XIII.195).
Gehuwd met Mark.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maud.

XIII.200    Jeanne Gregoria Maria (Jeannet) Van KAMPEN, medew. bloemenwinkel, geboren op 20-09-1954 te Hoogkarspel, dochter van Cornelis (Cees) Van KAMPEN (zie XII.78) en Afra Maria BROERSEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-04-1976 te Hoogkarspel met Jacobus Gerardus Maria (Sjaak) SCHOORL, 22 jaar oud, veehandelaar, geboren op 23-05-1953 te Wervershoof, zoon van Jaap SCHOORL en Marie KOOPMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yvonne Afra Maria (zie XIV.104).
   2.  Robertus Cornelis Jacobus (Rob) (zie XIV.105).

XIV.104    Yvonne Afra Maria SCHOORL, geboren op 24-03-1982 te Wervershoof, dochter van Jacobus Gerardus Maria (Sjaak) SCHOORL, veehandelaar, en Jeanne Gregoria Maria (Jeannet) Van KAMPEN (zie XIII.200).
Gehuwd met Don.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ike.

XIV.105    Robertus Cornelis Jacobus (Rob) SCHOORL, geboren op 29-11-1984 te Wervershoof, zoon van Jacobus Gerardus Maria (Sjaak) SCHOORL, veehandelaar, en Jeanne Gregoria Maria (Jeannet) Van KAMPEN (zie XIII.200).
Gehuwd met Rosanne.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isa.
   2.  Vayen.

XII.81    Joris Van KAMPEN (Joop), tuinder/vertegenwoordiger, geboren op 11-02-1924 te Hoogkarspel, overleden op 05-01-1998 om 12.15 uur te Hoorn op 73-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-01-1998 te Hoorn, zoon van Joris Van KAMPEN (zie XI.33) en Anna Catharina Maria (Annie) de HAAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-04-1949 te Hoogkarspel, gehuwd voor de kerk op 26-04-1949 te Hoogkarspel met Helena Johanna Maria (Lena) de BOER, 21 jaar oud, huisvrouw, geboren op 26-09-1927 te Hoogkarspel, overleden op 22-04-2013 om 5:40 uur te Wognum op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-04-2013 te Hoorn, dochter van Pieter de BOER, veldarbeider, en Helena SASSEN. Hun huwelijk werd ingezegend door heeroom Piet (X:76), die even was aangedaan toen hij memoreerde dat er weer een Van Kampen met een De Boer was getrouwd. De jonggehuwden betrokken de bovenste twee kamers van Streekweg 78 in Hoogkarspel. Toen de kinderen kwamen, werd ook de achterkamer beneden in gebruik genomen. In de voorkamer stond nog een piano en een opklapbed, dat gebruikt werd door tante Emma (X:83), als zij van Kethel naar Westfriesland kwam. Toen heeroom Piet en tante Emma in Alkmaar gingen wonen en broer Cees naar zijn nieuwe woning was vertrokken, werd het hele huis bewoond door Joris en zijn gezin.
Joris was van beroep zelfstandig tuinder. Hij werkte eveneens als vertegenwoordiger in melkmachines en reisde door heel West-Friesland om de boeren te bezoeken. Hij gaf hun ook instructies machinaal melken. Korte tijd werkte hij in de tuinderij samen met zijn broers Cees en Theo. Vervolgens was hij een periode werkzaam als vertegenwoordiger in gewasbeschermingsmiddelen. In 1986 verhuisden Joris en Lena naar Spanbroek, Veldstralaan 35.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dr Greorgius Petrus Jozef (Jos) (zie XIII.204).
   2.  Helena Adriana Anna Maria (Ilonka) (zie XIII.207).
   3.  Alphonsus Jacobus Maria (Alphons) (zie XIII.208).

XIII.204    Dr Greorgius Petrus Jozef (Jos) Van KAMPEN, medisch bioloog, geboren op 20-03-1950 om 16:00 uur te Hoogkarspel, gedoopt op 20-03-1950 te Westwoud. Jos studeerde medische biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan dezelfde universiteit promoveerde hij in 1983 op een proefschrift getiteld "Modulation of chondrocyte metabolism". In 1984 vervolgde hij zijn onderzoek aan de Universiteit van Miami in Florida. Vanaf 1985 werkte hij weer in Amsterdam waar hij zich als wetenschappelijk onderzoeker verdiepte in de oorzaken van reuma. Vanaf 2000 tot 2006 werkte hij als docent Biologie en Algemene NatuurWetenschappen. Zoon van Joris Van KAMPEN (Joop) (zie XII.81) en Helena Johanna Maria (Lena) de BOER, huisvrouw.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-03-1979 te Amstelveen, gehuwd voor de kerk op 23-03-1979 te Amsterdam (De Papegaai) met Yvonne Louise Maria HILLEN, 27 jaar oud, verpleegkundige en documentaliste, geboren op 26-12-1951 om 12:33 uur te 's-Gravenhage, gedoopt te Scheveningen. O.L.V. van Lourdeskerk, Berkenbosch Blokstraat 9. Zij werd opgeleid tot verpleegkundige in Leiden. In 1976 verhuisde ze naar Amsterdam en werkte als documentaliste in de bibliotheek van de Vrije Universiteit. Dochter van Eugenius Adolphus Josephus (Eugène) HILLEN, Officier van Justitie, en Willemina Susanna Geertrude (Minny) Le GROM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joris Pieter, geboren op 30-06-1980 te Amsterdam.
   2.  Sibrand Alexander, geboren op 29-12-1982 te Hoorn.

XIII.207    Helena Adriana Anna Maria (Ilonka) Van KAMPEN, geboren op 02-04-1952 te Hoogkarspel, dochter van Joris Van KAMPEN (Joop) (zie XII.81) en Helena Johanna Maria (Lena) de BOER, huisvrouw.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-12-1981 te Hoogkarspel, gescheiden 2015 van Luiz Manuel BRAZAO DA COSTA, geboren op 27-01-1952 te Figueira da Foz (Port), zoon van Alvaro Enriques DA COSTA en Maria Elisa PEDROSA BRAZAO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jörgen Alwart (zie XIV.109).
   2.  Laurens Johannes (zie XIV.111).

XIV.109    Jörgen Alwart BRAZAO DA COSTA, geboren op 17-03-1984 te Hoorn, zoon van Luiz Manuel BRAZAO DA COSTA en Helena Adriana Anna Maria (Ilonka) Van KAMPEN (zie XIII.207).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-05-2014 te Steenbergen met Shirley Melissa de GEUS, 30 jaar oud, geboren op 10-08-1983 te Dordrecht, dochter van Cornelis de GEUS en Antje Hendrika Cornelia SEWALT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Liam, geboren op 16-05-2013 om 02:40 uur te Steenbergen.
   2.  Yven, geboren op 07-03-2017 om 14:32 uur te Steenbergen.

XIV.111    Laurens Johannes BRAZAO DA COSTA, geboren op 16-03-1986 om 9:02 uur te Heemstede, zoon van Luiz Manuel BRAZAO DA COSTA en Helena Adriana Anna Maria (Ilonka) Van KAMPEN (zie XIII.207).
Samenwonend sinds 25-01-2014 te Roosendaal met Loredana (Lore) DORTLAND, 28 jaar oud, geboren op 21-01-1986 te Hillegom.
Uit deze relatie:
   1.  Luca Alexander Alvaro, geboren op 31-03-2022 om 17:27 uur te Velthoven, 1340 gr 36 cm.

XIII.208    Alphonsus Jacobus Maria (Alphons) Van KAMPEN, Timmerman, geboren op 28-07-1954 te Hoogkarspel, zoon van Joris Van KAMPEN (Joop) (zie XII.81) en Helena Johanna Maria (Lena) de BOER, huisvrouw.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1981 te Amsterdam met Jolanda (Jo) BULSING, 22 jaar oud, geboren op 31-08-1958 te Amsterdam, dochter van Johannes Josephus (Joop) BULSING, loodgieter, en Nettie SIP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Niels (zie XIV.113).
   2.  Sven (zie XIV.115).

XIV.113    Niels Van KAMPEN, geboren op 31-07-1982 te Amsterdam, zoon van Alphonsus Jacobus Maria (Alphons) Van KAMPEN (zie XIII.208) en Jolanda (Jo) BULSING.
Samenwonend te Purmerend, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-03-2013 te Purmerend met Annette Romina ROGGE, 27 jaar oud, geboren op 07-03-1986 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samantha, geboren op 08-06-2009 om 21:00 uur te Purmerend.
   2.  Damian, geboren op 24-06-2013 om 15:16 uur te Purmerend.
   3.  Jennifer, geboren op 24-06-2013 om 15:18 uur te Purmerend.

XIV.115    Sven Van KAMPEN, geboren op 14-08-1985 te Amsterdam, zoon van Alphonsus Jacobus Maria (Alphons) Van KAMPEN (zie XIII.208) en Jolanda (Jo) BULSING.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-12-2012 te Katwijk met Esther Krijna Geertje VOOIJS, 24 jaar oud, geboren op 05-06-1988 te Leiden, dochter van Willem (Wim) VOOIJS en Aaltje (Elly) van RIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Noa Jade, geboren op 27-05-2013 om 09:46 uur te Leiden.
   2.  Charlie Luna, geboren op 09-12-2016 om 6:55 uur te Leiden.

XII.84    Anna (Ans) Van KAMPEN, geboren op 21-12-1925 te Hoogkarspel, overleden op 14-12-2019 te Venhuizen op 93-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-12-2019 te Schagen, dochter van Joris Van KAMPEN (zie XI.33) en Anna Catharina Maria (Annie) de HAAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-10-1949 te Hoogkarspel met Simon Johannes TOL, 26 jaar oud, geboren op 09-03-1923 te Venhuizen, overleden op 19-04-2019 te Lutjebroek op 96-jarige leeftijd, zoon van Christiaan TOL en Cornelia PEERDEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christiaan Georgius Lucas (Chris), geboren op 21-08-1950 te Venhuizen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-05-1972 te Bovenkarspel met José DEGELING, 19 jaar oud, geboren op 26-12-1952 te Bovenkarspel, dochter van Peter DEGELING en Maria ZWARTHOED.
   2.  Georgius Cornelis (Jos), geboren op 10-09-1951 te Venhuizen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-08-1974 te Heerhugowaard met Annie (Anna) van STRALEN, 21 jaar oud, geboren op 02-11-1952 te Heerhugowaard, dochter van Piet van STRALEN en Nel JAK.
   3.  Cornelis Joseph (Kees), geboren op 22-08-1952 te Venhuizen.
Gescheiden (1) 1987 van Marja JONG, dochter van Piet JONG en Alie van VELZEN.
Gehuwd (2) met Afra.
   4.  Anna Maria (Ans), geboren op 05-12-1953 te Venhuizen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-12-1974 te Venhuizen met Jan de KOK, 23 jaar oud, geboren op 02-09-1951 te Bergen, zoon van Henk de KOK en Grietje RUITER.
   5.  Cornelia Maria (Els), geboren op 18-03-1955 te Venhuizen.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 10-06-1992 te De Goorn met René HELLINGMAN, 36 jaar oud, geboren op 19-04-1956 te Beemster, zoon van Dirk Jan HELLINGMAN en Elisabeth KOEMAN.
   6.  Divera Maria (Vera), geboren op 05-05-1956 te Venhuizen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-07-1987 te Enter gem. Wierden met Harrie COX, 37 jaar oud, geboren op 06-11-1949 te Enter, zoon van Willem COX en Janna KUIPERS.
   7.  Afra Anna Maria (Ada), geboren op 27-01-1958 te Venhuizen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-08-1978 te Venhuizen met Dick SCHOUTEN, 23 jaar oud, geboren op 12-06-1955 te Zwaagdijk, zoon van Arie SCHOUTEN en Truus HUISMAN.
   8.  Martha Catharina Maria (Margo), geboren op 06-09-1960 te Venhuizen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-10-1981 te Venhuizen met Ad KARSTEN, 21 jaar oud, geboren op 19-11-1959 te Hoorn, zoon van Petrus KARSTEN en Alida van STRAALEN.

XII.88    Martha Catharina Maria (Marth) Van KAMPEN, geboren op 30-12-1928 te Hoogkarspel, dochter van Joris Van KAMPEN (zie XI.33) en Anna Catharina Maria (Annie) de HAAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-07-1954 te Hoogkarspel met Jacques Willem Marie BANGERT, 27 jaar oud, makelaar, geboren op 03-01-1927 te Amsterdam, overleden op 15-11-1990 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, zoon van Jacobus BANGERT en Anna NELIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Wilhelmus Maria (Jacques), tandarts, geboren op 29-05-1956.
   2.  Joep Philip Marie (zie XIII.228).

XIII.228    Joep Philip Marie BANGERT, makelaar, geboren op 19-05-1958 te Amsterdam, zoon van Jacques Willem Marie BANGERT, makelaar, en Martha Catharina Maria (Marth) Van KAMPEN (zie XII.88).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 22-01-1993 te Amsterdam met Letty KOK, 27 jaar oud, geboren op 28-05-1965 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marieke Jacqueline, geboren op 23-06-1993 te Amstelveen.
   2.  Wendy Jannicke, geboren op 19-01-1995 te Amstelveen.

XII.90    Johannes (Jan) Van KAMPEN, slager, geboren op 25-02-1932 te Hoogkarspel, overleden op 16-07-2018 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-07-2018 te Zorgvlied Amsterdam, zoon van Joris Van KAMPEN (zie XI.33) en Anna Catharina Maria (Annie) de HAAN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-09-1964 te Grootebroek met Cornelia Josephina STAP, 26 jaar oud, geboren op 13-03-1938 te Lutjebroek, overleden op 18-06-2020 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-06-2020 te Amsterdam. Zorgvlied in kleine kring vanwege Corona, dochter van Piet STAP en Alida JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Alijda Maria (Angelique) (zie XIII.231).

XIII.231    Anna Alijda Maria (Angelique) Van KAMPEN, geboren op 18-11-1965 te Amsterdam, dochter van Johannes (Jan) Van KAMPEN (zie XII.90) en Cornelia Josephina STAP.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 10-09-1992 te Bloemendaal met Adrianus Jacobus Simon (André) RUITER, 27 jaar oud, geboren op 21-07-1965 te Amsterdam, zoon van Adrianus RUITER en Cornelia HUIBERTS.
Gehuwd (2) met Evert-Jan.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Liselotte Cornelia, geboren op 29-08-1994 te Amstelveen.
   2.  Lara Anna, geboren op 08-11-1996 te Amstelveen.

XII.93    Catharina Petronella (Tiny) Van KAMPEN, geboren op 05-04-1933 te Hoogkarspel, dochter van Joris Van KAMPEN (zie XI.33) en Anna Catharina Maria (Annie) de HAAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-08-1958 te Hoogkarspel met Adrianus (Arie) GROOT, 29 jaar oud, veehandelaar, geboren op 28-10-1928 te Spanbroek, overleden op 08-02-2010 te Spanbroek op 81-jarige leeftijd, begraven op 12-02-2010 te Spanbroek, zoon van Jan GROOT en Afie STAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Jozef Maria (Hans), econometrist, geboren op 12-06-1959 te Zandwerven.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-07-1991 te Hoorn met Johanna Alida Maria (Annet) BEEREPOOT, 26 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 28-01-1965 te Spanbroek, dochter van Arie BEEREPOOT en Hanny KONIJN.
   2.  Joris Jozef Maria (Jos) (zie XIII.235).
   3.  Fredericus Petrus Maria (Eric), veehandelaar, geboren op 16-08-1963 te Spanbroek.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-02-1988 te Spanbroek met Petronella Maria (Petra) BEEREPOOT, 21 jaar oud, Z-verpleegkundige, geboren op 30-03-1966 te Spanbroek, dochter van Arie BEEREPOOT en Hanny KONIJN.
   4.  Yvonne Anna Afra, geboren op 07-07-1966 te Spanbroek.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-08-1995 te Spanbroek met Gerardus Petrus (Gerard) URSEM, 32 jaar oud, geboren op 22-07-1963 te Hoogwoud, zoon van Gert URSEM en Corrie TESSELAAR.

XIII.235    Joris Jozef Maria (Jos) GROOT, afdelingshoofd gemeente Opmeer, geboren op 19-09-1960 te Zandwerven, zoon van Adrianus (Arie) GROOT, veehandelaar, en Catharina Petronella (Tiny) Van KAMPEN (zie XII.93).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-07-1988 te Spanbroek met Lucia Agatha Antonia Maria (Liset) KOOPMAN, 26 jaar oud, geboren op 04-05-1962 te Zuidermeer, overleden op 21-05-2020 te Spanbroek op 58-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-05-2020 te Heerhugowaard, dochter van KOOPMAN en Trees SMAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lotte.
   2.  Justin.
   3.  Jesper.

XII.95    Alida Catharina Maria (Leida) Van KAMPEN, geboren op 04-03-1935 te Hoogkarspel, overleden op 20-11-2019 te Spanbroek op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-11-2019 te Schagen, dochter van Joris Van KAMPEN (zie XI.33) en Anna Catharina Maria (Annie) de HAAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-08-1959 te Hoogkarspel met Petrus Joseph (Piet) SCHIPPER, 32 jaar oud, Veehouder en veefokker, geboren op 21-09-1926 te Spanbroek, zoon van Wilhelmus (Willem) SCHIPPER en Catharina BEEREPOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Maria (Tineke), logopediste, geboren op 11-07-1960 te Opmeer.
Gehuwd met Willebrordus Jacobus Johannes (Willem) BORST, bloembollenkweker, geboren op 25-11-1959 te Obdam, zoon van Jan BORST en Catharien VISSER.
   2.  Anna Divera Maria (Anneke), geboren op 21-03-1962 te Opmeer.
Gehuwd met Titus Jozef van STRAALEN, geboren op 23-02-1961 te Obdam, zoon van Petrus Jozef (Piet) van STRAALEN en Catrien Divera.
   3.  Emerentia Afra Maria (Irma), geboren op 12-07-1963 te Opmeer.
Gehuwd met Jacobus (Jac) KUIPER, geboren op 18-04-1958 te Heerhugowaard, zoon van Jan KUIPER en Catharien QUANT.

X.27    Arien Van KAMPEN, landman, veehouder, geboren op 27-03-1851 te Spanbroek (gezindte: rk), overleden op 03-01-1892 te Spierdijk op 40-jarige leeftijd, begraven op 07-01-1892 te Spierdijk, op 18 mei 1875 naar Obdam

Bij het huwelijk was Arien 24 jaar en Maartje 20 jaar. Twee kinderen, het eerste en het laatste, zijn kort na de geboorte overleden.
Arie en Maartje hebben gewoond in de Berkmeer te Obdam en daarna in Noord Spierdijk op de hoek van de Koggeweg. Bij het overlijden van Arie in 1892 bleef Maartje achter met zes kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar.

Maartje hertrouwde op 9 jaunari 1895 met een "buurjongen" Pieter Ruiter, geb. 08-01-1863 te Spierdijk-Spanbroek en aldaar ov. 03-04-1926 (63 jaar). Pieter, afkomstig van het Buurtje (Spierdijk), was vrijgezel. Naar verluid had hij een boerenbedrijfje op de hoek van de Koggeweg***. In ieder geval woonde Maartje tot 1926 op deze boerenplaats en verhuisde daarna naar de Buurt nr. 119 in Spierdijk in de woning, waar eerder Dirk (28 9 1824) en Jansje Boots hebben gewoond (huidig adres: Spierdijkerweg 119). Uit het huwelijk tussen Maartje en Pieter Ruiter werd op 10-10-1895 een tweeling geboren, Adrianus en Alida, die kort na de geboorte overleden is.
*** De boerderij op de hoek Koggeweg, huidig adres Spierdijkerweg 202, wordt hier waarschijnlijk niet bedoeld. Op deze boerderij woonde tussen 1916 en 1926 Dirk (23 6 1892), die vervolgens naar Hoogkarspel verhuisde, en toen werd vanaf 1926 deze boerderij betrokken door Jan (30 6 1890). Zoon van Pieter Van KAMPEN (zie IX.12) en Aagje BIJVOET.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-04-1875 te Westwoud, gehuwd voor de kerk op 20-05-1875 te Spierdijk met Maartje KARSTEN, 20 jaar oud, geboren op 06-05-1854 te Westwoud/Hoogkarspel, overleden op 04-12-1942 te Spierdijk op 88-jarige leeftijd. Maartje is later gehuwd geweest met Pieter Ruiter * 1863 Spierdijk + 3 4 1926 Spierdijk, dochter van Simon KARSTEN, landman, en Meinoutje VRIEND. {Zij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 09-01-1895 te Spierdijk met Pieter RUITER, 32 jaar oud, geboren op 08-01-1863 te Spierdijk/Spanbroek, overleden op 03-04-1926 te Spierdijk/Spanbroek op 63-jarige leeftijd, zoon van Pieter RUITER en Aaltje GROOT.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Agatha (Aagje), geboren op 09-09-1876 te Spierdijk/Obdam, overleden 1876 te Spierdijk. Aagje is kort na haar geboorte overleden. Volgens gegevens van pater Groot is zij geboren aan de Berkmeer achter Obdam, waar Arien en Maartje Woonachtig waren.
   2.  Agatha Maria (Aagje) (zie XI.40).
   3.  Simon (zie XI.42).
   4.  Wilhelmina (Mina) (zie XI.45).
   5.  Martha, geboren op 23-07-1883 te Spierdijk/Opmeer, overleden op 20-05-1896 te Spierdijk op 12-jarige leeftijd.
   6.  Gertrudis (Geertje) (zie XI.48).
   7.  Petrus (Piet) (Dunne Piet) (zie XI.49).
   8.  Dirk, geboren op 11-03-1890 te Spierdijk/Obdam, overleden 1890 te Spierdijk.

XI.40    Agatha Maria (Aagje) Van KAMPEN, veehoudster, geboren op 07-12-1877 te Spierdijk, overleden op 04-08-1941 te Spierdijk op 63-jarige leeftijd. Bij het huwelijk met Bernard de Jong was Aagje 22 jaar en Bernard 24 jaar oud. Getuige bij het huwelijk was onder andere Maarten Broers, "landeigenaar te Berkhout" en "stiefvader". Aagie en Bernard woonden eerst op de nieuwe boerderij, waar later Mina (....)en Piet Groot gewoond hebben, later woonden ze op de hoek Lutkedijk/Noord-Spierdijk. Hun dochter Marie en haar man Nic. Koopman kwamen later op dit boerenbedrijf te wonen.

De kinderen van Aagje en Bernard de Jong:
1) Jan trouwde te Alkmaar op 29-04-1924 met Jansje Dekker; ze hebben gewoond op de Balkwei te Zwaag op een fruitbedrijf, daarna in het dorp.
2) Marie trouwde met Niek (Nicolaas Joseph) Koopman, geb. Zwaagdijk ....., ov. te Spierdijk op 21-11-1968 (69 jaar), zv. Jan Koopman en .....; ze hebben gewoond te Noord Spierdijk op de hoek van de Lutkedijk, daarna op de buurt van Spierdijk.
3) Arie werd pater Capucijn met de naam Leo, deed zijn plechtige Professie te Udenhout op 08-09-1928 en werd priester gewijd te Den Bosch op 19-12-1932; hij was vele jaren missionaris in Borneo, overleed in Nederland.
4) Piet trouwde te Zwaag op 16-04-1931 met Dieuwertje (Divera) Buis, geb. Zwaag ....., dv. Piet Buis en .....; zij hadden een fruitbedrijf in het begin van Zwaag.
5) Sjaan werd slechts zes maanden oud.
6) Sjaan trouwde te Spierdijk op 20-05-1931 met Jaap (Jacobus Joannes) Oudejans, geb. Wogmeer ....., zv. Jacob Oudejans en Bertha .....; zij hebben gewoond op een boerderij te Wogmeer-Hensbroek, na de dood van Sjaan trouwde Jaap opnieuw met Coby, weduwe van Willem de Jong, broer van Sjaan; later woonden Jaap en Coby te Heerhugowaard.
7) Trien trouwde te Spierdijk op 15-05-1934 met Piet (Petrus Theodorus) Konijn, geb. Venhuizen 07-12-1908, ov. Venhuizen
8) Martha trouwde te Nieuwe Niedorp op 28-04-1943 met Willem (Wilhelmus) Stoop. Hij overleed op 12-01-1997 te Heerhugowaard, Tamarixplantsoen 33.
9) Willem trouwde te Amsterdam met Cobie ..... en overleed ook te Amsterdam.
Kinderen van Aagje en Maarten Broers:
10) Bernard werd slechts twee jaar oud.
11) Niek trouwde te Zwaag op 13-05-1942 met Dieuw (Divera) Schoutsen; ze hebben gewoond te Zwaag en Oosterblokker en daarna te Westwoud, waar Niek is overleden. Niek heeft gewerkt bij de Coperatie te Wogmeer. Dochter van Arien Van KAMPEN (zie X.27) en Maartje KARSTEN.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 19-04-1900 te Obdam (getuige(n): Maarten Broers) met Bernard de JONG, 24 jaar oud, landman, geboren op 11-03-1876 te Spierdijk/Berkhout, overleden op 14-03-1915 te Spierdijk op 39-jarige leeftijd, zoon van Jan de JONG en Arijaantje DUYN.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 08-01-1917 te Obdam met Martinus (Maarten) BROERS, 41 jaar oud, landeigenaar, geboren op 12-01-1875 te Wogmeer/Hensbroek, overleden op 18-06-1955 te Spierdijk op 80-jarige leeftijd, zoon van Klaas BROERS en Aafje PRONK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Adrianus (Jan), geboren op 26-04-1901 te Spierdijk, overleden te Zwaag.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-04-1924 te Alkmaar met Janje DEKKER.
   2.  Maria (Marie), geboren op 06-06-1902 te Spierdijk, overleden te Heerhugowaard.
Gehuwd met Nicolaas Joseph (Niek) KOOPMAN (Nic.), boer, geboren 1899 te Zwaagdijk, overleden op 21-11-1968 te Spierdijk, zoon van Jan KOOPMAN.
   3.  Adrianus Petrus (Arie) (Pater Leo), Pater Capucijn, geboren op 16-07-1903 te Spierdijk, werd pater Capucijn met de naam Leo. Deed zijn plechtige Professie te Udenhout op 8 9 1928, werd priester gewijd te Den Bosch op 19 12 1932. Was vele jaren missionaris in Borneo en overleed in Nederland.
   4.  Petrus (Piet), geboren op 06-01-1905 te Spierdijk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-04-1931 te Zwaag met Divera (Diewertje) BUIS, geboren te Zwaag, dochter van Piet BUIS.
   5.  Adriana Maria (Sjaan), geboren op 09-05-1906 te Spierdijk, overleden op 01-11-1906 te Spierdijk, 176 dagen oud.
   6.  Adriana (Sjaan) (zie XII.105).
   7.  Catharina (Trien), geboren op 20-10-1909 te Spierdijk, overleden op 23-04-1984 te Venhuizen op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1934 te Spierdijk met Petrus Theodorus (Piet) KONIJN, 25 jaar oud, geboren op 07-12-1908 te Venhuizen, overleden te Venhuizen.
   8.  Martha Geertruida, geboren op 12-04-1912 te Spierdijk.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-04-1943 te Nieuwe Niedorp met Wilhelmus (Willem) STOOP.
   9.  Wilhelmus (Willem), geboren op 27-12-1913 te Spierdijk, overleden te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
   10.  Bernardus Nicolaas (Bernard), geboren op 29-01-1917 te Spierdijk, overleden op 12-02-1919 te Obdam op 2-jarige leeftijd.
   11.  Nicolaas Joannes Bernardus (Niek), geboren op 13-05-1919 te Spierdijk, overleden te Westwoud.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1942 te Zwaag met Divera (Dieuw) SCHOUTSEN.

XII.105    Adriana (Sjaan) de JONG, geboren op 05-04-1908 te Spierdijk, overleden op 08-06-1976 te Wogmeer op 68-jarige leeftijd, dochter van Bernard de JONG, landman, en Agatha Maria (Aagje) Van KAMPEN (zie XI.40).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1931 te Spierdijk met Jacobus Joannes (Jaap) OUDEJANS, geboren te Wogmeer, zoon van Jacob OUDEJANS en Bertha.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernadina Maria (Berna) (zie XIII.248).

XIII.248    Bernadina Maria (Berna) OUDEJANS, lerares, geboren op 22-02-1945 te Hensbroek, dochter van Jacobus Joannes (Jaap) OUDEJANS en Adriana (Sjaan) de JONG (zie XII.105).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-08-1974 te Alkmaar met Hendrikus Petrus Johannes Meinardus (Henk) van AMERSFOORT, 33 jaar oud, geboren op 21-03-1941 te Noordwijkerhout, overleden op 07-11-2004 te Lisse op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Cornelis Jacobus (Arno), geboren op 23-12-1977 te Heemstede.
   2.  Petrus Hendrikus Lourens (Rutger), geboren op 13-05-1980 te Heemstede.
Gehuwd met Judith.

XI.42    Simon Van KAMPEN, landman, geboren op 18-05-1879 te Obdam, overleden op 07-03-1953 te Spierdijk/Obdam op 73-jarige leeftijd. Bij het huwelijk was Simon 23 jaar en Betje 21 jaar oud. Getuige bij het huwelijk was onder andere Maarten Broers, landman te Spanbroek, 40 jaar.
De Oude Hofstee:
Recht tegenover de Nieuwe Zonnewijzer, Noord Spierdijkerweg 212, moet een boerderij hebben gestaan. Het land lag aan de overzijde van de weg, achter de Nieuwe Zonnewijzer.
Men mag aannemen dat Simon na zijn huwelijk in 1903 op deze boerderij kwam te wonen. Van 1909 tot 1918 woonde Simon in Beemster in de eerste boerderij links achter de Beemsterbrug (vanuit Avenhorn). Waarschijnlijk kwam zijn broer Piet (IX:S) op het bedrijf van Simon, ook na zijn huwelijk in 1912. Omdat Piet van Kampen (IX:X) in 1911 op het huidige adres Noord Spierdijkerweg 211 kwam te wonen, woonden er dus twee "Pieten" tegenover elkaar. Om deze twee "Pieten" van elkaar te onderscheiden, werd er gesproken van "dikke Piet" (IX:X) en "dunne Piet" (IX:S).
"Dunne Piet" verhuisde in 1918 naar Zwaag waar hij een tuinderij begon. Simon keerde terug op de Oude Hofstee, die op dat moment in een vervallen staat verkeerde. Na enige tijd vestigde Simon zich op de Zonnewijzer, huidig adres Noord Spierdijkerweg 117. Het dak van de Oude Hofstee stortte weldra in, waarna het gebouw werd afgebroken; heden ten dage liggen de fundamenten nog onder het gras verscholen.
Betje kwam uit een gezin met drie meiden, haar zussen waren Antje en Duivie. Antje, gehuwd met Simon Boots, woonde aan de Spanbroekerweg vlak voor Wadway en Duivie, gehuwd met ....., woonde te De Goorn. Beide zussen waren een belangrijke steun voor Betje, die een zwaar bestaan leidde met haar man Simon, die het niet zo nauw nam met de heersende zeden. Terwijl vrouw, knechten en meiden het boerenbedrijf bestierden, zette hij samen met zijn zwagers, tevens buurlui Piet Groot en Bernard de Jong, de bloemetjes buiten, met als gevolg dat zowel zijn land als zijn hoeve onder pacht kwamen te staan (zie verder: Jan, X:O4). Zoon van Arien Van KAMPEN (zie X.27) en Maartje KARSTEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-04-1903 te Wognum met Elisabeth (Betje) GROOT, 21 jaar oud, geboren op 10-04-1882 te Noordermeer/Wognum, overleden op 21-12-1963 te Spierdijk/Berkhout op 81-jarige leeftijd, dochter van Jan GROOT, landman, en Antje GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Johannes (Arie) (zie XII.114).
   2.  Anna Maria (Anne) (zie XII.117).
   3.  Maria (Marie) (zie XII.119).
   4.  Johannes (Jan) (zie XII.120).
   5.  Martha Geertruida (zie XII.124).

XII.114    Adrianus Johannes (Arie) Van KAMPEN, melkboer, geboren op 01-03-1905 te Spierdijk, overleden op 01-05-1985 te Alkmaar op 80-jarige leeftijd. Arie en Stien waren op dezelfde dag jarig. Arie was melkboer te Obdam. Naast de kruidenierszaak en melkwijk hield hij tot ongeveer 1965 zes koeien en wat kippen op het voormalige voetbalveld van V.V. St. Victor. In 1959 ontvingen Arie en Stien de pauselijke onderscheiding Benemerenti en in 1980 de onderscheiding Yad Vashem van de Staat Israel voor het bieden van een schuiladres aan Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Zij woonden van 1934 tot 1967 aan de Dorpsstraat 185 en daarna aan de Bosstraat 30 te Obdam. Zoon van Simon Van KAMPEN (zie XI.42) en Elisabeth (Betje) GROOT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-09-1934 te Obdam met Christina Maria Clara (Stien) BAKKER, 23 jaar oud, geboren op 01-03-1911 te Bovenkarspel, overleden op 26-08-1995 te Obdam op 84-jarige leeftijd, dochter van Jan BAKKER en Geertje KOOMEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth (Ria) (zie XIII.250).
   2.  Jozef Maria Joannes (Jos) (zie XIII.251).
   3.  Bernardus Willibrordus Simon (Ben) (zie XIII.253).
   4.  Geertruida Maria Petronella (Truda) (zie XIII.256).
   5.  Elisabeth Maria Lidwina (Els) (zie XIII.258).
   6.  Adrianus Dominicus Severinus (Aad) (zie XIII.259).
   7.  Lidwina Maria Cornelia (Lida) (zie XIII.262).
   8.  Joannes Jozef Leonardus (Hans) (zie XIII.263).
   9.  Wilhelmina Maria Agatha (Willy) (zie XIII.266).
   10.  Johannes Joseph Cornelis (Joost), direkteur ouderenzorg, geboren op 06-08-1952 te Obdam. Op 21 jarige leeftijd ging Joost samenwonen met Peter, die toen 26 jaar oud was. Op 16-10-1998 vierden zij naast hun zilveren jubileum ook het geregistreed partnerschap, dat te Amsterdam werd voltrokken.
Samenwonend sinds 16-10-1973 te Amsterdam met Peter MAY, 26 jaar oud, hogeschooldocent economie, geboren op 20-12-1946 te Amsterdam, dochter van Piet MAY en Jannetje REBEL.
   11.  Petrus Simon Maria (Peter) (zie XIII.270).

XIII.250    Maria Elisabeth (Ria) Van KAMPEN, geboren op 20-07-1935 te Obdam. Bij het huwelijk was Ria 25 jaar en Wim 28 jaar oud. Zij kwamen te wonen op de boerderij van Wims ouders, Westerstraat 118 te Sijbekarspel. Koeien werden vervangen door bloembollen en beiden werkten hard aan een bloeiend bedrijf.
De kinderen van Ria en Wim:
1) Jack heeft samen met Adrie het bedrijf van zijn ouders overgenomen; hij woont samen met Arianne ...., secretaresse; zij hebben een zoon en een dochter; adres: Buurt 12, 1679 GE Midwoud.
2) Adri runt samen met Jack een agrarisch bedrijf; hij woont samen met Nel ....; uit een eerder huwelijk had Nel een zoon; samen met Adrie hebben zij nog twee zoons; adres: Westerstraat 118, 1655 LG Sijbekarspel.
3) Jolanda is amanuensis en woont samen met Aldo ....., musicus; zij hebben geen kinderen; adres: Pieter Baststraat 14I, 1071 TW Amsterdam.
4) Christa is bankemploy en woont samen met Gertjan Koopman, medewerker staalbouw; zij hebben geen kinderen; adres: Westerstraat 73, 1655 LG Sijbekarspel. Dochter van Adrianus Johannes (Arie) Van KAMPEN (zie XII.114) en Christina Maria Clara (Stien) BAKKER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-12-1960 te Obdam met Wilhelmus Johannes (Wim) VRIEND, 28 jaar oud, bloembollenkweker te Sijbekarspel, geboren op 22-03-1932 te Sijbekarspel, zoon van Jacob (Jaap) VRIEND en Johanna Maria Josephina (Jo) BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Maria (Jack), geboren op 22-05-1962 te Sijbekarspel.
   2.  Adrianus Johannes Maria (Adri), geboren op 25-08-1963 te Sijbekarspel.
   3.  Johanna Anna Maria (Jolanda), geboren op 04-03-1966 te Sijbekarspel.
   4.  Christina Maria Elisabeth (Christa), geboren op 15-09-1968 te Sijbekarspel.

XIII.251    Jozef Maria Joannes (Jos) Van KAMPEN, bloembollenkweker, geboren op 04-08-1937 te Obdam, overleden op 05-05-1998 te Obdam op 60-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-05-1998 te Hoorn. Bij het huwelijk waren Jos en Ans beiden 22 jaar oud. Zij kwamen te wonen op de boerderij van Blankendaal Dorpsstraat .. te Obdam. Na een korte tussenpoze aan de Bosstraat .. betrokken Jos en Ans een eigen woning aan de Dorpsstraat 251. Eerst als tuinbouwer bij ome Simon Bakker, later als medewerker in een ploeg voor aanneemklussen en tenslotte als medewerker plantsoenendienst bij de gemeente Hoorn verdiende Jos de kost. Hiernaast hielden Jos en Ans gezamenlijk enkele honderden roeden tulpen die ze in hun eigen tijd vol energie verbouwden.
Hun dierenliefde bleek onder meer uit het fokken van raszuivere Chihuahua's, waarmee zij op tentoonstellingen vele prijzen in de wacht sleepten, tot het Nederlands kampioenschap toe. Zoon van Adrianus Johannes (Arie) Van KAMPEN (zie XII.114) en Christina Maria Clara (Stien) BAKKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-11-1959 te Obdam met Anna Gerarda (Ans) WESTER, 22 jaar oud, geboren op 09-02-1937 te Obdam, dochter van Theodorus (Dirk) WESTER en Gerarda BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina Maria (Francien) (zie XIV.132).
   2.  Jozef Theodorus Maria (Jos) (zie XIV.133).
   3.  Anna Gerarda Catharina (Angelien) (zie XIV.136).

XIV.132    Christina Maria (Francien) Van KAMPEN, verkoopmedewerker, geboren op 18-06-1961 te Obdam, dochter van Jozef Maria Joannes (Jos) Van KAMPEN (zie XIII.251) en Anna Gerarda (Ans) WESTER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-06-1982 te Obdam met Joannes Simon (John) COMMANDEUR, 22 jaar oud, bedrijfsleider cacaoindustrie, geboren op 02-04-1960 te Rustenburg/Ursem, zoon van Nicolaas (Niek) COMMANDEUR en Catharina Afra (Trien) BAKKUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nadine, geboren op 27-09-1989 te Ursem.
   2.  Roscoe, geboren op 18-12-1992 te Ursem.
   3.  Mitchell, geboren op 21-04-1998 te Ursem.

XIV.133    Jozef Theodorus Maria (Jos) Van KAMPEN, in- en verkoop medewerker houthandel, geboren op 02-06-1964 te Obdam. Ze kochten de boerderij van de grootouders van Paulien en hebben deze stolp in de loop der jaren zeer fraai gerenoveerd. Zoon van Jozef Maria Joannes (Jos) Van KAMPEN (zie XIII.251) en Anna Gerarda (Ans) WESTER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-12-1985 te Opmeer met Paulina Maria (Paulien) WESTER, 20 jaar oud, acceptante, geboren op 16-12-1964 te Opmeer, dochter van Johannes Cornelis (Jan) WESTER en Margaretha Geertrudes (Gré) LAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael Jozef (Michiel), geboren op 16-04-1996 te Hoogwoud.
   2.  Christiaan Johannes (Chris), geboren op 15-04-1998 te Hoogwoud.

XIV.136    Anna Gerarda Catharina (Angelien) Van KAMPEN, kapster, geboren op 16-04-1967 te Obdam. Nadat zowel Angelien als Jos hun eerdere relaties hadden verbroken, besloten ze in 1992 samen te gaan wonen, in 1995 trouwden ze. Jos heeft uit zijn vorige relatie twee dochters. Dochter van Jozef Maria Joannes (Jos) Van KAMPEN (zie XIII.251) en Anna Gerarda (Ans) WESTER.
Samenwonend 1992, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-06-1995 te Obdam met Johannes Arnoldus Hessel (Jos) OLDENBURG, 41 jaar oud, opzichter werktuigbouwkunde, geboren op 16-03-1954 te Velsen, zoon van Cornelis (Cor) OLDENBURG en Christina Josina (Stien) van der HAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Demi, geboren op 18-11-1994 te Alkmaar.
   2.  Maxine, geboren op 12-12-1996 te Heerhugowaard.

XIII.253    Bernardus Willibrordus Simon (Ben) Van KAMPEN, chef bloembollenexport, geboren op 07-11-1938 te Obdam. Bij het huwelijk was Ben 28 jaar en Gura 22 jaar oud. Ben was eerst medewerker op het tuinbouwbedrijf van ome Jo Bakker. Vervolgens werkte hij enige jaren in de horeca te Amsterdam en van 1972 tot en met 1997 (25 jarig jubileum) werkte hij in de bloembollenexport bij V.W.S. te Egmond aan Zee/Broek op Langedijk. Vanaf 1998 zit Ben in de Vut. Zoon van Adrianus Johannes (Arie) Van KAMPEN (zie XII.114) en Christina Maria Clara (Stien) BAKKER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-12-1966 te Hoogkarspel met Gougura Thersia Maria (Gura) HOFFER, 22 jaar oud, geboren op 07-03-1944 te Grootebroek, dochter van Petrus Alphonsius Maria (Piet) HOFFER en Brigitta Hildegarda GOUTIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith Christina Brigitta (zie XIV.138).
   2.  Sinie Geertruida Maria (Cindy), geboren op 13-08-1969 te Obdam, overleden op 02-10-1969 te Alkmaar, 50 dagen oud.
   3.  Bernardus Petrus Adrianus (Benno), geboren op 23-03-1971 te Obdam.
Samenwonend sinds 08-11-1997 te Spanbroek met Claudia SCHUURMAN.

XIV.138    Judith Christina Brigitta Van KAMPEN, verkoopmedewerker, geboren op 18-05-1968 te Obdam, dochter van Bernardus Willibrordus Simon (Ben) Van KAMPEN (zie XIII.253) en Gougura Thersia Maria (Gura) HOFFER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-09-1992 te Obdam met Cornelis Johannes (Nils) REUS, 26 jaar oud, medewerker staalbouw, geboren op 21-08-1966 te Obdam, zoon van Cornelis Maria (Cees) REUS en Afra Johanna Maria SPRONK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Julia Johanna Theresia, geboren op 31-10-1994 te Obdam.
   2.  Bernardus Cornelis (Vince), geboren op 04-03-1997 te Obdam.

XIII.256    Geertruida Maria Petronella (Truda) Van KAMPEN, geboren op 02-03-1941 te Obdam. Bij het huwelijk was Truda 27 jaar en Wim 26 jaar oud. Wim was eerst medewerker in de betonbouw, maar wegens ernstige rugklachten kwam hij in de W.A.O.
De kinderen van Truda en Wim:
1. Ruben is werkzaam in de bloembollenteelt en is thuiswonend.
2. Esther rondde haar opleiding HBO-V in 1998 af, werkt als verpleegkundige in het VU-ziekenhuis te Amsterdam en is thuiswonend. Dochter van Adrianus Johannes (Arie) Van KAMPEN (zie XII.114) en Christina Maria Clara (Stien) BAKKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-11-1968 te Bergen (NH) met Wilhelmus Carolus (Wim) BEEMSTERBOER, 26 jaar oud, betonbouwer, geboren op 24-07-1942 te Haarlem, zoon van Anthonius Wilhelmus (Toon) BEEMSTERBOER en Hendrika Maria (Riek) van VLIET.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruben Wilhelmus Maria, werkt in bollenbouw, geboren op 05-09-1972 te Alkmaar.
   2.  Esther Geertruida Maria, verpleegkundige, geboren op 26-03-1975 te Alkmaar.

XIII.258    Elisabeth Maria Lidwina (Els) Van KAMPEN, geboren op 25-03-1943 te Obdam. Bij het huwelijk was Els 22 jaar en Koos 23 jaar oud. Koos werkte vanaf zijn zestiende jaar bij de Koninklijke Marine en ging met zijn ..e jaar met pensioen.
De kinderen van Els en Koos:
1. Mark woont sinds 1997 samen met Astrid .....; Mark is werkzaam in de luchtverversingstechniek en Astrid werkt bij ....; adres: Praam 56, 1713 VM Obdam.
2. Debby werkt op kantoor bij de stg. Open School te Hoorn en is thuiswonend. Dochter van Adrianus Johannes (Arie) Van KAMPEN (zie XII.114) en Christina Maria Clara (Stien) BAKKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-10-1965 te Bergen (NH) met Jacobus Johannes (Koos) van den BERG, 23 jaar oud, geboren op 31-07-1942 te Bergen (NH), overleden op 24-03-2005 te Alkmaar op 62-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Theodorus (Jaap) van den BERG en Eufemia Eduarda Agatha (Fem) van BERKUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcus Jacobus Theodorus (Mark), geboren op 30-07-1966 te Obdam.
   2.  Debby Christina Maria Lidwina, geboren op 13-05-1975 te Amsterdam.

XIII.259    Adrianus Dominicus Severinus (Aad) Van KAMPEN, verkeersleider bij de Nederlandse Spoorwegen te Alkmaar, geboren op 04-08-1945 te Obdam. Bij het huwelijk was Aad 22 jaar en Corrie 20 jaar oud. Aad werkte eerst enkele jaren op de melkwijk van zijn vader te Obdam en Hensbroek. Daarna werkte hij .. jaar bij de Hoogovens als .... Tenslotte vond hij werk bij de Nederlandse Spoorwegen, eerst als conducteur en sinds 198.. als verkeersleider te Alkmaar. Vanaf hun huwelijk woonden Aad en Corrie aan de Kerkweg .. te Obdam, vanaf 19... op hun huidige adres. Zoon van Adrianus Johannes (Arie) Van KAMPEN (zie XII.114) en Christina Maria Clara (Stien) BAKKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-12-1967 te Bergen (NH) met Cornelia Wilhelmina (Corrie) KLEVERLAAN, 20 jaar oud, geboren op 16-12-1946 te Bergen, dochter van Reinier KLEVERLAAN en Sophia Margaretha HENNEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Johannes (Arjan) (zie XIV.146).
   2.  Petrus Maria (Patrick), geboren op 13-06-1970 te Obdam.
   3.  Sophia Maria (Sylvia), geboren op 19-03-1972 te Obdam.

XIV.146    Adrianus Johannes (Arjan) Van KAMPEN, survey-engineer, geboren op 04-09-1968 te Obdam, zoon van Adrianus Dominicus Severinus (Aad) Van KAMPEN (zie XIII.259) en Cornelia Wilhelmina (Corrie) KLEVERLAAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-04-1995 te Stompetoren met Anna Elisabeth Maria (Angela) BAKKER, 24 jaar oud, mede-eigenaar verhuurbedrijf voor partytenten en horeca-benodigdheden, geboren op 22-01-1971 te Ursem, dochter van Nicolaas Thomas (Ko) BAKKER en Maria Elisabeth (Ria) VLAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Maria Cornelia, geboren op 07-11-1996 te Ursem.
   2.  Laura Elisabeth, geboren op 03-02-1999 te Ursem.

XIII.262    Lidwina Maria Cornelia (Lida) Van KAMPEN, mede-eigenaar Beukers Vloeren en Meubelen, geboren op 02-09-1947 te Obdam. Sinds 1972 woonden Ari en Lida samen, eerst aan De Dijk .. te Alkmaar, vanaf 19.. op hun huidig adres; in 1985 trouwden zij. Ari en Lida zijn de eigenaren van Beukers Vloeren en Meubelen te Langedijk en Beukers Woon- en Antiekboerderij te Warmenhuizen. Dochter van Adrianus Johannes (Arie) Van KAMPEN (zie XII.114) en Christina Maria Clara (Stien) BAKKER.
Samenwonend 1972, gehuwd op 38-jarige leeftijd op 24-10-1985 te Obdam met Adrianus Theodorus (Ari) BEUKERS, 40 jaar oud, directeur Beukers Vloeren en Meubelen, geboren op 27-06-1945 te Warmenhuizen, zoon van Theodorus (Theo) BEUKERS en Catharina Antonia Maria (To) de WIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertus Adrianus Theodorus (Hugo), geboren op 14-01-1981 te Obdam.
   2.  Lidwina Maria Christina (Lisette), geboren op 27-10-1983 te Alkmaar.
   3.  Eva Wilhelmina Maria, geboren op 26-01-1987 te Alkmaar.

XIII.263    Joannes Jozef Leonardus (Hans) Van KAMPEN, leraar, geboren op 27-11-1949 te Obdam. Bij hun huwelijk waren Hans en Els allebei 22 jaar oud. Zij woonden eerst vier jaar aan de Koninginneweg 50 te Opmeer, vervolgens ruim zeven jaar aan de Ch. v.d. Nootstraat 25 te Hoogwoud en vanaf 1984 op hun huidige adres. Hans is leraar Nederlands op de GSG-Schagen; Els werkte als kleuterleidster en later peuterleidster tot 1985. Hans is de samensteller van dit genealogisch onderzoek. Zoon van Adrianus Johannes (Arie) Van KAMPEN (zie XII.114) en Christina Maria Clara (Stien) BAKKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-04-1972 te Wognum met Elisabeth Margaretha (Els) SCHIPPER, dochter van Cornelis Johannes (Cees) SCHIPPER en Margaretha Elizabeth (Grietje) PRONK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Margaretha Christina (Ilse), geboren op 26-07-1976 te Hoogwoud.
   2.  Eveline Cornelia Adriana, geboren op 03-06-1980 te Opmeer.
   3.  Erik Elisabeth Johannes, geboren op 27-03-1984 te Hoorn.

XIII.266    Wilhelmina Maria Agatha (Willy) Van KAMPEN, geboren op 21-11-1950 te Obdam. Bij het huwelijk was Wil 22 jaar en Ger 24 jaar oud. In 1991 werd het huwelijk officieel ontbonden. Wil verhuisde met haar kinderen van de Akkerstraat .. in Obdam naar het huidig adres, waar Barend al woonde. Dochter van Adrianus Johannes (Arie) Van KAMPEN (zie XII.114) en Christina Maria Clara (Stien) BAKKER.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 22-06-1973 te Obdam, gescheiden 1991 van Gerardus Maria (Ger) SCHOLTE, musicus, geboren op 20-10-1948 te Rotterdam, zoon van Hendrikus Theodorus Maria SCHOLTE en Gerarda van de VOORT.
Samenwonend (2) sinds 01-05-1992 te Obdam met Barend Peter WOUTERS, 44 jaar oud, geboren op 24-12-1947 te Hengelo (Ov), zoon van Peter WOUTERS en Geertje PETERSEN.
Uit de eerste relatie:
   1.  Hendrikus Theodorus Maria (Harold), geboren op 07-11-1976 te Alkmaar.
   2.  Wilhelmus Maria Gerardus (William), geboren op 19-07-1980 te Obdam.
   3.  Adriana Maria Christina (Shari), geboren op 19-06-1985 te Obdam.

XIII.270    Petrus Simon Maria (Peter) Van KAMPEN, keurmeester, geboren op 08-01-1955 te Alkmaar. Na hun huwelijk kwamen Peter en Gerda te wonen in Opmeer in de Meeuwenstraat... In 198.. verhuisden ze naar 't Zand, toen Peter zijn baan als medewerker bloembollenexport verruilde voor die van keurmeester bij de bloembollenkeuringsdienst te Lisse met asl werkterrein de gemeente Zijpe. Zoon van Adrianus Johannes (Arie) Van KAMPEN (zie XII.114) en Christina Maria Clara (Stien) BAKKER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-02-1980 te Obdam met Geertruida Catharina Maria (Gerda) BREG, 23 jaar oud, geboren op 24-02-1957 te Andijk, dochter van Petrus Cornelis (Piet) BREG en Johanna Geertruida Theresa (Jopie) MOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bart Petrus Adrianaus, geboren op 13-12-1990 te Den Helder.
   2.  Rick Petrus Adrianus, geboren op 01-02-1993 te Den Helder.
   3.  Yoni Anna Christina, geboren op 11-02-1998 te Den Helder.

XII.117    Anna Maria (Anne) Van KAMPEN, geboren op 26-10-1906 te Obdam, overleden op 09-07-1979 te De Weere/Opmeer op 72-jarige leeftijd. Bij het huwelijk was Anne 26 jaar en Jan 28 jaar oud. Jan had samen met zijn broer Coreen tuinderij te De Weere. Jan leed aan een ernstige ziekte, waardoor hij gedurende de laatste 14 jaar van zijn leven bedlegerig was; Anne verzorgde hem met veel toewijding. Om nog wat extra te verdienen in die moeilijke jaren stonden Anne en Jan op diverse kermissen in West-Friesland met een snoepkraam.
De kinderen van Anne en Jan:
1) Jan is havenarbeider en ongehuwd, adres: Westerstraat 66, 1655 LE Sijbekarspel.
2) Simen, beroep havenarbeider, huwt op 06-09-1963 te Harenkarspel met Anna Maria Duineveld; zij hebben een dochter; adres: Driestedenweg 104, 1661 BK De Weere, 0229-582396.
3) Niek, bouwvakker van beroep, huwt op 22-11-1961 te Ursem met Catharina Maria Koppes; zij hebben een zoon en twee dochters; adres: Bernhardstraat 8, 1633 JJ Avenhorn.
4) Els is ongehuwd; Pastoor Tetterodestraat 29, 1662 BB De Weere.
5) Jaap is ongehuwd en medewerker op de sociale werkplaats te Hoorn; adres: Pastoor Tetterodestraat 33, 1662 BB De Weere.
6) Arie is hovenier en huwt op 04-07-1979 te Noordwijkerhout met Maria J. G. Hermans; zij hebben een zoon en een dochter; adres: Driestedenweg 95, 1661 BJ De Weere.
7) Cor is fabrieksarbeider en ongehuwd; adres: Pastoor Tetterodestraat 26, 1662 BB De Weere.
8) Maria Elizabeth wordt slechts ruim n maand oud.
9) Joop, met het beroep typograaf, huwt te Sijbekarspel op 11-09-1968 met Wijnanda M. van Diepen; zij hebben een zoon en een dochter; adres: Beatrixlaan 1, 1661 BM De Weere. Dochter van Simon Van KAMPEN (zie XI.42) en Elisabeth (Betje) GROOT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-06-1934 te Obdam, gehuwd voor de kerk op 13-06-1934 te Obdam met Johannes (Jan) ROOD, 29 jaar oud, agrarier, geboren op 17-01-1905 te Hoogwoud, overleden op 21-11-1962 te De Weere op 57-jarige leeftijd, zoon van Jan ROOD en Marijtje KOOMEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Simon, geboren op 10-03-1935 te De Weere.
   2.  Simon Johannes (Simen), geboren op 24-02-1936 te De Weere.
   3.  Nicolaas Adrianus (Niek), geboren op 07-02-1937 te De Weere.
   4.  Elizabeth Maria (Els), geboren op 22-01-1938 te De Weere.
   5.  Jacobus Johannes (Jaap), geboren op 02-07-1939 te De Weere.
   6.  Adrianus Cornelis (Arie), geboren op 03-10-1940 te De Weere.
   7.  Cornelis Johannes (Cor), geboren op 23-08-1942 te De Weere.
   8.  Maria Elizabeth (Marie), geboren op 18-04-1944 te De Weere, overleden op 23-05-1944 te De Weere, 35 dagen oud.
   9.  Johannes Antonius (Joop), geboren op 09-07-1945 te De Weere.

XII.119    Maria (Marie) Van KAMPEN, geboren op 07-06-1908 te Spierdijk/Obdam, overleden op 14-06-2005 te Hoorn op 97-jarige leeftijd. Bij het huwelijk was Marie 21 jaar en Jan 28 jaar oud. Jan heeft diverse beroepen uitgeoefend. Marie woont sinds 1985 in het Bejaardenhuis Westerhaven, Kamer 320, Achterom 1, 1621 KP Hoorn, 0229-211627.
De kinderen van Marie en Jan:
1) Theo is gehuwd geweest met H. Parlevliet; zij runden een hotel te Katwijk en kregen vier kinderen, 2 jongens en 2 meisjes; in 1986 volgde een scheiding; Theo is met pensioen en woont te Alicante in Spanje.
2) Siem is grondwerker en gehuwd met Martha Klijn; zij kregen vier kinderen, alle dochters; zij woonden eerst in Hoorn, later in Medemblik en nu weer in Hoorn; adres: Betje Wolffplein 62 Hoorn.
3) Cor is kapper en gehuwd met Aaltje Regtop; zij hebben twee zoons; adres: Stakmanbossestraat 32, 1781 SZ Den Helder, 0223-615628
4) Arie is magazijnmedewerker en gehuwd met Johanna Groen; zij hebben een dochter; adres: Jan van Galenstraat 45, 1215 LD Hilversum, 035-6400168
5) Greetje is ongehuwd en werkt op de sociale werkplaats te Hoorn; adres: Kantbeugel 18, 1648 HW De Goorn, 0229-543612
6) Jan is leraar wis- en natuurkunde en gehuwd met Ria Mulder, verpleegkundige IC; zij hebben twee zoons; adres: Arin Schoutenstraat 22, 1648 KR De Goorn, 0229-541535
7) Nico is horlogemaker en gehuwd met Martha Out; Martha is op 06-10-1996 overleden op 53 jarige leeftijd; zij hebben een zoon; adres: Boerhaavestraat 17, 1782 AA Den Helder, 0223-628716
8) Elly is PTT-medewerkster en gehuwd met Jan de Veer, sporthalbeheerder; zij heben een zoon en een dochter; adres: Lotterstraat 19, 2021 TE Haarlem, 023-5271550
9) Peter is timmerman en gehuwd met Atie Broers; zij hebben een zoon en een dochter; adres: Wagenaarstraat 2, 1695 BV Blokker, 0229-245938
10) Frans is PTT-medewerker en gehuwd geweest met T. Hoogedijk (gescheiden in 1996); zij hebben twee zoons en woonden in Wervershoof; Frans woont nu samen met Annet Deen; adres: Emmalaan 15, Hoorn, dochter van Simon Van KAMPEN (zie XI.42) en Elisabeth (Betje) GROOT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-05-1930 te Spierdijk met Johannes (Jan) LINDEBOOM, 28 jaar oud, grondwerker/spoorwegbeambte, geboren op 12-03-1902 te Wervershoof / Opmeer, overleden op 30-04-1983 te Hoorn op 81-jarige leeftijd, zoon van Dirk LINDEBOOM en Grietje MAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus (Theo), geboren op 26-05-1932 te Obdam.
   2.  Simon Johannes (Siem), geboren op 14-11-1933 te Hoorn.
   3.  Cornelis (Cor), geboren op 30-04-1935 te Hoorn.
   4.  Adrianus Nicolaas (Arie), geboren op 20-12-1936 te Hoorn.
   5.  Margaretha Elisabeth (Gré), geboren op 09-03-1939 te Hoorn.
   6.  Johannes Maria (Jan), geboren op 27-03-1941 te Hoorn.
   7.  Nicolaas (Nico), geboren op 22-02-1943 te Hoorn.
   8.  Elisabeth (Elly), geboren op 20-07-1945 te Hoorn.
   9.  Petrus (Peter), geboren op 19-08-1949 te Hoorn.
   10.  Franciscus (Frans), geboren op 03-10-1952 te Hoorn.

XII.120    Johannes (Jan) Van KAMPEN, veehouder, geboren op 07-04-1911 te Beemster, overleden op 04-02-1993 te Spierdijk op 81-jarige leeftijd. Jan was veehouder op de Zonnewijzer, de boerderij van zijn vader. De Zonnewijzer bestond uit twee boerderijen, vroeger bewoond door burgemeester Dekker van Obdam. Omstreeks 1920 werd deze boerderij betrokken door Simon (18 5 1879). Het land lag een stuk verder op de plaats waar tegenwoordig de Nieuwe Zonnewijzer staat, sinds in 1974 de oude Zonnewijzer door kortsluiting in vlammen was opgegaan.
Toen in 1961 Neel door een hartaanval plotseling overleed, bleef Jan achter met zeven kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Zoon van Simon Van KAMPEN (zie XI.42) en Elisabeth (Betje) GROOT.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 09-05-1944 te Obdam met Cornelia Wilhelmina (Neeltje) WIT, 32 jaar oud, geboren op 19-06-1911 te Zijdewind, overleden op 22-02-1961 te Spierdijk/Obdam op 49-jarige leeftijd, dochter van Jacobus WIT en Geertruida BLAUW.
Gehuwd (2) met Maria Anna (Marie) van DAM, geboren op 09-01-1912 te Spierdijk, overleden op 20-12-1993 te Hoorn op 81-jarige leeftijd, dochter van Jaap van DAM. {Zij was eerder ondertrouwd 1970 met nn TUNISSEN.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth Geertruida Maria (Els) (zie XIII.292).
   2.  Geertruida Cornelia Maria (Trudy) (zie XIII.294).
   3.  Christina Anna Maria (Ina) (zie XIII.296).
   4.  Wilhelmina Catharina Maria (Willy) (zie XIII.299).
   5.  Martha Anna Maria (Marry) (zie XIII.301).
   6.  Catharina Geertuida Maria (Tiny) (zie XIII.303).
   7.  Simon Jacobus Johannes (Sam), loodgieter, geboren op 07-07-1956 te Spierdijk/Obdam, overleden op 19-02-2012 te Spierdijk op 55-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-02-2012 te Schagen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-02-1987 te Hoorn met Mary Elisabeth HEIDA, 33 jaar oud, horecamedewerkster, geboren op 15-09-1953 te Noord-Beemster, dochter van Jan HEIDA en Maria SCHULTZ.

XIII.292    Elisabeth Geertruida Maria (Els) Van KAMPEN, bejaardenhulp, geboren op 21-04-1945 te Spierdijk/Obdam. Raoul woont samen met Ingrid Bot. Juliëtte woont samen met Ron Wever. Dochter van Johannes (Jan) Van KAMPEN (zie XII.120) en Cornelia Wilhelmina (Neeltje) WIT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-10-1969 te Obdam met Cornelis (Cor) KOEMAN, 25 jaar oud, huisschilder, geboren op 11-04-1944 te Alkmaar, zoon van Klaas KOEMAN en Jeanne SCHROëR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rudolf Nicolaas Johannes (Raoul), geboren op 12-12-1970 te Ursem.
   2.  Juliëtte Adriana Cornelia, geboren op 11-05-1973 te Ursem.

XIII.294    Geertruida Cornelia Maria (Trudy) Van KAMPEN, verkoopster, geboren op 26-06-1946 te Spierdijk/Obdam, dochter van Johannes (Jan) Van KAMPEN (zie XII.120) en Cornelia Wilhelmina (Neeltje) WIT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-05-1972 te Obdam met Robertus Christiaan (Rob) MUNTER, 25 jaar oud, horeca-manager, geboren op 17-03-1947 te Middenmeer, zoon van L. MUNTER en A. KLOOSTERHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen Robert Christiaan, geboren op 02-03-1973 te Alkmaar.
   2.  Barbara Larissa, geboren op 14-08-1976 te Ursem.

XIII.296    Christina Anna Maria (Ina) Van KAMPEN, serveerster, geboren op 21-05-1948 te Spierdijk/Obdam. Het huwelijk tussen Ina ern Frans werd officieel ontbonden in 19... Vanaf 1982 woonde Ina samen met Geis, die ook gescheiden was. Geis heeft twee kinderen Anja en Erik. Dochter van Johannes (Jan) Van KAMPEN (zie XII.120) en Cornelia Wilhelmina (Neeltje) WIT.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 27-08-1970 te Obdam met Franciscus Cornelis (Frans) KOENIS, horeca-manager, geboren te Obdam, zoon van Cor KOENIS.
Samenwonend (2) 1982, gehuwd op 43-jarige leeftijd op 21-01-1992 te Schoorl met Geesinus Adrianus (Geis) ARENDS, 45 jaar oud, geboren op 27-08-1946 te Zoetermeer, zoon van Jan Hendrik ARENDS en Jansje den HERTOG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Robertus Johannes Cornelis (Robin), geboren op 30-07-1972 te Obdam.

XIII.299    Wilhelmina Catharina Maria (Willy) Van KAMPEN, geboren op 24-06-1950 te Spierdijk/Obdam. Reeds voor hun huwelijk emigreerden zij op 21 maart 1975 naar Canada. Dochter van Johannes (Jan) Van KAMPEN (zie XII.120) en Cornelia Wilhelmina (Neeltje) WIT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-10-1971 te Obdam met Johannes Petrus Antonius (Jan) STAM, aannemer, geboren te Berkhout, zoon van Jo STAM en Johanna HOOGENWERF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel John, geboren op 14-10-1976 te Simcoe Ontario.
   2.  Esther Cornelia, geboren op 11-06-1978 te Simcoe Ontario.
   3.  Jonathan Michael, geboren op 15-04-1984 te Simcoe Ontario.

XIII.301    Martha Anna Maria (Marry) Van KAMPEN, franchisenemer, geboren op 10-03-1952 te Spierdijk/Obdam, dochter van Johannes (Jan) Van KAMPEN (zie XII.120) en Cornelia Wilhelmina (Neeltje) WIT.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-01-1973 te Obdam met Alfred Christiaan HOOSEMANS, 21 jaar oud, Media-Express bladenman, geboren op 13-08-1951 te Vlaardingen, zoon van Jan HOOSEMANS en Chris LAURENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith Paula, geboren op 05-05-1976 te Schagen.
   2.  Fred Paul, geboren op 08-02-1978 te Schagen.
   3.  Nathalie Maria, geboren op 27-01-1985 te Schagen.

XIII.303    Catharina Geertuida Maria (Tiny) Van KAMPEN, huisvrouw, geboren op 21-08-1953 te Spierdijk/Obdam, dochter van Johannes (Jan) Van KAMPEN (zie XII.120) en Cornelia Wilhelmina (Neeltje) WIT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-05-1984 te Ibiza (Spanje) met Adrianus Nicolaas (Aik) de BOER, 27 jaar oud, geboren op 18-11-1956 te Wervershoof, zoon van Jan de BOER en Trien TESSELAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Denise, geboren op 22-12-1985 te Hoorn.

XII.124    Martha Geertruida Van KAMPEN, geboren op 07-05-1912 te Beemster, overleden op 21-02-1957 te Den Helder op 44-jarige leeftijd. Bij het huwelijk was Martha 21 jaar en Niek 23 jaar oud. Na het vroegtijdig overlijden van Martha trouwde hij voor de tweede maal te Vierlingsbeek op 22-04-1958 met Mien (Wilhelmina Jozina Petronella) Stevens, geb. Venray 19-06-1910. Zij overleed te ..... op ..-..-19... Niek trouwde nog een derde keer met Marie Bruin, geb. Noord-Scharwoude.
De kinderen van Martha en Niek:
1) Corry is met ... van de Made, beroep ..... ; zij hebben .. kinderen, .. jongens en .. meisjes; adres: De Kreyenbeek 69, 5553 BB Valkenswaard, 040-2018154.
2) Frans is in 19.. gehuwd te ..... met Truus ..... ; Frans is leraar schilderen en is .. jaar adjunct-directeur geweest van ..... ; zij hebben een zoon, .....; adres: Eechofstraat 12, 5704 AV Helmond, 0492-512722.
3) Elly is in 19.. gehuwd te ..... met ..... Vlastra, beroep ..... ; zij hebben .. kinderen, .. jongens en .. meisjes; adres: Petronella Vutestraat 335, 2286 VB Rijswijk, 070-3931108.
4) Ria is in 19.. gehuwd te ..... met ..... Willems, beroep .....; zij hebben .. kinderen, .. jongens en .. meisjes; adres: De Bergkamp 21, 5825 AE Overloon, 0478-641283.
5) Ida is in 19.. gehuwd te ..... met ..... van Bergen, beroep, .....; zij hebben .. kinderen, .. jongens en .. meisjes; adres: Boschdijk 259, 5612 HJ Eindhoven, 040-2431302.
6) Willy is in 19.. gehwd te ..... met ..... Drabbels, beroep .....; zij hebben .. kinderen, .. jongens en .. meisjes; adres: Etnalaan 16, 5801 KA Venray, 0478-584182.
7) Marry is in 19.. gehuwd te ..... met Frans Cobussen; jarenlang waren zij eigenaars van een hotel-caf-restaurant; beiden werken nog steeds in de horeca; zij hebben een zoon, Frank; adres: Oude Baan 68, 6596 DG Milsbeek.
8) Tineke is in 19.. gehuwd te ..... met ..... Kuenen, beroep .....; zij hebben .. kinderen, .. jongens en .. meisjes; adres: Groeningsestraat 3, 5826 AA Groeningen.
9) Annelies is in 19.. gehuwd te ..... met ..... Bernardo, beroep .....; zij hebben .. kinderen, .. jongens en .. meisjes; adres: Puttershof 30, 6091 VC Gennep, 0485-512666.
10) Gerard is in 19.. gehuwd te ..... met ....., beroep .....; zij hebben .. kinderen, .. jongens en .. meisjes; adres: Zwaluwweg 96, 6591 BB Gennep, 0485-513939. Dochter van Simon Van KAMPEN (zie XI.42) en Elisabeth (Betje) GROOT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-09-1933 te Den Helder met Nicolaas Bonefacius (Niek) ZIJP, 23 jaar oud, schilder, geboren op 14-05-1910 te Noord-Scharwoude, overleden op 19-08-1989 te Utrecht op 79-jarige leeftijd, zoon van Ide ZIJP en Cornelia BOLTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Elisabeth (Corry), geboren op 18-11-1934 te Den Helder.
   2.  Franciscus Simon (Frans), geboren op 04-10-1936 te Den Helder.
   3.  Elisabeth Maria (Elly), geboren op 12-08-1939 te Den Helder.
   4.  Maria Martha (Ria), geboren op 14-06-1942 te Den Helder.
   5.  Ida Maria, geboren op 05-08-1944 te Den Helder.
   6.  Willebrorda Maria (Willy), geboren op 16-11-1946 te Den Helder.
   7.  Martha Augusta Maria (Marry), geboren op 28-05-1948 te Den Helder.
   8.  Catharina Maria Agnes (Tineke), geboren op 19-11-1949 te Den Helder.
   9.  Agnes Elisabeth Maria (Annelies), geboren op 07-08-1951 te Den Helder.
   10.  Gerardus Egidius Maria (Gerard), geboren op 16-10-1953 te Den Helder.

XI.45    Wilhelmina (Mina) Van KAMPEN, geboren op 21-05-1881 te Spierdijk, overleden op 15-02-1958 te Spierdijk op 76-jarige leeftijd. Bij het huwelijk was Mina .. jaar en Piet .. jaar oud. Mina en Piet hebben enkele jaren gewoond op de Koningspade te Opmeer op de eerste boerderij achter Aurora, de voormalige melkfabriek. Daarna verhuisden ze naar Noord Spierdijk op de boerderij van Agie (....) en Bernard de Jong, huidig adres Noord Spierdijkerweg 214. Na hun dood in 1958, ze stierven achter elkaar binnen drie weken, zetten hun drie ongehuwde zoons, Pe, Adriaan en Piet, het veehoudersbedrijf voort tot ca. 1980 op "biologische" wijze: ze gebruikten geen kunstmest op hun land. Het land achter hun boerderij, alsmede de boerderij, werden verkocht aan de fa. Koopman. Het land tegenover de boerderij werd overgedaan aan Jan van Kampen (....). De zogeheten drie gebroeders trokken in het bejaardentehuis te Spierdijk, waar ze alle drie overleden.
De jongste broer, Jo, was vanaf 07-09-1933 minderbroeder bij de Franciskanen (OFM) en werd op 03-03-1940 priester gewijd, pater Quirinus. Vanaf 03-10-1950 was hij missionaris in Brazili, waar hij door een noodlottig auto-ongeval om het leven kwam. "Vele jaren was hij gardiaan voor zijn broeders, pastor voor zijn mensen, direkteur van het gedrukte woord, hoeder van archieven. In alles gaf hij er blijk van verheugd te zijn in de Heer en opgewekt en met reden dankbaar, zoals Franciscus dat zo graag zag in zijn volgelingen." (Aldus Luciano Brod, minister-provinciaal te Belo Horizonte, Brazili), dochter van Arien Van KAMPEN (zie X.27) en Maartje KARSTEN.
Gehuwd voor de kerk 1905 met Petrus (Piet) GROOT, veehouder, geboren op 28-04-1880 te Opmeer, gedoopt op 29-04-1880 te Opmeer, overleden op 21-01-1958 te Spierdijk op 77-jarige leeftijd, zoon van Piet GROOT en Dieuwertje REUZENAAR, veehoudster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Adrianus (Pé), geboren op 20-03-1906 te Opmeer, overleden op 07-10-1982 te Spierdijk/Obdam op 76-jarige leeftijd.
   2.  Adrianus Petrus (Adriaan), geboren op 28-07-1908 te Opmeer, overleden op 10-07-1983 te Spierdijk/Obdam op 74-jarige leeftijd.
   3.  Petrus Joseph (Piet), geboren op 12-03-1911, overleden op 13-03-1991 te Spierdijk/Obdam op 80-jarige leeftijd.
   4.  Joseph Petrus (Jo), pater Brazilië, geboren op 30-11-1913 te Spierdijk/Obdam, overleden op 17-12-1990 te Abaeté (Brazilië) op 77-jarige leeftijd.

XI.48    Gertrudis (Geertje) Van KAMPEN, geboren op 11-04-1885 te Spierdijk/Obdam, overleden op 24-09-1923 te Bobeldijk/Berkhout op 38-jarige leeftijd, kinderen:
1. Lena (Helena Maria)22-07-1909Bobeldijk-Bht09-10-1978 (69 jaar)Zijdewind
2. Marie (Maria Helena)24-09-1910Bobeldijk-Bht09-06-1992 (81 jaar)Bobeldijk-Wkl
3. Jan (Johannes Adrianus)22-10-1911Bobeldijk-Bht14-01-1968 (56 jaar)Hoorn (zhs)
4. Martha (Martha Gertruidis)23-11-1912Bobeldijk-Bht
5. Arie (Adrianus Petrus)17-11-1913Bobeldijk-Bht
6. Cor (Cornelis Jozef)20-11-1914Bobeldijk-Bht
7. Dina (Eduarda Laurentia)09-12-1915Bobeldijk-Bht
8. Piet (Petrus Nicolaas)20-11-1916Bobeldijk-Bht29-11-1994 (78 jaar)Rijswijk
9. Niek (Nicolaas)03-11-1917Bobeldijk-Bht29-07-1968 (50 jaar)Hoorn (zhs)
10. Bernard (Bernardus)06-02-1919Bobeldijk-Bht03-01-1996 (76 jaar)Bobeldijk-Wkl
11. Hil (Hillebrandus)01-05-1920Bobeldijk-Bht12-04-1923 (bijna 3 jaar) Bobeldijk-Bht
12. Truus (Geertruida)16-05-1921Bobeldijk-Bht25-05-1922 ( 1 jaar)Bobeldijk-Bht
13. Lau (Laurentius)15-07-1922Bobeldijk-Bht24-01-1993 (70 jaar)Hoorn (zhs)
14. Hil (Hillebrandus)24-09-1923Bobeldijk-Bht24-06-1993 (69 jaar)Bobeldijk-Wkl

bijzonderheden: Bij het huwelijk was Geertje 23 jaar en Klaas 25 jaar oud. Zij betrokken de voor hen in 1908
gebouwde boerderij "Het Klaverblad" in de Bobeldijk 130. De boerderij kostte destijds
? 8.000,=. Geertje overleed bij de geboorte van har veertiende kind, Hil. Klaas (broer van Arie, zie Jan van Kampen IX:39) bleef achter met twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar! In eerste instantie werden enkele kinderen ondergebracht bij familieleden. Zo woonde Dina vier jaar lang bij oom Lou Klaver, verbleef Piet een tijdje bij tante Aagje en Maarten Broers (zie X:A.9), logeerde Niek een paar jaar bij tante Mina en oom Piet Groot (zie X:A.10) en kwam Bernard terecht bij Oom Piet van Kampen (zie X:F.1), maar keerde na drie maanden weer terug omdat hij steeds ruzie had met een nichtje van hem. Tenslotte keerden alle kinderen terug naar huis en met elkaar slaagden zij erin om zonder moeder het huishouden te voeren.
In de crisistijd verkocht Klaas de koeien en begon een tuinderij. Maar Klaas was geen tuinder en na enige tijd werden de koeien, zij het tegen een veel hogere prijs, teruggekocht. Om de schulden wat te lenigen nam Klaas enkele jaren een nevenbaan als kassier van de Boerenleenbank te Spierdijk. Bij zijn overlijden in 1931 bleven zijn twaalf kinderen - nu in de leeftijd van 8 tot 22 jaar - echter met een schuld van ? 35.000,= zitten.
Tegen de wil van familieleden, die de boerderij met landerijen wilden verkopen, zetten de kinderen toch met succes het boerenbedrijf voort en wisten zich uiteindelijk van alle schulden te verlossen. Vier van de twalf kinderen trouwden in de loop van de tijd, acht kinderen bleven trouwden niet en bleven op "Het Klaverblad" wonen en werken.
Enkele jaartallen uit de geschiedenis van dit gezin:
1923 + moeder : vader en 12 kinderen van 0 tot 14 jaar
1931 + vader : 12 kinderen van 8 tot 22 jaar (8 jongens en 4 meisjes)
1934 x Lena : 8 jongens en 3 meisjes van 11 tot 23 jaar.
1939 x Martha : 8 jongens en 2 meisjes van 16 tot 28 jaar
1946 x Cor : 7 mannen en 2 vrouwen van 23 tot 35 jaar
1954 x Piet : 6 mannen en 2 vrouwen van 31 tot 43 jaar
1968 + Jan en Niek : 4 mannen en 2 vrouwen van 45 tot 57 jaar
1992 + Marie : 4 mannen en 1 vrouw van 69 tot 79 jaar
1993 + Lau en Hil : Bernard 74, Dina 78 en Arie 80 jaar
1996 + Bernard : Dina 81 jaar en Arie 83 jaar

De kinderen van Geertje en Klaas:
-1- Lena trouwde te Spierdijk op 18-10-1934 met Piet (Petrus) Mul, geb. 't Veld 02-08-1909, ov. Zijdewind in 1991, zv. Pieter Mul en Agatha Groot; zij hebben gewoond in de Wogmeer en daarna in Zijdewind.
-2- Marie bleef ongehuwd.
-3- Jan bleef ongehuwd.
-4- Martha trouwde te Spierdijk op 27-04-1939 met Jan (Johannes) Huisman, geb. Wervershoof 23-01-1913, zv. Pieter Huisman en Divera Koopman; zij hebben gewoond op een boerderij naast de hulpkerk van Hem-Venhuizen en daarna op een boerderij aan de Zuiddijk. Zij wonen nu aan de Elbaweg te Venhuizen.
-5- Arie bleef ongehuwd. Adres: Bobeldijk 130, 1647 CM Bobeldijk.
-6- Cor trouwde te Spierdijk op 01-05-1946 met Gr (Margaretha) Boots, geb. Bobeldijk 12-05-1922, dv. Jan Boots en Jansje Zwart; zij hebben gewoond in Dorregeest-Uitgeest op de boerderij van Lou Klaver, een oom van Cor.
-7- Dina bleef ongehuwd. Adres: Bobeldijk 130, 1647 CM Bobeldijk.

-8- Piet trouwde te Haarlem op 29-12-1954 met Sjaan Kersten, geb. Haarlem 15-02-1922, ov. Rijswijk 03-06-1986 (64 jaar). Piet was op studie geweest en werd daarna gemeente-ambtenaar te Haarlem.
-9- Niek bleef ongehuwd.
-10- Bernard bleef ongehuwd.
-11- Hil werd bijna 3 jaar en overleed aan de Spaanse griep.
-12- Truus was nauwelijks n jaar geworden of ze overleed ook aan de Spanse griep.
-13- Lau bleef ongehuwd; jarenlang tot circa 1950 werkte hij bij oom Simon (X:E.1) op de boerderij.
-14- Hil bleef ongehuwd. Dochter van Arien Van KAMPEN (zie X.27) en Maartje KARSTEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-06-1908 te Spierdijk met Nicolaas (Klaas) KLAVER, 25 jaar oud, veehouder, geboren op 29-09-1882 te Spierdijk/Berkhout, overleden op 02-04-1931 te Bobeldijk/Berkhout op 48-jarige leeftijd, zoon van Johannes KLAVER en Leentje SCHILDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Maria (Lena), geboren op 22-07-1909 te Bobeldijk, overleden op 09-10-1978 te Zijdewind op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-10-1934 te Spierdijk met Petrus (Piet) MUL, 25 jaar oud, geboren op 02-08-1909 te 't Veld, overleden te Zijdewind, zoon van Pieter MUL en Agatha GROOT.
   2.  Maria Helena (Marie), geboren op 24-09-1910 te Bobeldijk, overleden op 09-06-1992 te Bobeldijk op 81-jarige leeftijd.
   3.  Johannes Adrianus (Jan), geboren op 22-10-1911 te Bobeldijk, overleden op 14-01-1968 te Hoorn op 56-jarige leeftijd.
   4.  Martha Gertrudis, geboren op 23-11-1912 te Bobeldijk.
Gehuwd met Johannes (Jan) HUISMAN, geboren op 23-01-1913 te Wervershoof, zoon van Pieter HUISMAN en Divera KOOPMAN.
   5.  Adrianus Petrus (Arie), geboren op 17-11-1913 te Bobeldijk.
   6.  Cornelis Jozef (Cor), geboren op 20-11-1914 te Bobeldijk.
Gehuwd met Margretha (Gré) BOOTS, geboren op 12-05-1922 te Bobeldijk, dochter van Jan BOOTS en Jansje ZWART.
   7.  Eduarda Laurentina (Dina), geboren op 09-12-1915 te Bobeldijk.
   8.  Petrus Nicolaas (Piet), geboren op 20-11-1916 te Bobeldijk, overleden op 29-11-1994 te Rijswijk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 29-12-1954 te Haarlem met Sjaan KERSTENS, 32 jaar oud, geboren op 15-02-1922 te Haarlem, overleden op 03-06-1986 te Rijswijk op 64-jarige leeftijd.
   9.  Nicolaas, geboren op 03-11-1917 te Bobeldijk, overleden op 29-07-1968 te Hoorn op 50-jarige leeftijd.
   10.  Bernardus (Bernard), geboren op 06-02-1919 te Bobeldijk, overleden op 03-01-1996 te Bobeldijk op 76-jarige leeftijd.
   11.  Hillebrandus (Hil), geboren op 01-05-1920 te Bobeldijk, overleden op 12-04-1923 te Bobeldijk op 2-jarige leeftijd.
   12.  Geertruida (Truus), geboren op 16-05-1921 te Bobeldijk, overleden op 25-05-1922 te Bobeldijk op 1-jarige leeftijd.
   13.  Laurentius (Lau), geboren op 15-07-1922 te Bobeldijk, overleden op 24-01-1993 te Hoorn op 70-jarige leeftijd.
   14.  Hillebrandus (Hil), geboren op 24-09-1923 te Bobeldijk, overleden op 24-06-1993 te Bobeldijk op 69-jarige leeftijd.

XI.49    Petrus (Piet) Van KAMPEN (Dunne Piet), landman, later glastuinder, geboren op 30-03-1887 te Obdam/Spierdijk, overleden op 10-04-1975 te Zwaag op 88-jarige leeftijd. De vader van Piet overlijdt in 1892, Piet is dan vier jaar. In 1895 hertrouwt zijn moeder met Pieter Ruiter. Van 1900 tot 1902 is Piet op kostschool bij de paters in St. Michielsgestel, waar hij onder andere Franse lessen volgt (zie verderop de naam van hun huis in Zwaag). Bij het huwelijk was Piet 25 jaar en Duw 21 jaar oud. Duw was enige dochter. Vijf van hun vijftien kinderen stierven al als baby.
Piet en Duw hebben gewoond op Noord Spierdijk op de derde boerderij over het spoor, waarschijnlijk De Oude Hofstee (zie X:E.1). Als vrijgezel had Piet deze boerderij reeds in bezit. Tegenover hem woonde ook een Piet van Kampen (zie X:H.1), "dikke Piet" genaamd. Als onderscheid kreeg Piet destijds de naam "dunne Piet". In 1918 verhuisde het gezin naar Zwaag, waar Huize Beau Regard werd betrokken, het huis met stallen van Duws ouders, die in Hoorn gingen rentenieren. Piet reisde enkele keren af naar het Westland om zich in de glastuinbouw te verdiepen en liet ook spoedig kassen bouwen, waarin onder andere bessen en druiven werden geteeld. Tot na de tweede wereldoorlog hield hij nog wat koeien aan, maar toen bleek dat zijn zoons daarin geen interesse stelden, werd het vee tenslotte verkocht.
Naast de landerijen in Noord Spierdijk breidden de bezittingen in Zwaag zich ook uit na het overlijden van de ouders van Duw. Tegenover hun woning bezat het echtpaar nog een boerderij, waar zoon Arie later kwam te wonen en naast hen had Piet nog een woning gekocht, waarin enkele kinderen enige tijd hebben gewoond, ondere andere Piet en Truus.
Piet bekleedde diverse openbare functies:
? 22-03-1922 bestuurslid Boerenleenbank
? 03-09-1922 lid gemeenteraad Zwaag, tot 03-09-1957 (35 jaar!)
? 01-09-1926 wethouder van Zwaag, ook tot 1957!
? 1935 secretaris-penningmeester van het waterschap Oosterpolder
? 1940 lid van het Armenbestuur
? 1941 kassier van de Boerenleenbank.
Van 01-08-1918 tot 22-11-1961 was Piet lid van het kerkkkoor, ruim 43 jaar, zodat hij in 1961 tot erelid werd benoemd. Voor zijn kerkelijke verdienste ontving hij op 30-03-1962 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.
Op 06-02-1922 werd een weesking geadopteerd, To (Tonia) van der Lee uit Hoorn, ongeveer 12 jaar oud. Op 26-04-1933 trouwt To met Simon Beemster. Niek Broers, de zoon van tante Aagje (X:A.9) heeft jarenlang als een soort bedrijfsleider bij ome Piet gewerkt. Er werd wel eens gezegd dat Piet nooit werkte, dit uiteraard in verband met zijn vele nevenfuncties.
Jarenlang ging Piet zaterdags naar Spierdijk om daar te biljarten met zijn neef Jan (X:B.1) en "aangetrouwde neef" Cees de Haan (zie X:A.3). Gezien het feit dat de heren alle drie nogal wat publieke functies uitoefenden, zullen heel wat lokale politieke problemen de biljarttafel gepasseerd zijn.
Op 24 april 1962 vierden Piet en Duw hun 50-jarig huwelijksjubileum. Piet had gezegd dat hij in een bijzondere tijd had geleefd waarin vreselijk veel was gebeurd. De fiets was verschenen, daarna de auto en ook nog het vliegtuig! Er was naar zijn zeggen zoveel veranderd tijdens zijn leven en zoveel nieuws verschenen, dat de generaties na hem in zijn ogen zoveel veranderingen absoluut niet zouden ondervinden. Zoon van Arien Van KAMPEN (zie X.27) en Maartje KARSTEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-04-1912 te Zwaag, gehuwd voor de kerk op 24-04-1912 te Zwaag met Divera (Dieuwertje) SCHOUTEN, 21 jaar oud, geboren op 06-10-1890 te Zwaag, overleden op 17-03-1963 te Alkmaar op 72-jarige leeftijd, dochter van Pieter SCHOUTEN en Trijntje KUIPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Adrianus Jasper (Piet) (zie XII.147).
   2.  Maria Catharina (Marie), geboren op 02-02-1914 te Obdam, overleden op 20-03-1915 te Obdam op 1-jarige leeftijd. In vreoger tijden overleden veel baby's als de borstvoeding werd stopgezet. Een goed alternatief voor de moedermelk was nog niet voorhanden. Door het ontbreken van antibiotica kon een aandoening als brochitis dodelijk zijn. Marietje is waarschijnlijk aan dat laatste overleden.
   3.  Adrianus Petrus (Arie) (zie XII.150).
   4.  Jasper Petrus, geboren op 08-11-1916 te Obdam, overleden op 07-01-1917 te Obdam, 60 dagen oud. Jasper is een naam uit de familie Schouten.
   5.  Maria Catharina (Marie), geboren op 25-05-1918 te Zwaag, overleden te Hoorn.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-02-1942 te Zwaag met Joop KARSTEN, geboren te Blokker. Karsten tenten te Zwaag.
   6.  Catharina Margaretha (Trien), geboren op 23-09-1919 te Zwaag, overleden op 30-09-1919 te Zwaag, 7 dagen oud.
   7.  Catharina Margaretha (Trien) (zie XII.157).
   8.  Jasper Jacobus (Jas) (zie XII.158).
   9.  Jacobus Petrus (Jaap), huisarts, geboren op 03-10-1924 te Zwaag, overleden te Wognum. Jaap studeerde voor onderwijzer en daarna medicijnen in Amsterdam. Hij werd huisarts en nam de praktijk van zijn schoonvader in Blokker over.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-10-1957 te Blokker met Petronella Wilhelmina Theresia (Nella) BARNHORN, 30 jaar oud, geboren op 03-09-1927 te Blokker, overleden op 18-08-2004 te Hoorn op 76-jarige leeftijd, begraven op 23-08-2004 te Zwaag.
   10.  Petrus Jozeph (Pé), geboren op 09-03-1926 te Zwaag, overleden op 04-05-1926 te Zwaag, 56 dagen oud. Voor zover wij weten is de tweeling Pé en Simon de tweede tweeling in de familie Van Kampen. Ze overleden beiden twee maanden na hun geboorte dag na dag.
   11.  Simon Martinus, geboren op 09-03-1926 te Zwaag, overleden op 03-05-1926 te Zwaag, 55 dagen oud.
   12.  Petrus Simon (Pé), geboren op 07-03-1927 te Zwaag.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-08-1957 met Suze KUIPER.
   13.  Margaretha Geertruida (Gré), geboren op 22-09-1928 te Zwaag.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-11-1959 te Zwaag met Johannes (Jan) BUIS, overleden op 02-12-1999 te Amersfoort.
   14.  Wilhelmina Maria (Wil), geboren op 02-09-1930 te Zwaag.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-04-1959 te Zwaag met Cornelis (Kees) van WINGERDEN, geboren te Poeldijk.
   15.  Geertruida Divera Maria (Truus), geboren op 10-12-1932 te Zwaag. Truus is vernoemd naar tante Geertje (11 4 1885). Bij het huwelijk was Truus 29 jaar en Jan .. jaar oud. Na hun huwelijk huurden Truus en Jan de woning van Truus' ouders, naast haar ouderlijk woonhuis. Jan was tuinder, maar dankzij de connecties van zijn schoonvader kreeg hij werk bij de Rabobank te Zwaag. Later kocht het echtpaar de woning te Zwaagdijk, waarbij genoeg tuin met kassen was om Jans hobby, tuinderij, te botvieren.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-03-1962 met Jan WEVER.

XII.147    Petrus Adrianus Jasper (Piet) Van KAMPEN, fruitkweker, geboren op 15-03-1913 te Obdam, overleden op 02-09-1980 te Kraggenburg (NOP) op 67-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Piet) Van KAMPEN (Dunne Piet) (zie XI.49) en Divera (Dieuwertje) SCHOUTEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-04-1941 te Sijbekarspel met Elisabeth (Bets) RUITER, 22 jaar oud, geboren op 14-03-1919 te Avenhorn, dochter van Simon RUITER en Sijtje DEKKER. De kinderen uit het gezin van Piet en Duw hadden weinig ooms en tantes. Van moeders zijde geen, van vaders zijde slechts vier ooms en vier tantes, waarvan er al twee gauw waren overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Divera Cecilia Maria (Vera), geboren op 24-04-1943 te Zwaag.
   2.  Simon Petrus Maria, geboren op 23-05-1944 te Zwaag.
   3.  Petrus Simon Maria, geboren op 04-10-1945 te Zwaag.
   4.  Cecilia Divera Maria, geboren op 18-10-1946 te Zwaag.
   5.  Elisabeth Divera Maria, geboren op 29-07-1948 te Zwaag.
   6.  Maria Divera Maria (Merie), geboren op 03-04-1951 te Zwaag.
   7.  Thomas Jacobus Maria, geboren op 18-12-1953 te Zwaag.
   8.  Adrianus Petrus Maria (Adrie), geboren op 14-09-1955 te Zwaag.
   9.  Geertruida Wilhelmina Maria (Trudi), geboren op 22-03-1958 te Kraggenburg (NOP).

XII.150    Adrianus Petrus (Arie) Van KAMPEN, tuinder, geboren op 10-02-1915 te Obdam, overleden 1988 te Zwaag, zoon van Petrus (Piet) Van KAMPEN (Dunne Piet) (zie XI.49) en Divera (Dieuwertje) SCHOUTEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-05-1943 te Zwaag met Geertruida (Truus) REUZENAAR, 24 jaar oud, geboren op 30-03-1919 te Zwaag, dochter van Cornelis REUZENAAR en Elisabeth KARSTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Divera Elisabeth Geertruida (Vera), geboren op 24-05-1944 te Zwaaag.
Gehuwd met Leo PEETOOM.
   2.  Elisabeth Divera Maria (Els), geboren op 12-12-1946 te Zwaag.
Gehuwd met KOSSE.
   3.  Cornelis Petrus Adrianus (Kees), geboren op 18-07-1949 te Zwaag.
   4.  Petrus Adrianus, geboren op 02-01-1952 te Zwaag, overleden op 03-01-1952 te Hoorn, 1 dag oud.
   5.  Petrus, geboren op 07-09-1958 te Hoorn, overleden op 07-09-1958 te Hoorn, 0 dagen oud.

XII.157    Catharina Margaretha (Trien) Van KAMPEN, geboren op 27-09-1921 te Zwaag, dochter van Petrus (Piet) Van KAMPEN (Dunne Piet) (zie XI.49) en Divera (Dieuwertje) SCHOUTEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-01-1948 te Zwaag met Johannes (Jan) van DIEPEN, geboren te Westwoud, zoon van Piet van DIEPEN en Sijtje SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bep, geboren 1950 te Westwoud.
   2.  Jan.
   3.  Piet.

XII.158    Jasper Jacobus (Jas) Van KAMPEN, veilingdirecteur, geboren op 06-05-1923 te Zwaag. Ze hebben gewoond in Zwaag, Tiel, Indonesie en Rotterdam. In Tiel was Jas tot 1963 adjunct-directeur van de fruitveiling. Van 1963 tot 1975 was hij directeur van de groente- en fruitveiling in Rotterdam. Tot 11983 werkte hij in dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Indonesië. Sinds de pensionering in 1983 is het echtpaar in Blokker gaan wonen. Zoon van Petrus (Piet) Van KAMPEN (Dunne Piet) (zie XI.49) en Divera (Dieuwertje) SCHOUTEN.
Gehuwd met Catharina Agnes (Trien) DUIVES, geboren op 21-02-1922, overleden op 23-05-2002 te Blokker op 80-jarige leeftijd, dochter van N. DUIVES en E. BESSELING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Nicolaas (Piet) (zie XIII.335).
   2.  Emma Divera Gemma (Emmy) (zie XIII.337).
   3.  Divera Emma Catharina (Dieuwerke) (zie XIII.339).
   4.  Catharina Jasper (Katja) (zie XIII.341).
   5.  Nicolaas Eymard (Marco), geboren op 14-02-1963 te Tiel.

XIII.335    Petrus Nicolaas (Piet) Van KAMPEN, geboren op 23-05-1949 te Zwaag, zoon van Jasper Jacobus (Jas) Van KAMPEN (zie XII.158) en Catharina Agnes (Trien) DUIVES.
Gehuwd met Renee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Juliette.

XIII.337    Emma Divera Gemma (Emmy) Van KAMPEN, geboren op 05-02-1951 te Zwaag, dochter van Jasper Jacobus (Jas) Van KAMPEN (zie XII.158) en Catharina Agnes (Trien) DUIVES.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ivo.
   2.  Karen.
   3.  Pieter.

XIII.339    Divera Emma Catharina (Dieuwerke) Van KAMPEN, geboren op 30-09-1953 te Zwaag, dochter van Jasper Jacobus (Jas) Van KAMPEN (zie XII.158) en Catharina Agnes (Trien) DUIVES.
Gehuwd met Sjaak.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther.
   2.  Joris.
   3.  Onno.

XIII.341    Catharina Jasper (Katja) Van KAMPEN, geboren op 14-09-1960 te Tiel, dochter van Jasper Jacobus (Jas) Van KAMPEN (zie XII.158) en Catharina Agnes (Trien) DUIVES.
Gehuwd met Kees.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisah.
   2.  Sarah.

X.30    Dirk Van KAMPEN, landman, geboren op 30-06-1854 te Spierdijk/Spanbroek, overleden op 12-07-1901 te Spierdijk/Zuidermeer op 47-jarige leeftijd, 5 aug 1867 naar Oudenbosch (N.B.)
11 july 1874 naar Obdam
Bij hun huwelijk was Dirk 19 jaar en Neeltje 21 jaar. Twee kinderen overleden vroegtijdig, het eerste kind Aagje op zes-jarige leeftijd en het vijfde kind Dirk op dertien-jarige leeftijd. Dirk en Neeltje hebben jaren in de Zuidermeer gewoond op de boederij waar later Piet Groskamp lange tijd heeft gewoond. Neeltje woonde in haar laatste jaren in een nieuw huis te Spierdijk, waar later Piet Buis en Tonie van Kampen woonden, huidig adres Spierdijkerweg 125. Zoon van Pieter Van KAMPEN (zie IX.12) en Aagje BIJVOET.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24-04-1874 te Obdam/Spanbroek, gehuwd voor de kerk te Spierdijk met Neeltje KLAVER, 21 jaar oud, veehoudster, geboren op 21-11-1852 te Spierdijk, overleden op 14-05-1915 te Spierdijk op 62-jarige leeftijd, dochter van Hillebrand KLAVER en Aagje PUNT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agatha Maria (Aagje), geboren op 26-08-1876 te Zuidermeer, overleden op 07-08-1883 te Zuidermeer op 6-jarige leeftijd.
   2.  Hillebrandus (Hillebrand) (zie XI.53).
   3.  Elizabeth (Betje), geboren op 08-11-1881 te Zuidermeer, overleden op 15-01-1940 te Beemster/Purmerend op 58-jarige leeftijd. Voor haar huwelijk woonde Betje in Obdam (Noord Spierdijkerweg 211 ??). Beide vaders van het echtpaar waren overleden. Als beroep van beide moeders werd - bij de huwelijkssluiting - opgegeven: veehoudster.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-04-1902 te Obdam met Jacobus (Jaap) de WIT, 23 jaar oud, veehouder, geboren op 10-12-1878 te Beemster, overleden op 08-09-1970 te Beemster op 91-jarige leeftijd, zoon van Pieter de WIT en Jannetje KRAAKMAN.
   4.  Petrus (Piet) (zie XI.57).
   5.  Dirk, geboren op 16-01-1885 te Zuidermeer, overleden op 28-07-1898 te Zuidermeer op 13-jarige leeftijd.
   6.  Agatha (Aagje), geboren op 25-05-1888 te Zuidermeer, overleden te Beemster. Bij het huwelijk was Aagje 21 jaar en Niek .. jaar oud. Uit de huwelijksakte de volgende gegevens: de vader van Niek was landman en 61 jaar, zijn moeder was 57 jaar; getuigen waren:
Willem van der Lee uit Beemster, landman, 27 jaar,
Hilbrand van Kampen uit Berkhout, landman, 30 jaar, broer van de bruid,
Pieter van Kampen uit Obdam, landman, 27 jaar, broer van de bruid,
Petrus Groot uit Obdam, landman, 30 jaar.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-04-1910 te Obdam met Nicolaas van der LEE, landman, geboren te Beemster, overleden te Beemster, zoon van Cornelis van der LEE, landman, en Catharina Maria VELZEBOER.

XI.53    Hillebrandus (Hillebrand) Van KAMPEN, landman, geboren op 26-09-1879 te Zuidermeer, overleden op 05-08-1931 te Hem/Venhuizen op 51-jarige leeftijd. Hil en Geertje hebben gewoond op Noord Spierdijk, huidig adres Noord Spierdijkerweg 211. Hun dochtertje Cornelia heeft de eerste steen gelegd van de nieuwe boerderij. Na de geboorte van hun derde kind verhuisden ze naar Hem-Venhuizen. Bij het plukken van fruit viel Hil uit een boom en overleed ter plaatse als gevolg van een nekbreuk. Zoon van Dirk Van KAMPEN (zie X.30) en Neeltje KLAVER, veehoudster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-04-1905 te Venhuizen met Geertruida (Geertje) KRIJNSEN, 23 jaar oud, geboren op 22-06-1881 te Hem/Venhuizen, overleden op 09-08-1926 te Venhuizen op 45-jarige leeftijd, dochter van Pieter KRIJNSEN en Immetje KOOPMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Maria, geboren op 05-03-1908 te Spierdijk, overleden op 06-03-1983 te Tuitjenhorn op 75-jarige leeftijd. Bij het huwelijk was Cornelia 33 jaar en Jan 36 jaar oud. "Knl", zoals Cornelia op z'n Westries werd genoemd, kwam als huishoudster in dienst bij Hein Houtman, wiens vrouw al jaren geleden was overleden, de vader van Jan. Na het huwelijk met Jan bleef "opa Houtman", tot zijn dood bij Knl en Jan in huis; Jan zette het boerenbedrijf, waarop zijn vader en overgrootvader ook al boerden, voort. Het was een gemengd bedrijf in de Speketerspolder nabij Waarland, gemeente Harenkarspel. Ze hadden 12 koeien en teelden verder wat kool, graan en bieten. De boerderij aan de Ringvaartweg ligt nogal afgelegen.
Na de dood van Jan was bij testament bepaald dat erf en opstallen aan de familie Houtman zou vervallen; Cornelia restte het vruchtgebruik daarvan. Cornelia heeft nog enkele jaren op de boerderij gewoond, vervolgens betrok ze een huisje aan de Sportlaan te Tuitjenhorn en tenslotte bracht ze de laatste jaren van haar leven door in het bejaardentehuis te Tuitjenhorn. Anno 1998 is de zeer vervallen stolp en het omliggende land nog steeds in handen en in gebruik van de familie Houtman.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30-04-1941 met Johannes HOUTMAN, 36 jaar oud, veehouder, geboren op 04-09-1904 te Dirkshorn, overleden te Dirkshorn, zoon van Hein HOUTMAN en KAGER van STRALEN.
   2.  Petrus Theodorus (Piet), geboren op 18-05-1909 te Spierdijk, overleden op 14-07-1928 te Hem/Venhuizen op 19-jarige leeftijd. Achter de boerderij aan de Hemmerbuurt te Hem was een veiling met een brede waterloop. Een jongeman met de achternaam Veeken viel in dat water zonder te kunnen zwemmen. Piet die dat zag en zelf goed kon zwemmen, dook in het water om de drenkeling te redden, maar beiden kwamen in een draaikolk, werden naar beneden getrokken en verdronken.
   3.  Theodorus Petrus (Dirk), landarbeider, geboren op 01-05-1910 te Spierdijk, overleden 1970 te Spierdijk. Dirk en Fien besloten te emigreren naar Nieuw Zeeland. In 1952 vertrokken zij uit Nederland. Als weduwe van circa tachtig jaar hertrouwde Fien met ene Vander Lee, die toen ongeveer 65 jaar was en mogelijk familie van Niek van der Lee.
   4.  Emma (zie XII.177).
   5.  Petrus Jozef (Pé) (zie XII.178).
   6.  Lies (zie XII.181).

XII.177    Emma Van KAMPEN, geboren op 28-06-1911 te Hem/Venhuizen, overleden op 31-01-1997 te Hoogkarspel op 85-jarige leeftijd, dochter van Hillebrandus (Hillebrand) Van KAMPEN (zie XI.53) en Geertruida (Geertje) KRIJNSEN.
Gehuwd met Johannes (Jan) de LANGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnes.
   2.  Arie.
   3.  Hillebrand.
   4.  Jan.
   5.  Jos.
   6.  Leny.
   7.  Martien.
   8.  Piet.
   9.  Truus.
   10.  Vera.

XII.178    Petrus Jozef (Pé) Van KAMPEN, boer/tuinder, geboren op 29-03-1913 te Hem/Venhuizen, overleden op 26-11-1985 te Nibbixwoud op 72-jarige leeftijd. Pé heeft omstreeks 19.. "boerderij-ruil" gepleegd met zwager en zus, Drik Nan en Lies (22 7 1915). Pé en Cocks zijn rond 1973 gescheiden. Zoon van Hillebrandus (Hillebrand) Van KAMPEN (zie XI.53) en Geertruida (Geertje) KRIJNSEN.
Gehuwd 1943 met Cornelia Maria (Cocks) van ENGELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillebrand (zie XIII.353).

XIII.353    Hillebrand Van KAMPEN, kunstschilder, geboren op 26-05-1945 te Hem. Hillebrand is afgestudeerd socioloog, maar al tijdens zijn studententijd kwam hij in de greep van de schilderkunst en maakte hij hiervan zijn beroep. Uit zijn huwelijk met E.M. van Dulken werd een dochter geboren, Maaike Celine. Later adopteerde hij een zoon, die de naam Van Kampen kreeg. Gerda is de zaakwaarnemer van Hillebrand, zij voert het beheer over de kunstwinkel. Zoon van Petrus Jozef (Pé) Van KAMPEN (zie XII.178) en Cornelia Maria (Cocks) van ENGELEN.
Gehuwd (1) 1971 met Elisabeth Maria van DULKEN.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 09-10-1984 te Ravenna (Spanje) met Gerarda Maria van RAVESTEIN, 36 jaar oud, geboren op 24-09-1948 te Geldrop, dochter van Theodorus van RAVESTEIN en Johanna DERKS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maaike Celine, geboren op 28-05-1972 te Amsterdam.
   2.  Sun Ra, geboren op 29-01-1974 te Pusan (Z. Korea).

XII.181    Lies Van KAMPEN. Lies en Dirk hebben twee zoons. Paulus woont in het ouderlijk huis. Dochter van Hillebrandus (Hillebrand) Van KAMPEN (zie XI.53) en Geertruida (Geertje) KRIJNSEN.
Gehuwd met Dirk NAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus.
   2.  Theo.

XI.57    Petrus (Piet) Van KAMPEN, veehouder, geboren op 24-01-1883 te Zuidermeer, overleden op 04-06-1965 te Spierdijk op 82-jarige leeftijd. Pieter was veehouder op huidige adres Noord Spierdijkerweg 211. Hij betrok deze boerderij, waar zijn broer Hil (V:18) woonde, na zijn huwelijk in 1911. Grietje Groot was een zus van Piet Groot, de echtgenoot van Mina van Kampen (zie X:P). Piet was armenmeester en mede-oprichter van de Boerenleenbank te Spierdijk. Tot ca. 1918 woonde Piet van Kampen (X:S) schuin tegenover hem. Om deze twee "Pieten" van elkaar te onderscheiden, werd er gesproken van "dikke Piet" (X:X) en "dunne Piet" (X:S).
In 1874 is een boerderij gebouwd in Spierdijk (huidig adres: Noord Spierdijkerweg 211). De gedenksteen met jaartal bevindt zich in de poort. Omstreeks 1906/1907 is deze boerderij afgebrand bij een dichte mist door een schoorsteenbrand. Piet (X:H.1) liep achter in het land en zag niet dat de boerderij in brand stond. In 1908 is de boerderij herbouwd. Naast de voordeur staat dit jaartal op een eerste steen met de naam Cornelia (XI:V.1), oudste dochter van Hil (X:V). Men mag aannenmen dat Hil destijds op deze boerderij woonde. Daarna kwam de broer van Hil, Piet (X:X) op deze boerderij en na hem kwam Piets zoon Hil (XI:X.8) op het bedrijf. Vanaf 1984 bouwde Hil zijn veestapel af bij gebrek aan een opvolger. Tegenwoordig woont een dochter van Hil, Marjo, daar. Marjo en haar man, Gerard Blankendaal, voeren hier nu een bloembollenbedrijf. Zoon van Dirk Van KAMPEN (zie X.30) en Neeltje KLAVER, veehoudster.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-05-1911 te Hoogwoud, gehuwd voor de kerk op 03-05-1911 met Margaretha (Grietje) GROOT, 20 jaar oud, geboren op 22-05-1890 te Hoogwoud, overleden op 28-08-1980 te Spierdijk op 90-jarige leeftijd, dochter van Piet GROOT en Dieuwertje REUZENAAR, veehoudster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Divera (Nellie), geboren op 18-06-1913 te Spierdijk/Obdam, overleden op 19-09-1913 te Spierdijk, 93 dagen oud.
   2.  Petrus Theodorus (Piet), pastoor, geboren op 30-08-1914 te Spierdijk, overleden op 29-02-2012 te Warmond op 97-jarige leeftijd. Piet werd pater Franciscaan met de naam Theoforus, deed zijn plectige Professie te Alverna op 8 9 1937 en werd priester gewijd te Weert op 3 3 1940. Hij was jarenlang pastoor in de Wieringermeer,later in 't Kruis-Heerhugowaard. Nu met emeritaat te Utrecht.
   3.  Theodorus Petrus (Dirk) (zie XII.184).
   4.  Divera Cornelia (Vera), religieuze, geboren op 18-06-1917 te Spierdijk/Spanbroek. Vera werd kloosterzuster bij de Ursulinnen te Bergen en kreeg de naam Zuster Maria Gertruda.
   5.  Cornelia Divera (Nel), geboren op 07-07-1918 te Spierdijk/Spanbroek. Ze hebben 9 kinderen. Cor was aannemer.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-05-1946 te Spierdijk met Cornelis Johannes (Cor) DUIN, geboren te Spierdijk, overleden op 01-10-1987 te Alkmaar, zoon van Jan DUIN en Ma KLAVER.
   6.  Maria Margaretha (Marie), geboren op 06-09-1919 te Spierdijk, overleden op 23-09-1919 te Hoorn, 17 dagen oud.
   7.  Margaretha Maria (Gré), geboren op 20-05-1921 te Spierdijk. Ze hebben 6 kinderen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-03-1954 te Spierdijk met Johannes (Jan) SIJS, 28 jaar oud, geboren op 13-03-1925 te Ursem, overleden op 31-08-1985 te Spierdijk op 60-jarige leeftijd.
   8.  Hillebrandus (Hil) (zie XII.192).
   9.  Maria Gertruda (Riet), geboren op 10-02-1927 te Spierdijk. Meindert was weduwnaar en had vier kinderen: Marian, Marty, Piet en Paul. Riet en Meindert hebben samen geen kinderen gekregen. Zij hebben na hun huwelijk in Hoorn gewoond. Later verhuisden zij naar Spierdijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-08-1951 te Spierdijk met Meinardus Werenfridus Silvester (Meindert) KOK, 34 jaar oud, voorlichter Rijks Tuinbouw Voorlichting, geboren op 19-09-1916 te Bovenkarspel, overleden op 26-09-1997 te Spierdijk op 81-jarige leeftijd, zoon van Pieter KOK en Maria (Maartje) BOON.
   10.  Geertruida Agatha (Truus) (zie XII.197).

XII.184    Theodorus Petrus (Dirk) Van KAMPEN, geboren op 18-08-1915 te Spierdijk, zoon van Petrus (Piet) Van KAMPEN (zie XI.57) en Margaretha (Grietje) GROOT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-08-1945 te Spierdijk met Veronica Catharina (Veroon) TAKKEN, 33 jaar oud, geboren op 14-04-1912 te Westwoud, overleden op 05-02-2002 te Hoorn op 89-jarige leeftijd. NHD 7 febr 2002, begraven op 09-02-2002 te Zwaag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Cornelis Maria (Piet) (zie XIII.358).
   2.  Cornelis Martinus Teoforus (Kees) (zie XIII.360).

XIII.358    Petrus Cornelis Maria (Piet) Van KAMPEN, geboren op 30-05-1946 te Spierdijk, zoon van Theodorus Petrus (Dirk) Van KAMPEN (zie XII.184) en Veronica Catharina (Veroon) TAKKEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-02-1970 te Zwaagdijk met Geertruida (Truus) NAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frank.
Gehuwd met Sharon.
   2.  Marco.
Gehuwd met Monique.
   3.  Ruud (zie XIV.189).

XIV.189    Ruud Van KAMPEN, zoon van Petrus Cornelis Maria (Piet) Van KAMPEN (zie XIII.358) en Geertruida (Truus) NAN.
Gehuwd met Claudia.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ilse.

XIII.360    Cornelis Martinus Teoforus (Kees) Van KAMPEN, geboren op 25-08-1949 te Spierdijk, zoon van Theodorus Petrus (Dirk) Van KAMPEN (zie XII.184) en Veronica Catharina (Veroon) TAKKEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-12-1972 te Spierdijk met Catharina Antonia (Tiny) LAAN, dochter van Arie LAAN en Geertje STEUR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Brigit.
Gehuwd met Frank, onbekend.
   2.  Judith.
onbekend, gehuwd met Alex.

XII.192    Hillebrandus (Hil) Van KAMPEN, veehouder, geboren op 06-04-1925 te Spierdijk/Spanbroek, overleden op 09-08-1990 te Spierdijk/Opmeer op 65-jarige leeftijd. Na enige tijd bij zijn vader op het boerenbedrijf gewerkt te hebben, kwam het gezin op die boerderij te wonen. Zoon van Petrus (Piet) Van KAMPEN (zie XI.57) en Margaretha (Grietje) GROOT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-05-1951 te Westwoud met Gertruida Alida Maria (Truus) SCHOUTEN, 25 jaar oud, geboren op 01-09-1925 te Binnenwijzend/Westwoud, overleden op 23-05-1994 te Spierdijk/Opmeer op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Cornelis Jozef (Hans) (zie XIII.362).
   2.  Petrus Theodorus Maria (Peter) (zie XIII.364).
   3.  Margaretha Johanna Maria (Marjo) (zie XIII.367).
   4.  Cornelis Johannes Maria (Kees), Installateur, geboren op 24-05-1956 te Spierdijk/Spanbroek. Kees is de eigenaar van Technisch Installatieburo Kees van Kampen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-07-1980 te Spierdijk met Jaquelina Christina (Jaquelien) VLAAR, 20 jaar oud, geboren op 06-02-1960 te Hoorn, dochter van Johan VLAAR en Afra BIBO.
   5.  Adrianus Cornelis Joseph (Aad), geboren op 01-04-1958 te Spierdijk/Spanbroek.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-03-1980 te Spierdijk met Hennie MOS, 23 jaar oud, geboren op 08-06-1956 te Hoorn.
   6.  Hildebranda Margaretha Alida (Branda), geboren op 04-01-1961 te Spierdijk/Spanbroek.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-04-1981 te Spierdijk met Johannes Petrus (Hans) van DOORNIK, 25 jaar oud, geboren op 08-06-1955 te Bangert, zoon van Johannes Petrus van DOORNIK en Dirkje de JONG.

XIII.362    Johannes Cornelis Jozef (Hans) Van KAMPEN, schilder, geboren op 13-03-1952 te Spierdijk/Spanbroek, zoon van Hillebrandus (Hil) Van KAMPEN (zie XII.192) en Gertruida Alida Maria (Truus) SCHOUTEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-10-1973 te Hem/Venhuizen met Margaretha Geertruida Wilhelmina Maria (Margreet) RAVEN, 20 jaar oud, geboren op 02-05-1953 te Hem/Venhuizen, dochter van Willem RAVEN en Wilhelmina BREED.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josepha Wilhelmina Margaretha (Josiene), geboren op 11-12-1978 te Spierdijk.
   2.  Michael Willem Hillebrand (Giel), geboren op 11-12-1978 te Spierdijk.
   3.  Martine, geboren op 29-03-1982 te Schagen.

XIII.364    Petrus Theodorus Maria (Peter) Van KAMPEN, geboren op 02-06-1953 te Spierdijk, zoon van Hillebrandus (Hil) Van KAMPEN (zie XII.192) en Gertruida Alida Maria (Truus) SCHOUTEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-09-1978 te Spierdijk met Willy HOEKSTRA, 21 jaar oud, geboren op 22-07-1957 te Urk, dochter van Klaas HOEKSTRA en Grietje LOOIMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gitte, geboren op 02-08-1984 te Hoogwoud.
   2.  Lars, geboren op 01-09-1986 te Hoogwoud.
   3.  nn, geboren 1988.

XIII.367    Margaretha Johanna Maria (Marjo) Van KAMPEN, geboren op 07-09-1954 te Spierdijk/Spanbroek. Marjo en Gerard wonen in de boerderij van Marjo's ouders. Zij voeren daar een landbouwbedrijf. Dochter van Hillebrandus (Hil) Van KAMPEN (zie XII.192) en Gertruida Alida Maria (Truus) SCHOUTEN.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 28-12-1972 te Obdam met Gerardus Philippus (Gerard) BLANKENDAAL, 22 jaar oud, geboren op 23-08-1950 te Obdam, zoon van Gerardus (Gert) BLANKENDAAL en Cornelia Euphemia Theresia (Corry) WOUDENBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Gerardus Hillebrand (Erik), geboren op 23-10-1976 te Opmeer.
   2.  Adrianus Johannes (Arjan), geboren op 12-01-1979 te Opmeer.
   3.  Markus Jozef Cornelis (Mark), geboren op 01-06-1984 te Spierdijk/Westerkoggenland.

XII.197    Geertruida Agatha (Truus) Van KAMPEN, geboren op 05-06-1935 te Spierdijk. Dick was weduwnaar en had vier kinderen. Dochter van Petrus (Piet) Van KAMPEN (zie XI.57) en Margaretha (Grietje) GROOT.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17-04-1968 te Spierdijk met Marinus Jozef (Dick) LUTTERMAN, 46 jaar oud, aannemer tegelwerken, geboren op 02-11-1921 te Haarlem, zoon van Jacobus LUTTERMAN en Helena KOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jacobus Marinus, geboren op 02-01-1969 te Den Helder.
   2.  Francesco Meinhardus Jozef, geboren op 07-05-1971 te Den Helder.

X.33    Joannes (Jan) Van KAMPEN, Landman, geboren op 27-02-1858 te Spanbroek, overleden op 21-03-1911 om 6:00 uur te Hoogkarspel op 53-jarige leeftijd. Huizing A 10
Ingekomen 10 juni 1879 uit Spanbroek
op 18 juni 1879 naar Hoogkarspel
10-6-1879 naar Hoogkarspel
Aangenomen kinderen:
Martinus Rentenier * 26 sept 1886 te Hoogkarspel
Trijntje Rentenier * 26 sept 1886 te Hoogkarspel X Arie Klaver
Simon Buis * 17 febr 1900 te Berkhout, ingekomen 1 okt 1902 uit Berkhout x Agaath Zandbergen
Op 30 april 1879 huwde Jn. van Kampen Pzn. met Trijntje Buis Jnd. Ze namen hun intrek in de boerderij Noord Spierdijk-Koggeweg nr. 202, bij vader Pieter van Kampen en bleven daar tot de herfst van 1890. Ze vertrokken toen naar Streekweg nr. 20 alwaar op 16 juni 1890 de eerste steen was gelegd door hun "thuishaalders" Martinus en Catharina Rentenier.
Bij het huwelijk was Jan 21 jaar en Trijntje 18 jaar oud. Jan en Trijntje hadden geen kinderen. Ze hebben een tweeling geadopteerd: Tinus en Trien Rentenier. Later hebben ze ook Simon [Jan-JG] Buis in huis opgenomen. Trien Rentenier is gehuwd met Arie Klaver (broer van Klaas Klaver (29 9 1882) en Simon Buis met Agaath Zandbergen.
Jan en Trijntje hebben eerst gewoond op de boerderij, waar later Simon van Kampen (31 12 1926) en Miep Ruiter kwamen te wonen (huidig adres: Noordspierdijkerweg 207). Jan heeft de eerste steen gelegd voor deze boerderij. In 1891 verhuisden ze naar Hoogkarspel, Streekweg 20, waar hun pleegkinderen de eerste steen hebben gelegd. De tekst op deze steen luidt: ------------------------
Eerste steen gelegd door
Martinus en Catharina
Rentenier
den 16en juni 1891
------------------------
Na het overlijden van Jan in 1911 bezat Trijntje drie boerderijen: één in Hoogkarspel, één op de Buurt in Spierdijk en de boerderij waar ze eerst hadden gewoond naast het spoor in Noord Spierdijk. Op de laatste boerderij woonde Trien Rentenier en Arie Klaver, in de boerderij op de Buurt woonde Jan Buis en Duw van Diepen.
Bij het overlijden van Trijntje in 1933 had ze in een testament haar goederen vermaakt aan haar tantezeggers en aan de kinderen van Jan Stam. Bijna iedereen op Noord Spierdijk kreeg bovendien een erfenisgift. Haar pleegkinderen hadden het recht van koop op de boerderijen waar zij woonden, maar aangezien zij daar niet de middelen toe bezaten,
werden de boerderijen verkocht. Jan van Kampen (27 2 1858) kocht de boerderij van Arie Klaver en Trien Rentenier, de boerderij van Jan Buis en Jaantje van Diepen werd verkocht aan Gerbrand Schilder, die gehuwd was met een zus van Jan Buis (de boerderij moest in de familie Buis blijven), zodat Jan en Duw daar konden blijven wonen. Later kocht Dorus de Jong deze boerderij. Simon, die steeds bij zijn pleegmoeder had gewoond bleef op de boerderij in Hoogkarspel. Zoon van Pieter Van KAMPEN (zie IX.12) en Aagje BIJVOET.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-04-1879 te Obdam, gehuwd voor de kerk op 30-04-1879 te Obdam met Trijntje BUIS, 18 jaar oud, geboren op 15-11-1860 te Spanbroek, overleden op 19-01-1933 te Hoogkarspel op 72-jarige leeftijd, ingekomen 7 juni 1879 Obdam
W. 21 maart 1911, dochter van Jan BUIS, landman, en Jantje WEEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina (Trijntje) RENTENIER, geboren op 26-09-1886 te Hoogkarspel.
Gehuwd te Hoogkarspel met Arie KLAVER, zoon van Johannes KLAVER en Leentje SCHILDER.
   2.  Martinus (Tinus) RENTENIER, geboren op 26-09-1886 te Hoogkarspel.
   3.  Simon BUIS, geboren op 17-02-1900 te Berkhout.

IX.14    Dirk Van KAMPEN, landman, geboren op 28-09-1824 om 20.00 uur te Spanbroek (getuige(n): Jan Raven en Leendert van Etten), overleden op 08-04-1888 te Spanbroek op 63-jarige leeftijd. Van Dirk is aangifte gedaan op 29 september om 11.00 uur. Hij was geboren om 20.00 uur. Getuigen waren Jan Raven, arbeider te Spanbroek, 50 jaar en Leendert van Etten, dorpsbode te Spanbroek, 71 jaar.

Dirk en Jansje waren op 05-09-1849 peter en meter bij de doop van Aagje, de eerste dochter van Pieter (13 2 1823) en Aagje Bijvoet.

4 7 1874 naar Obdam

Op 30 april 1879, de trouwdag van Jan van Kampen en Trijntje Buis, woonde Dirk in bij zijn broer Pieter op Noord Spierdijk-Koggeweg 202.

Maar volgens de gegevens in het bevolkingsregister van Spanbroek, deel 1 van 1850 t/m 1862 en deel 5 van 1863 t/m 1881, was Dirk als zijnde ongehuwd en broeder van de hoofdbewoner (=Pieter 14 2 1823) inwonend bij Pieter.

In hun laatste levensjaren hebben Dirk en Jansje gewoond op de buurt in Spierdijk (huidig adres Spierdijkerweg 119), waar later Maartje Karsten (6 5 1854) vele jaren heeft gewoond. Op het kerkhof te Spierdijk was een familiegraf; er bestaat een foto van de grafsteen waarop het volgende staat vermeld:
Hier rusten

Dirk van Kmapen
* 28 9 1824 + 8 4 1888
Arie van Kampen
* 27 3 1851 + 3 1 1892
Pieter van Kampe
*13 2 1823 + 30 11 1896
Dirk van Kampen Dz.
* 16 1 1885 +28 7 1898
Dirk van Kampen Pz.
* 30 6 1854 + 12 7 1901
Neeltje van Kampen-Klaver
* 21 11 1852 + 14 5 1915
en onze lieve man en vader
Pieter van Kampen
gedurende 44 jaar armenmeester
* 24 1 1883 + 4 6 1965
en onze lieve moder en oma
Margaretha van Kampen-Groot
22 5 1890 + 28 8 1980

Dirk (18 2 1824) liet in 1874 een boerderij bouwen (huidig adres: Noord Spierdijkerweg 211). De gedenksteen met jaartal bevindt zich in de poort. Omstreeks 1906/1907 is deze boerderij afgebrand bij een dichte mist door een schoorsteenbrand. Piet (21 1 1882) liep achter in het land en zag niet dat de boerderij in brand stond. In 1908 is de boerderij herbouwd. Naast de voor-deur staat dit jaartal op een eerste steen met de naam Cornelia (5 3 1908), oudste dochter van Hil (26 9 1879). Men mag aannemen dat Hil destijds op deze boerderij woonde. Daarna kwam de broer van Hil, Piet (21 1 1882) op deze boerderij en na hem kwam Piets zoon Hil (6 4 1925) op het bedrijf. Vanaf 1984 bouwde Hil zijn veestapel af bij gebrek aan een opvolger.
Tegenwoordig woont een dochter van Hil, Marjo, daar. Marjo en haar man, Gerard Blankendaal, voeren hier nu een bloembollenbedrijf. Zoon van Pieter Van KAMPEN (zie VIII.9) en Aagje BOOTS, boerin.
Gehuwd met Jansje BOOTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter, geboren op 27-03-1852 te Spierdijk, overleden op 30-11-1896 te Spierdijk op 44-jarige leeftijd.

VI.14    Aris Van KAMPEN (Backer), geboren te Noordermeer Spierdijk, gedoopt op 30-12-1727 te Opmeer (getuige(n): Trijn Aris), overleden 1785. Peetmoeder bij de doop van Aris was Trijntje Ariens. In het doopboek van Nibbixwoud staan als ouders vermeld bij bovengenoemde vijf kinderen: Aris Dirkse en Trijn Hendriks. De doopgetuigen bij deze kinderen waren:
Aafje = Dirkje Dirks
Trijntje = Lysbeth Gerrits (oma dus)
Dirk = Dirkje Dirks
Klaas = Lysbet gers
Aaltje = ... Sijmens
In het trouwboek van Nibbixwoud (DTB 1-2) staat vermeld: Aris Derks Backer van Midwoud Tryntie Hendricks Backer van Benningbroek in facie Ecclesiae
In het trouwboek van Wognum (DTB 13) hebben we gevonden: 16 januarii 1785 Aris dirkze kamper & viduus Aaltje Lampher vidua in facie Eccl~ie
In het begraafboek van Wognum (DTB 18) staat te lezen:
"1809 herfstmaand (= september) den 13 Hendrik Kampen in kwaliteyt als broeder geeft bij desen kennis dat overleden is Klaas Kampen oud 50 jaren ongehuwd, zoon van Theodorus (Dirk) Van KAMPEN (zie V.16) en Lysbeth GERRITS.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 21-01-1753 te Noordermeer Spierdijk met Trijntje BACKER, overleden 1777, dochter van Hendrik BACKER.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 24-08-1777 te Noordermeer Spierdijk met Aaltje ROMEIJN, overleden 1785, dochter van Aris ROMEIJN.
Gehuwd (3) op 57-jarige leeftijd op 16-01-1785 te Wognum met Aaltje LAMPHER, overleden op 08-10-1798 te Wognum.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aafje, geboren op 01-11-1753 te Nibbixwoud, overleden op 04-04-1783 te Hoogwoud op 29-jarige leeftijd.
   2.  Trijntje, geboren op 26-02-1755 te Nibbixwoud.
   3.  Dirk, geboren op 02-11-1756 te Nibbixwoud.
   4.  Klaas, geboren op 27-08-1760 te Nibbixwoud, overleden op 13-09-1809 te Wognum op 49-jarige leeftijd.
   5.  Aaltje, geboren op 22-01-1763 te Nibbixwoud.
   6.  Hendrik, overleden na 1809.

VI.18    Claas Van KAMPEN (Claas Dirkse Bakker), gedoopt op 10-01-1730 te Nibbixwoud (getuige(n): Pietertje Jams), overleden op 23-07-1809 te Wervershoof op 79-jarige leeftijd. Claas en Trijntje trouwden in de kerk te Nibbixwoud. Bij het huwelijk was Claas 29 jaar oud. DTB Nibbixwoud 1-2: 1759 Klaas Dirkse Kampen van de Wijzend en Trijntje Hendriks Koenis van Wognum in facie ecclesiae
Bij zijn overlijden werd vermeld dat hij weduwnaar was, nalatend twee kinderen, impost nihil. Op 27-07-1809 werd "Klaas Kampen" te Wervershoof begraven. Zoon van Theodorus (Dirk) Van KAMPEN (zie V.16) en Lysbeth GERRITS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-12-1759 te Nibbixwoud met Trijntje KOENIS, 27 jaar oud, geboren op 12-12-1731 te Wognum, overleden 1809. Getuige bij de doop van Trijntje in 1731 was Reynouw Joris.
Trijntje Koenis was zelf peetmoeder bij de doop van:
Maartje te Nibbixwoud op 02-07-1776 dv. Arien Koenis, geb. 06-06--1741 te Wognum, en Grietje Dirks en van Aaltje te Nibbixwoud op 25-05-1778 dv.Arien Koenis, dochter van Hendrik Ariens KOENIS en Niesje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk, landman, geboren op 19-12-1760 te Nibbixwoud, overleden op 09-02-1822 te Wadway-Wognum op 61-jarige leeftijd. In het doopboek van Nibbixwoud staat bij de doopdatum van Dirk genoteerd: "Dirk van de Wijzendt Parentes Klaas Dirkse bakker (!) en Trijntje Hendriks"; peetmoeder was Dirkje Dirks. Dirk was bij zijn eerste huwelijk 32 jaar oud; hij kwam in 1793 in Wognum wonen vanuit "Zijbekarspel". Teunisje Bakker kwam van "Watweyde". In het bevolkingsregister van Wognum van 1818 staat dat Klaas geboren was te Midwoud, maar in zijn overlijdensakte wordt Nibbixwoud genoemd als zijn geboorteplaats. En van de aangevers van zijn overlijden te Wognum is Jan Keizer, 32 jaar, winkelier te Zwaag, behuwde neef (= man van een nicht van Dirk - of van Cornelisje).
In het doopboek van R.K. Kerk te Wognum staat onder de doopdatum van Cornelisje genoteerd: "Crelis"! Haar doopgetuige/peetvader was Jan Janse van kleef. Cornelisje Makkelijk kwam bij haar huwelijk met Klaas in 1810 in Wognum wonen vanuit Berkhout. In haar overlijdensakte staat te lezen dat zij geboren was te Wognum, boerin was te Wadway nr. 10, weduwe van Dirk van Kampen en n van de angevers van haar overlijden was Jacob Trompetter, "dienstknecht van de overledene", woonplaats Wadway. Overigens wordt in deze akte de achternaam van Klaas voor het eerst genoteerd met het voorvoegsel 'van'. Zowel bij zijn geboorte, als bij de burgerlijke stand en bij zijn huwelijk werd dit voorvoegsel weggelaten.
In het ondertrouw- en trouwboek van het Gerecht Wadway (DTB-Wognum 21) staat te lezen:: zegel 8 st. "Op den 3de van slagtmaand 1810 zijn alhier ter secretarie van 't gemeente bestuur van Wadway, gecompareerd en hebben zich in ondertrouw aangegeven Dirk klaasse Campen, weduwnaar alhier geboren tot Nibbixwoud met Cornelisje Makkelijk, weduwe tot Zuijd-Spierdijk onder Berkhout, geboren tot Wognum welke hunne drie huwelijks-proclamatin hebben versogt. Dat dezelve op den 4de, 11de en 18de van slagtmaand 1810 zullen staan afgekondigd te werden. Declareerde beide geen kinderen te hebben, was getekend Dirk klaasz kampen gedaan binnen Wadwaij, alhier den 3de van slagtmaand 1810 D. Hoek secr.".
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 03-02-1793 te Opmeer met Teunisje BAKKER, overleden 1810, dochter van Cornelis BAKKER.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 18-11-1810 te Wognum met Cornelisje MAKKELIJK, 43 jaar oud, geboren op 24-02-1767 te Wognum, overleden op 01-08-1844 te Wognum op 77-jarige leeftijd, dochter van Jacob MAKKELIJK en Aafje JANS.
   2.  Antje (Kampen) (zie VII.35).
   3.  Aaltje, geboren op 03-11-1771 te Nibbixwoud, getuige bij de doop van Aaltje = Maartje Sijmens
.

VII.35    Antje Van KAMPEN (Kampen), geboren op 30-10-1767 te Nibbixwoud, overleden op 02-10-1843 te Wervershoof op 75-jarige leeftijd, getuige bij de doop vavv Antje is Aafje Hendriks, tante, zus van Trijntje, geb. 15-03-1737 te Wognum
Index DTB 2-5 en 9 Bij het huwelijk woonde Antje te Nibixwoud en Jan te Wervershoof, dochter van Claas Van KAMPEN (Claas Dirkse Bakker) (zie VI.18) en Trijntje KOENIS.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 13-11-1791 te Wervershoof met Jan Teunisz KUIN, 28 jaar oud, gedoopt op 20-11-1762 te Wervershoof, overleden op 01-08-1816 te Wervershoof op 53-jarige leeftijd, zoon van Theunis Aldertsz KUIJN en Geesje Barendts RIDDER.
Gehuwd voor de kerk (2) op 54-jarige leeftijd op 10-02-1822 te Wervershoof met Jacobus Cornelisse TIET, 66 jaar oud, veehouder, gedoopt op 13-07-1755 te Wervershoof, zoon van Cornelis Jansz TIET en Maria DIRKS. {Hij was ook ooit gehuwd met Grietje ENTIUS, herbergierster en winkelierster.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antoon, gedoopt op 01-03-1793 te Wervershoof.
   2.  Klaas, gedoopt op 30-04-1795 te Wervershoof, overleden op 07-06-1858 te Andijk op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 25-04-1819 te Zwaag met Grietje de JONG, 23 jaar oud, gedoopt op 28-04-1795 te Zwaag, overleden op 09-11-1824 te Andijk op 29-jarige leeftijd, dochter van Sijmen Willem de JONG en Teetje VALK.
Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 03-07-1829 te Andijk met Aafje (Aafke) BRANDSEN, 19 jaar oud, geboren op 18-10-1809 te Hoog- en Laag Zwaagdijk, gedoopt te Wervershoof, overleden op 02-05-1868 te Andijk op 58-jarige leeftijd.
   3.  Trijntje, gedoopt op 18-06-1797 te Wervershoof.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 16-01-1824 te Wervershoof met Meindert de HAAN, zoon van Pieter de HAAN en Aagje MEINDERTS.
   4.  Aaltje, gedoopt op 29-01-1803 te Wervershoof, overleden op 17-01-1892 te Wervershoof op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 14-02-1829 te Wervershoof met Willebrodus Johannis (Willem) SPRUIT, geboren 1802 te Rijswijk, zoon van Cornelis SPRUIT en Maria van den BIELDER.

IV.12    Cornelia (Neeltje) Van KAMPEN, gedoopt op 06-03-1643 te Oostwoud (getuige(n): Trijntje Dirks), overleden op 02-08-1726 te Wervershoof op 83-jarige leeftijd. In het doopboek van Wervershoof vonden we onder haar doopdatum de volgende gegevens:
4. Fragment uit DTB-4 Wervershoof pag. 15
Cornelia patr. Catharina Theodori matertera par. Adrians Nicolai et Eva Theodori ..... oostw
Doopgetuige was dus Trijntje Dirks, "matertera" is "zus van de moeder", dus van Aafje Dirks.
Neeltje was zelf doopgetuige ofwel peetmoeder bij Aafje, Aris en Sijvert, de kinderen van Claas; bovendien was zij peet bij Maartje in 1675 en Jan in 1677, de kinderen van haar broer Pieter (III:4). Bij de andere kinderen van Pieter: Aris, Claas, Maartje en Jan was doopgetuige Neeltje Walighs. De vraag rijst nu of Neeltje Walighs dezelfde is als Neeltje Aris, maar nu in gehuwde staat, met andere woorden dat Neeltje gehuwd is met bijvoorbeeld Claas Walighsz, die ca. 1640 in Oostwoud is geboren en daar in 1700 mede-ondertekenaar was van de akte hiervoor afgedrukt (zie notarisakte bij Pieter III:4). In dat geval zou Neeltje bij zes van de zeven kinderen van haar broer Pieter doopgetuige zijn geweest, niet bij de laatstgeborene in 1689, want dat was Macrina, de vrouw van Claas. Om alles nog eens goed te kunnen overzien, volgt
I II IIIIVhieronder een schema als hulp bij het begrip.
Claas ------- Aris ------- Claas ------- Aafje 1673
+--- Claas 1675Toen Neeltje als peet optrad bij de doop van Jan in 1677,
+--- Aris 1677noteerde de pastoor "Cornelia (Neel)"; hierdoor hebben wij
zekerheid gekregen over de juiste vertaling van haar
+--- Pieter ------ Maartje 1675voornaam.
+--- Jan 1677Gezien het feit dat Neeltjes zussen, Leentje en Lysbeth,
+--- Aris 1681nergens vermeld worden, zou het kunnen zijn dat zij reeds op
+--- Claas 1683jonge leeftijd zijn overleden.
+--- Maartje 1684
+--- Jan 1687
+--- Dirk 1689

+--- Neeltje
+--- Leentje
+--- Lysbeth, dochter van Aris (Adrianus) Van KAMPEN (zie III.3) en Aafje (Eva) DIRKS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 33-jarige leeftijd op 18-01-1677 te Wervershoof met Dirk (Joannis) JANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 20-02-1680 te Wervershoof met Martinus Willems (Maarten) VLAMINGH.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan DIRKS, geboren te Wervershoof, gedoopt op 07-10-1677 te Wervershoof.
   2.  Claas DIRKS, gedoopt op 21-10-1679 te Wervershoof.
   3.  Cornelis DIRKS, gedoopt op 21-10-1679 te Wervershoof.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Willem, geboren op 24-11-1680 te Oostwoud.
   5.  Aaje, geboren op 03-06-1682.
   6.  Aagtje, geboren op 20-09-1683 te Oostwoud.
   7.  Pieter, geboren op 28-10-1686 te Oostwoud.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software